Ho^se^yaa

Biux Mengh Waac

 Yiem douc waac mienh, Aamotv, nyei ziangh hoc jiex liuz, Ho^se^yaa yiem I^saa^laa^en Baqv Bung nyei Guoqv zunh Tin-Hungh nyei fienx doix Saa^maa^lie maiv gaengh mbaang mv baac deic-bung jiez gorn lunc nyei ziangh hoc. Mbaang wuov zanc se Yesu maiv gaengh cuotv seix 721 wuov hnyangx.
 Ho^se^yaa gorngv gauh camv jiex se ninh nzauh baeqc fingx weic zuqc ninh mbuo baaix miuc-fangx, maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun Tin-Hungh. Ninh daamv hlo nyei zoux nyungc zeiv biux mengh naaiv deix maiv ziepc zuoqv nyei jauv, weic zuqc ninh dorng jaa mv baac kouv nyei. Ninh longc maiv ziepc zuoqv nyei auv. Ninh nyei auv hnangv haaix nor maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun Ho^se^yaa, baeqc fingx yaac hnangv wuov nor maiv ziepc zuoqv nyei zoux aengx guangc Ziouv. Weic naaiv I^saa^laa^en Mienh oix zuqc dingc zuiz. Mv baac setv mueiz, weic zuqc Tin-Hungh ziepc zuoqv nyei hnamv ninh nyei baeqc fingx, ninh oix dorh ninh nyei baeqc fingx nzuonx daaih caux ninh horpc, maaih jiu tong. Yiem Ho^se^yaa 11:8 gorngv duqv mengh Tin-Hungh ndongc haaix hnamv ninh nyei mienh. Naaiv yiemc gorngv, “... I^saa^laa^en aah! Yie hnangv haaix nor haih zorqv meih jiu bun ganh dauh? ... Yie nyei hnyouv faanv-fei lunc,
weic zuqc yie za'gengh korv-lienh ninh mbuo.”

Sou Gorngv

1:1-3:5 Ho^se^yaa dorng jaa nyei jauv caux ninh nyei jaa-dingh
4:1-13:16 Douc waac gorngv I^saa^laa^en
14:1-9 Douc fienx gorngv goiv hnyouv caux laengz nyei waac