6

Điều Chúa đòi hỏi

(6:1 – 7:20)

Đức Giê-hô-va quở trách dân Ngài

  1Bây giờ, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán;
   Ngươi hãy trỗi dậy, tranh luận cùng các núi
   Và làm cho các đồi nghe tiếng ngươi!
  2Hỡi các núi và các nền vững chắc muôn đời của đất,
   Hãy nghe lời cáo trạng của Đức Giê-hô-va!
  Vì Đức Giê-hô-va buộc tội dân Ngài,
   Và Ngài sẽ tranh luận với Y-sơ-ra-ên.

  3“Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi?
   Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì?
   Hãy trả lời cho Ta đi!
  4Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập,
   Đã chuộc ngươi ra khỏi nhà nô lệ
  Và đã sai Môi-se, A-rôn, Mi-ri-am
   Đến trước mặt ngươi.
  5Hỡi dân Ta, hãy nhớ lại điều mà Ba-lác, vua Mô-áp đã bày mưu,
   Và lời của Ba-la-am, con trai Bê-ô trả lời với nó.
  Hãy nhớ lại việc Ta đã làm từ Si-tim đến Ghinh-ganh,
   Để ngươi biết sự công chính của Đức Giê-hô-va!”

Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi

  6Tôi sẽ đem vật gì để chầu trước mặt Đức Giê-hô-va
   Và quỳ lạy trước mặt Đức Chúa Trời cao cả?
  Tôi sẽ đến trước mặt Ngài với những tế lễ thiêu
   Và với những con bê một tuổi sao?
  7Đức Giê-hô-va có thích hàng nghìn chiên đực
   Với hàng vạn sông dầu sao?
  Tôi có nên dâng con đầu lòng của tôi vì sự vi phạm tôi,
   Và dâng bông trái của thân thể tôi vì tội lỗi của tôi chăng?
  8Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện,
   Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi.
  Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ
   Và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?

Sự răn đe và quở trách

  9Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên chống lại thành nầy;
   Người khôn phải kính sợ danh Ngài.
   Hãy nghe cây gậy và Đấng đã chỉ định nó.
  10Hỡi nhà gian ác, làm sao Ta quên được
   Kho báu gian tham
   Và đồ đong lường non đáng ghê tởm của ngươi?
  11Làm sao Ta có thể tha thứ cho những cái cân gian
   Và những trái cân giả dối trong bao?
  12Vì những kẻ giàu của thành nầy đầy cường bạo,
   Dân cư nó là những kẻ nói dối
   Và lưỡi gian tà ở trong miệng chúng.

  13Vì vậy, Ta đánh ngươi, làm cho ngươi bị thương nặng
   Và làm cho ngươi trở nên hoang vu vì cớ tội lỗi ngươi.
  14Ngươi sẽ ăn nhưng không được no,
   Bao tử ngươi vẫn cứ trống;
  Ngươi sẽ chắt lót nhưng không để dành được;
   Còn những gì ngươi tích trữ được thì Ta sẽ phó cho gươm.
  15Ngươi sẽ gieo nhưng không được gặt;
   Ngươi sẽ ép ô-liu nhưng không được xức dầu;
   Ngươi sẽ đạp nho nhưng không được uống rượu.
  16Vì ngươi đã tuân giữ những luật lệ của Ôm-ri
   Và đi theo các việc làm của nhà A-háp;
  Ngươi bước đi trong mưu chước chúng;
   Vì thế, Ta khiến ngươi trở nên hoang vu,
  Dân cư ngươi sẽ bị chế giễu,
   Và các ngươi sẽ mang lấy nỗi sỉ nhục của dân Ta.