3

Ninave pob taag

  1Lub nroog kws lu ntshaav raug txom nyem lauj!
   Yog lub nroog muaj kev daag
  hab muaj tej hov txhua chaw kws txeeb tau
   puv nkaus huv,
  tsuas yog moog lws luas
   tsw tseg tsw tu le xwb.
  2Noog saib, suab paas nplawm neeg nrov quas nplab,
   suab tsheb neeg nrov dig quas dawg,
  neeg dha noj tuam pwm,
   tsheb neeg dha yaa quas ntxag.
  3Cov tub rog caij neeg
   dha npoj quas log ceev kawg le,
  nav ntaaj ci quas nplaag,
   hauv muv ci quas npuaj.
  Tuabneeg raug tua coob kawg,
   cev tuag tej nam pawg,
  cev tuag suav tsw txheeb,
   puab dawm tej cev tuag.
  4Qhov nuav yog vem Ninave ua nam puj muag cev
   tsw txawj pov khawv le,
  nwg zoo nkauj ntxwm sab
   txawj haub txawj ntxag txawj ua khawv koob
   rua luas qaug sab tuag rua nwg teg.
  Nwg muab nwg lub cev muag
   ntxag tau ib tsoom tebchaws
  hab ua khawv koob
   ntxag tau ib tsoom tuabneeg ua qhev.
  5Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   has tas, “Saib maj, kuv tawm tsaam koj.
  Kuv yuav yaws koj daim tab moog
   npug nkaus koj lub ntsej muag,
  kuv yuav ca ib tsoom tuabneeg saib koj lab qaab,
   kuv yuav ca ib tsoom tebchaws
   saib koj chaw txaaj muag.
  6Kuv yuav muab tej nam kua lwj qas quas ntsuav
   laim rua koj.
  Kuv yuav saib tsw taug koj
   hab ua rua suavdawg thuaj koj.
  7Txhua tug kws pum koj
   yuav ca le nkaum zog tswv rov qaab.
  Puab yuav has tas, ‘Lub nroog Ninave
   puam tsuaj taag do quas cuas le lawm.
  Leejtwg yuav quaj ntsuag nwg?
   Yuav nrhav leejtwg hovtwg tuaj nplig tau nwg?’ ”

  8Koj tseed zoo dua lub moos Thenpe
   kws nyob ntawm tug nam dej Nai lov?
  Muaj dej vej lub moos hov,
   hab muaj dej havtxwv thaiv quas saab nrau,
   hab muaj dej thaiv ua ntsaa loog.
  9Khuj tebchaws hab Iyi tebchaws
   yog nwg le zug luj kawg tsw txawj taag.
  Phuj tebchaws hab Linpia tebchaws
   kuj paab nwg hab.
  10Txawm yog le hov los nwg tseed raug muab
   kuav hlo moog poob tebchaws lawm.
  Nwg tej mivnyuas kuj raug muab
   ntsawm ntsoog taag rua txhua txuj ncauj kev.
  Puab muab cov kws muaj meej huv lub moos hov
   rhu ntawv saib leejtwg tau tug twg,
  cov kws ua hlub puavleej
   raug muab saw hlau khi.
  11Ninave, koj yuav qaug cawv
   ua tug nam vwm loj vwm leg feeb tsw meej hlo le.
  Koj yuav moog nrhav chaw cawm sav
   kuas dim koj cov yeeb ncuab.
  12Koj tej chaw ruaj khov txhua lub
   zoo le tsob txwv cua kws txwv sav thawj phaum,
  yog daj mas cov txwv yuav zeeg
   rua huv tug kws noj lub qhov ncauj.
  13Saib maj, koj cov tub rog huv plawv mej
   tsuas zoo le tej nam quaspuj xwb.
  Koj tej rooj loog tub qheb quas lug
   rua koj cov yeeb ncuab.
   Suavtawg tub kub koj tej laag rooj taag lawm.

  14Ca le nqaa dej lug ca,
   vem yeeb ncuab yuav tuaj vej.
  Khu koj tej chaw zuv khuav kuas ruaj khov.
   Ca le nqeg plhawv rua huv nam qhov aav nplaum
   tuav kag aav nplaum, coj lub daab thwv cib tuaj.
  15Tassws suavtawg yuav kub koj hov ntawd
   hab nav ntaaj nav rag yuav txav koj yuav noj koj
   yaam nkaus le mivnyuas kooj ntaas noj.
  Ca le fuam vaam coob le kooj txwg,
   ca le fuam vaam coob le kooj ntaas.
  16Koj cov tub laag tub luam fuam vaam coob
   yaam nkaus le tej nub qub sau nruab ntug.
  Puab zoo yaam le tej kooj ntaas
   kws noj nroj tsuag taag es nthuav tis hlo
   yaa pluj plag lawm.
  17Koj cov thawj zoo nkaus le cov kooj ntaas,
   koj cov num tswv zoo nkaus le ib npoj kooj ntaas
  kws thaus tseed no
   tes dai ntawm tej ntsaa laj kaab,
  thaus nub tuaj lawd tes yaa taag nrho lawm
   tsw muaj leejtwg paub tas dua hovtwg lawm.

  18Cov Axilia tug vaajntxwv 'e,
   koj cov tuabneeg yug yaaj tub tsaug zug lawm,
  koj cov thawj tub moog ncaws daab ndub lawm.
   Koj cov pejxeem tawg ua saab ua sua rua peg tej roob,
   tsw muaj leejtwg qaws tau puab lug.
  19Koj qhov mob tsw ntaug hlo le,
   koj qhov kav txhaab mas saab kawg le khu tsw tau.
  Txhua tug kws tau nov koj lub moo
   mas yuav npuaj teg luag koj.
  Muaj leejtwg txeev dim tau ntawm koj txujkev
   tswm txom kws tsw txawj taag le?