1

Vaajtswv npau tawg rua lub nroog Ninave

1Cov lug nuav has txug lub nroog Ninave, yog phoo kws sau tej kws Nahu kws yog tuabneeg huv lub zog Eekhau ua yug quas toog pum.

  2Yawmsaub yog Vaajtswv kws khib xeeb
   hab pauj taub,
  Yawmsaub kuj pauj taub
   hab npau tawg,
  hab Yawmsaub pauj taub
   rua cov kws tawm tsaam nwg
   hab nwg chim rua nwg cov yeeb ncuab moog le.
  3Yawmsaub tsw chim sai,
   nwg muaj fwjchim luj kawg nkaus.
  Yawmsaub yeej tsw tso
   tug kws ua txhum dim dawb le.
  Yawmsaub taug kev nrug khaub zeeg cua
   hab cua daaj cua dub,
  hab fuab nphoo quas pog ntawm nwg kwtaw
   yaam le moov aav.
  4Yawmsaub txwv dej havtxwv
   hab ua kuas qhuav lua
  hab ua kuas tej nam dej huvsw qhuav taag.
   Npasaa hab Khamee kuj tuag tshaav taag
  hab tej paaj xyoob paaj ntoos huv Lenpanoo
   ntsws taag lawm.
  5Tej toj roob hauv peg tseeg quas nkawg
   rua ntawm Yawmsaub xubndag,
   hab tej ncov roob kuj yaaj taag.
  Lub nplajteb hab ib puas tsaav yaam
   huv qaab ntuj kuj raug nyob do cuas
   rua ntawm Yawmsaub xubndag.
  6Leejtwg yuav thev taug
   qhov kws Yawmsaub chim?
  Leejtwg thev taug
   qhov kws Yawmsaub npau tawg ceev ceev?
  Qhov kws Yawmsaub npau
   mas tawm plawg le nplaim tawg,
  hab nwg ua rua tej pob zeb pob tsuas
   tawg pes rhe.

  7Yawmsaub zoo kawg nkaus.
   Nwg yog lub chaw ruaj khov
   rua nub kws raug txom nyem.
  Yawmsaub paub zoo
   tug kws lug cawm sav rua huv nwg.
  8Yawmsaub yuav tso dej nyaab lug kuav
   kuas cov kws tawm tsaam nwg pluj taag moog,
  hab yuav muab nwg cov yeeb ncuab lawv
   rua huv qhov tsaus ntuj.
  9Mej xaav zaaj tswvyim phem twg rua Yawmsaub?
   Yawmsaub yuav ua rua mej
   puam tsuaj pluj taag nrho moog,
  tsw muaj leejtwg yuav moog
   tiv tau Yawmsaub zag ob.
  10Puab yuav zoo yaam nkaus le
   cov xuav paug ntswm kws sws qhab taag lawm,
  hab yaam le cov haus cawv qaug cawv,
   hab yaam le tej quav nyaab qhuav kub nyab taag.
  11Txeev muaj ib tug tawm huv mej cov tuaj
   ntaus tswvyim phem rua Yawmsaub
   hab qha kuas ua phem.

  12Yawmsaub has le nuav tas,
  “Txawm yog puab muaj zug hab coob heev
   los puab yuav raug muab rhuav tshem
   kuas pluj taag moog.
  Txawm yog kuv ua rua mej raug kev txom nyem lawm
   los kuv yuav tsw rov ua rua mej txom nyem dua le lawm.
  13Nwgnuav kuv yuav muab puab tug quab
   kws mej kwv luv pov tseg,
  hab yuav muab tej saw hlau kws khi mej
   ua kuas tu nplaam taag.”

  14Yawmsaub has nyaav txug Ninave tas,
   “Koj lub moo yuav tsw nto moog ntxwv lawm.
  Kuv yuav muab tej txoov daab kws koj txaug
   hab tej kws koj nchuav huvsw rhuav tshem
   tawm huv koj tej tsev teev daab.
  Kuv yuav khawb qhov ntxaa tog koj,
   vem koj phem qas heev.”

  15Saib maj, ib tug ntauj taw tuaj txug sau roob,
   yog coj txuj xuv zoo tuaj
   hab tshaaj tawm kev thaaj yeeb sab tug.
  Cov Yuta 'e, mej ca le coj
   tej kevcai paam noj paam haus,
  hab ca le ua tej kws
   mej yeem lug tseg lawd kuas tav,
  vem cov tuabneeg limham yuav tsw rov tuaj
   ntaus mej dua le lawm,
   puab tub raug puam tsuaj taag huvsw lawm.