27

Coj Yexus mus cuag Philaj

(Mk. 15:1; Lk. 23:1-2; Yh. 18:28-32)

1Thaum sawv ntxov cov pov thawj hlob sawvdaws thiab cov kev txwj laus sablaj yuav muab Yexus tua pov tseg. 2Lawv txawm muab nws khi coj mus cob rau Philaj uas yog tus tswv xeev.

Yudas tuag

(Ttx. 1:18-19)

3Thaum Yudas uas fav xeeb rau Yexus pom tias Yexus raug teem txim nws txawm ntxeev dua siab thiab coj peb caug lub nyiaj ntawd tuaj thim rau cov pov thawj hlob thiab cov kev txwj laus, 4hais tias, “Kuv tau ua txhaum qhov uas tau muab tus uas tsis txhaum cob rau luag tua.” Lawv hais tias, “Tej kod ntsig txog peb dabtsi? Koj cia li ua li uas koj pom zoo xwb.” 5Yudas txawm muab cov nyiaj ntawd pov rau hauv lub tuam tsev mas tawm mus lawm. Nws txawm mus dai caj dab tuag.
6Cov pov thawj hlob txawm khaws cov nyiaj ntawd los mas hais tias, “Qhov uas muab cov nyiaj no cia rau hauv lub txhab nyiaj tuam tsev kuj tsis raug cai rau qhov yog nqe ntshav.” 7Thaum lawv sablaj hais hum lawm, lawv txawm coj cov nyiaj ntawd mus yuav tus Kws Puab Laujkaub Av daim teb cia ua toj ntxas log lwm haiv neeg. 8Vim li no luag thiaj hu daim teb ntawd tias Daim Teb Ntshav los txog niaj hnub nimno. 9Qhov no kuj tiav raws li tej lus uas xibhwb Yelemi cev Vajtswv lus hais tias, “Lawv txais peb caug lub nyiaj ntawd uas yog tus ntawd li nqe uas cov Yixayee qee leej ntaus nqe cia lawd, 10mas coj mus yuav tus Kws Puab Laujkaub Av daim teb raws li tus Tswv tau hais tseg cia rau kuv.”

Philaj nug Yexus

(Mk. 15:2-5; Lk. 23:3-5; Yh. 18:33-38)

11Thaum Yexus sawv ntawm tus tswv xeev xubntiag, tus tswv xeev nug tias, “Koj yog cov Yudai tus vajntxwv lov?” Yexus hais tias, “Yog li koj hais.” 12Tiamsis thaum cov pov thawj hlob thiab cov kev txwj laus kom, Yexus tsis teb ib los li. 13Philaj txawm hais rau nws tias, “Koj tsis hnov tej lus uas lawv kom koj ntau yam li lov?” 14Tiamsis Yexus tsis teb lawv tej lus kom ib los li, tus tswv xeev kuj phimhwj heev.

Yexus raug teem txim tuag

(Mk. 15:6-15; Lk. 23:13-25; Yh. 18:39-19:16)

15Raws li ib txwm txhua zaus uas ua kevcai Hla Dhau tus tswv xeev yuav tso ib tug raug txim dim raws li cov pejxeem pom zoo. 16Zaum ntawd muaj ib tug raug txim hu ua [Yexus] Npalanpa uas sauvdaws paub. 17Thaum cov pejxeem tuaj txoos ua ke, Philaj hais rau lawv tias, “Nej xav kom kuv tso leejtwg dim, [Yexus] Npalanpa lossis Yexus uas hu ua Khetos?” 18Philaj paub tias lawv khib thiaj muab Yexus cob rau nws. 19Thaum Philaj zaum hais plaub ntawd, nws tus pojniam hais tuaj rau nws tias, “Tsis txhob ntsig txog tus ncaj ncees ntawd kiag li, rau qhov hnub no kuv ua npau suav txog nws ua rau kuv nyuaj siab heev.”
20Cov pov thawj hlob thiab cov kev txwj laus haub cov pejxeem kom thov tso Npalanpa es muab Yexus tua pov tseg. 21Tus tswv xeev rov hais rau lawv tias, “Ob tug no nej xav kom kuv tso tus twg?” Lawv teb tias, “Npalanpa.” 22Philaj txawm hais tias, “Yog li ntawd kuv yuav ua li cas rau Yexus uas hu tias Khetos?” Lawv sawvdaws hais tias, “Muab teem rau saum khaublig ntoo.” 23Philaj thiaj hais tias, “Ua cas muab teem? Nws tau ua txhaum dabtsi?” Tiamsis lawv yimhuab qw hais tias, “Muab nws teem rau saum khaublig ntoo.” 24Thaum Philaj pom tias tsis tau qabhau tsuas muaj kev kub ntxhov tuaj xwb, nws txawm muab dej los ntxuav tes tab meeg cov neeg ntawd hais tias, “Kuv tsis txhaum rau qhov uas tus no tuag. Nej ua nej xwb.” 25Ib tsoom neeg teb tias, “Cia tus ntawd cov ntshav poob rau saum peb thiab peb tej menyuam.” 26Philaj thiaj tso Npalanpa rau lawv, mas muab Yexus nplawm thiab muab cob rau luag coj mus teem rau saum khaublig ntoo.

Cov tub rog ua saib tsis taus Yexus

(Mk. 15:16-20; Yh. 19:2-3)

27Tus tswv xeev cov tub rog txawm coj Yexus mus rau hauv lub tsev Plitholia, mas sau kiag pab tub rog sawvdaws tuaj vij nkaus Yexus. 28Lawv muab nws cev tsoos hle tseg thiab muab ib lub tsho ntev liab los ua rau Yexus hnav. 29Lawv muab pos kaus ntsaj los qhaib ua ib lub mom vajntxwv looj nws taubhau, thiab muab ib tug tauj deg rau nws tuav hauv nws txhais tes xis. Lawv txhos caug ntua ntawm nws xubntiag thuam luag hais tias, “Cov Yudai tus vajntxwv, thov kom koj tau zoo lauj!” 30Lawv nto qaub ncaug rau nws thiab muab tus tauj deg los ntaus nws taubhau. 31Thaum lawv ua saib tsis taus Yexus tag lawd, lawv muab lub tsho ntev hle thiab rov muab nws cev tsoos ua rau nws hnav, thiab coj nws mus yuav muab teem rau saum khaublig ntoo.

Teem Yexus saum khaublig ntoo

(Mk. 15:21-32; Lk. 23:26-43; Yh. 19:17-27)

32Thaum lawv tawm mus lawv ntsib ib tug neeg Khulene hu ua Ximoos, lawv txawm yuam nws kwv Yexus tus khaublig ntoo. 33Thaum lawv mus txog lub chaw uas hu ua Kaukautha uas txhais hais tias lub chaw txha taubhau, 34lawv txawm muab cawv txiv hmab xyaw hmab dib iab cev rau Yexus haus. Thaum nws sim mentsis lawd nws tsis kam haus. 35Thaum lawv muab Yexus teem rau saum khaublig ntoo lawd, lawv txawm muab nws cev tsoos tsho los rho ntawv sib faib rau lawv. 36Ces lawv txawm zaum qhov ntawd zov nws. 37Lawv muab cov lus uas kom Yexus sau teem ncaj rau saum nws taubhau hais tias, “Tus no yog Yexus, yog cov Yudai tus vajntxwv.” 38Zaum ntawd lawv muab ob tug tub sab teem nrog Yexus ua ke thiab, sab xis ib tug, sab laug ib tug. 39Tej neeg uas dua kev mus los kuj thuam Yexus co hau hnyo, 40hais tias, “Tus uas yuav rhuav lub tuam tsev thiab peb hnub xwb ua dua tshiab 'e, koj cia li cawm koj tus kheej kom dim los maj. Yog koj yog Vajtswv tus tub, cia li nqes saum khaublig ntoo los los maj.” 41Cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai thiab cov kev txwj laus kuj thuam luag nws ib yam nkaus hais tias, 42“Nws cawm tau luag dim, tiamsis nws cawm tsis tau nws dim. Nws yog cov Yixayee tus vajntxwv. Cia nws nqes saum khaublig ntoo los tamsim no mas peb thiaj li ntseeg nws. 43Nws tso siab rau Vajtswv. Yog Vajtswv txaus siab rau nws, thov Vajtswv tso nws dim tamsim no. Rau qhov nws twb hais tias, ‘Kuv yog Vajtswv tus tub.’ ” 44Ob tug tub sab uas raug muab teem nrog Yexus kuj thuam nws ib yam nkaus thiab.

Yexus tuag

(Mk. 15:33-41; Lk. 23:44-49; Yh. 19:28-30)

45Ntuj txawm tsaus ntais thoob plaws lub tebchaws txij thaum tav su mus txog hnub qaij peb teev. 46Kwvlam peb teev Yexus qw nrov nrov hais tias, “Eli, eli, Lama xanpathani?” txhais hais tias, “Kuv tus Vajtswv, kuv tus Vajtswv ua cas koj tso kuv tseg lawm?” 47Thaum cov neeg uas nyob ntawd qee leej hnov ces txawm hais tias, “Tus yawg ntawd hu Eliya.” 48Tamsim ntawd ib tug dhia mus muab ib lub xwb kuab raus cov kua qaub chob rau tus hau pas tauj deg cev mus rau Yexus haus. 49Tiamsis muaj dua ib cov hais tias, “Tsis txhob ua dabtsi, cia peb saib Eliya yuav los cawm nws los tsis los.” 50Thaum Yexus rov qw nrov dua ib zaug ces nws txawm tso nws txojsia tseg. 51Ua ciav daim ntaub uas thaiv hauv lub tuam tsev txawm ntuag rhe sab saud los thoob plaws hauv taw ua ob daim, av kuj ntseeg ua zog koog, tej txhib zeb kuj tawg zom zaws, 52tej qhov ntxa kuj qheb, thiab Vajtswv cov neeg uas tuag lawd raug muab tsa sawv los. 53Mas thaum Yexus ciaj sawv los lawd, lawv cov ntawd kuj tawm hauv qhov ntxa mus rau hauv lub nroog dawb huv tshwm rau neeg coob coob pom.
54Thaum tus thawj rog uas kav ib puas leej thiab cov uas nrog nws zov Yexus pom av ntseeg nkaws thiab txhua yam tshwm tuaj li no, mas lawv ntshai kawg li thiab hais tias, “Tus no yog Vajtswv tus tub tiag tiag li.” 55Qhov ntawd muaj cov pojniam coob coob sawv deb deb ntsia, lawv yog cov uas nrog Yexus tuaj pem Kalilais tuaj thiab ua num rau nws. 56Hauv lawv cov ntawd muaj Maivliag Madala, thiab Yakaunpau thiab Yauxej niam, thiab Xenpedi ob tug tub li niam.

Muab Yexus log

(Mk. 15:42-47; Lk. 23:50-56; Yh. 19:38-42)

57Thaum yuav tsaus ntuj muaj ib tug nplua nuj uas nyob hauv lub moos Alimathia hu ua Yauxej tuaj, nws kuj yog Yexus li thwjtim. 58Nws mus cuag Philaj thov Yexus lub cev tuag. Philaj thiaj hais kom muab cob rau nws. 59Yauxej txawm muab Yexus lub cev tuag los thiab muab ib daim ntaub mag uas huv los qhwv, 60coj mus tso rau hauv Yauxej lub qhov ntxa tshiab uas nws txaug cia rau hauv phab zeb, mas dov ib daim lag zeb loj los npog lub rooj ntxa ces txawm mus lawm. 61Maivliag Madala thiab dua ib tug Maivliag kuj zaum qhov ntawd ncaj ntawm lub rooj ntxa.
62Tagkis tom qab dhau hnub uas npaj rau hnub Xanpatau lawm, cov pov thawj hlob thiab cov Falixai ua ke tuaj cuag Philaj 63hais tias, “Yawg hlob, peb nco tau tias tus neeg dag ntawd thaum nws tseem muaj txojsia nyob nws hais tias, ‘Dhau peb hnub mas kuv yuav ciaj sawv rov los.’ 64Yog li ntawd thov koj hais kom zov lub qhov ntxa ruaj ruaj kom puv peb hnub, ntshai tsam nws cov thwjtim tuaj nyiag nws lub cev mus thiab hais rau cov pejxeem tias, ‘Nws twb sawv ciaj hauv qhov tuag rov los lawm.’ Ces qhov uas dag zaum no yuav phem heev dua thawj zaug.” 65Philaj thiaj hais rau lawv tias, “Tub rog zov yeej yog nej li, mas nej cia li mus zov ruaj ruaj npaum li uas ua tau.” 66Lawv txawm mus ntaus cim rau daim lag zeb kaw lub rooj ntxa ruaj ruaj thiab tso tub rog zov.