3

Khốn khó cho Ni-ni-ve

  1Khốn cho thành đã giết nhiều người.
   Nó đầy dẫy lời dối gạt
   và của cải cướp được từ các nước khác.
  Lúc nào nó cũng giết người.
  2Hãy nghe tiếng roi quất vun vút của nó,
   và tiếng bánh xe chạy rầm rập.
  Hãy nghe tiếng vó ngựa phi
   và tiếng quân xa nhún nhảy từng nhịp!
  3Ngựa đang phi nhanh,
   các lưỡi gươm sáng loáng,
   các lưỡi giáo bóng lộn!
  Nhiều người ngã chết;
   Thây chất thành đống,
   đếm không hết.
  Người ta đi đâu cũng vấp phải xác chết.
  4Thành phố đó như con điếm;
   thật hấp dẫn và ưa thích ma thuật.
  Nó dùng thuật điếm đàng và bùa ếm của nó
   để bắt các dân làm nô lệ.
  5CHÚA Toàn Năng phán,
   “Hỡi Ni-ni-ve! Ta nghịch ngươi!”
  “Ta sẽ vén áo lên phủ mặt ngươi
   để cho các dân thấy sự trần truồng ngươi
   và các nước nhìn sự hổ nhục ngươi.
  6Ta sẽ ném rác vào mặt ngươi
   khiến ngươi thành trò hề.
  Ta sẽ khiến mọi người chăm chăm nhìn ngươi.
  7Ai thấy ngươi cũng bỏ chạy và nói,
   ‘Ni-ni-ve điêu tàn rồi.
  Ai mà than khóc cho nó?’
  Hỡi Ni-ni-ve,
   ta tìm đâu ra người để an ủi ngươi?”
  8Ngươi chẳng khá gì hơn Thê-be,
   nó ngồi cạnh sông Nin,
   chung quanh có nước phủ.
  Sông đó là hàng rào bảo vệ nó;
   nước là vách bao quanh nó.
  9Cút và Ai-cập đã ban cho nó sức mạnh vô song;
  Dân Bút và Li-bi yểm trợ nó.
  10Nhưng Thê-be bị bắt cầm tù.
   Con cái nó bị đánh chết
   ở mỗi góc đường.
  Người ta bắt thăm để lấy những kẻ chức tước của nó,
   và tất cả những lãnh tụ nó đều bị xiềng.
  11Hỡi Ni-ni-ve, ngươi cũng sẽ bị say rượu.
  Ngươi sẽ trốn tránh;
   kiếm chỗ an toàn núp khỏi kẻ thù.
  12Tất cả những tuyến phòng thủ ngươi
   như cây vả đầy trái chín.
  Khi rung cây, thì trái rơi vào miệng kẻ ăn.
  13Hãy nhìn các binh sĩ ngươi.
   Chúng nó toàn là đàn bà!
  Các cổng của xứ ngươi mở toang
   đón tiếp quân thù;
   lửa đã thiêu đốt các thanh chận cổng.
  14Hãy trữ nước cho đủ
   trước khi cuộc chiến tranh dai dẳng bắt đầu.
  Hãy củng cố tuyến phòng thủ!
   Hãy kiếm bùn, trộn đất sét, làm gạch!
  15Lửa sẽ thiêu đốt ngươi ở đó.
  Gươm sẽ giết ngươi;
   như cào cào cắn phá mùa màng,
   chiến tranh sẽ hoàn toàn tiêu diệt ngươi.
  Hãy gia tăng dân số như châu chấu;
   Hãy gia tăng dân số
   như cào cào hàng đàn hàng lũ!
  16Các lái buôn ngươi
   đông hơn sao trên trời,
  nhưng chúng bóc lột đất đai
   và biến đi như cào cào.
  17Các lính canh ngươi như cào cào.
   Các sĩ quan ngươi như bầy châu chấu
   bám vào vách trong một ngày lạnh giá.
  Khi mặt rời mọc lên chúng liền bay mất,
   chẳng ai biết chúng bay đi đâu.
  18Hỡi vua A-xy-ri,
   các quan cai trị ngươi đang mê ngủ;
   các kẻ chức tước ngươi đang nằm nghỉ.
  Dân cư ngươi đang bị phân tán
   trên các núi,
  Không ai mang họ trở về.
  19Không có gì chữa lành vết thương ngươi được;
   vết thương ngươi sẽ không bao giờ lành.
  Ai nghe những chuyện ấy
   cũng sẽ sung sướng vỗ tay.
  Vì ai nấy đều đã nếm
   sự tàn bạo vô song của ngươi.