2

Y-sơ-ra-ên phạm tội và bị trừng phạt

  1Khốn cho những kẻ lập mưu gian ác
   Và toan tính chuyện tội lỗi trên giường mình!
  Đến sáng, chúng thực hiện mưu đồ
   Vì chúng có quyền lực trong tay!
  2Chúng tham đất ruộng và cướp đi,
   Tham nhà cửa và lấy đi.
  Chúng ức hiếp người ta và gia đình họ
   Tức người và tài sản của họ.

  3Vì thế, Đức Giê-hô-va phán:
  “Kìa, Ta định giáng tai họa trên dân nầy
   Mà các ngươi không thể cởi khỏi cổ;
  Cũng không ngẩng đầu lên được
   Vì ấy là kỳ hoạn nạn.
  4Trong ngày đó, người ta sẽ đàm tiếu về các ngươi;
   Chúng sẽ hát một bài ai ca rằng:
  ‘Chúng ta bị hủy diệt hết rồi!
   Ngài cất sản nghiệp của dân ta
  Khiến nó lìa khỏi ta,
   Lấy đất ruộng của ta mà chia cho kẻ phản bội.’”
  5Cho nên, trong hội của Đức Giê-hô-va sẽ không có một người nào
   Để bắt thăm chia đất.

Tiên tri giả

  6Chúng nói rằng: “Các ngươi đừng nói tiên tri nữa.
   Đừng nói tiên tri những điều như thế;
   Sự sỉ nhục sẽ không đến với chúng ta đâu”
  7Hỡi nhà Gia-cốp! Sao dám nói rằng:
   “Thần của Đức Giê-hô-va mất kiên nhẫn rồi sao?”
  Ngài làm những việc như thế chăng?
   Chẳng phải lời của Ta có ích lợi
   Cho ai bước đi một cách ngay thẳng sao?
  8Nhưng gần đây, dân Ta dấy lên như kẻ thù.
   Các ngươi đã ngang nhiên lột áo dài
  Của những kẻ đi qua đường,
   Giống như người từ chiến trận trở về.
  9Các ngươi đuổi những phụ nữ của dân Ta
   Khỏi ngôi nhà thân yêu của họ
  Và cất sự vinh quang Ta
   Khỏi con trẻ họ đời đời.
  10Các ngươi hãy đứng dậy! Đi đi!
   Vì đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi;
  Nó đã bị ô uế dẫn đến sự hủy diệt
   Và sẽ bị hủy diệt đau thương.
  11Nếu có kẻ lừa dối đến nói rằng:
   “Ta sẽ nói tiên tri cho ngươi về rượu và rượu mạnh,”
   Thì kẻ ấy đúng là loại tiên tri của dân nầy!

Lời hứa về dân sót của Y-sơ-ra-ên

  12Hỡi Gia-cốp! Ta chắc sẽ nhóm tất cả các ngươi lại,
   Ta chắc sẽ tập trung những người còn sót lại của Y-sơ-ra-ên,
  Và đem họ họp lại
   Như bầy chiên trong chuồng,
  Như một bầy ở giữa đồng cỏ của họ;
   Nơi đó sẽ có tiếng người ồn ào.
  13Người mở đường sẽ lên trước họ;
   Họ phá tường, xông vào cổng thành;
  Vua của họ sẽ vượt lên trước mặt họ
   Và Đức Giê-hô-va sẽ dẫn đầu.