22

Piv lus hais txog rooj tshoob

(Lk. 14:15-24)

1Yexus hais dua piv lus rau lawv tias, 2“Ntuj Ceeb Tsheej piv ib yam li ib tug vajntxwv uas npaj rooj tshoob rau nws tus tub, 3mas txib nws cov qhev mus hu cov qhua uas caw tuaj noj tshoob, tiamsis lawv tsis kam tuaj. 4Nws rov txib dua ib co tub qhe mus hais tias, ‘Cia li hais rau cov uas twb caw ntawd tias, Kuv twb npaj nqaij qhauv thiab kuv twb tua tej nyuj thiab tej menyuam nyuj uas hwv tiav tag lawm, txhua yam twb npaj txhij lawm. Nej cia li tuaj noj tshoob lauj!’ 5Tiamsis lawv tsis quav ntsej li, ib tug mus ua liaj ua teb, ib tug mus ua lag ua luam, 6dua li cov tseem ua phem rau nws cov qhev thiab muab tua pov tseg. 7Vajntxwv npau taws heev nws thiaj tso nws cov tub rog mus ua kom cov uas tua neeg ntawd puam tsuaj thiab muab lawv lub moos hlawv pov tseg. 8Nws hais rau nws cov tub qhe tias, ‘Rooj tshoob npaj txhij lawm, tiamsis cov uas caw ntawd tsis tsim nyog tuaj noj. 9Vim li no cia li tawm mus tom tej kev tshuam ntsib leejtwg kuj hu tuaj noj tshoob.’ 10Cov tub qhe ntawd thiaj tawm mus tom tej kev thiab hu txhua tus uas lawv ntsib tsis hais tus zoo tus phem, thiaj muaj qhua puv nkaus chav tsev ua tshoob.
11“Thaum tus vajntxwv ntawd los xyuas cov qhua, nws pom ib tug tsis hnav tsoos tsho ua tshoob, 12ces txawm hais rau tus ntawd tias, ‘Kwvluag 'e, ua cas koj tuaj ntawm no tsis hnav tsoos tsho ua tshoob?’ Tus ntawd hais tsis taus ib los li. 13Vajntxwv hais rau cov tub qhe tias, ‘Cia li muab tus no khi tes khi taw laim rau sab nraud uas tsaus ntuj nti, qhov ntawd yuav muaj kev quaj tom hniav qas qawv.’ 14Cov uas caw hu muaj coob, tiamsis cov uas xaiv tau muaj tsawg.”

Them se rau Xixa

(Mk. 12:13-17; Lk. 20:20-26)

15Thaum ntawd cov Falixai mus sablaj saib yuav nyas Yexus tej lus li cas. 16Lawv txawm txib lawv cov thwjtim thiab Helauj cov mus thom Yexus hais tias, “Xibhwb, peb paub tias koj yog ib tug ncaj ncees thiab koj qhia Vajtswv txoj kev raws li muaj tseeb thiab tsis ua raws li leejtwg lub siab nyiam rau qhov koj tsis saib leejtwg ntsej muag. 17Yog li no, thov koj qhia rau peb saib koj xav li cas. Tsim nyog them se rau Xixa los tsis them?” 18Yexus paub qhov uas lawv xav phem, nws thiaj hais tias, “Cov niag neeg ncauj lus zoo siab phem, nej tuaj sim kuv ua dabtsi? 19Cia li muab lub nyiaj them se ntawd rau kuv saib.” Lawv thiaj muab ib lub denalia rau nws. 20Yexus hais rau lawv tias, “Lub ntsej muag thiab lub npe uas txaug no yog leejtwg?” 21Lawv teb tias, “Yog Xixa li.” Yexus txawm hais rau lawv tias, “Yog li no yam uas yog Xixa li cia li muab rau Xixa, yam uas yog Vajtswv li cia li muab rau Vajtswv.” 22Thaum lawv hnov tej lus ntawd lawv xav tsis thoob, lawv txawm ncaim Yexus mus lawm.

Qhov uas ciaj sawv rov los

(Mk. 12:18-27; Lk. 20:27-40)

23Tib hnub ntawd cov Xadukai uas qhia hais tias tsis muaj qhov uas sawv hauv qhov tuag los txawm tuaj cuag Yexus. Lawv thiaj thom Yexus 24hais tias, “Xibhwb, Mauxe twb hais tias, ‘Yog leejtwg tuag lawm tsis tau muaj menyuam, mas nws ib tug kwvtij yuav tsum yuav tus poj ntsuam ntawd thiaj tuav tau tus uas tuag li keeb kwm cia.’ 25Peb cov muaj xya tus kwvtij. Tus hlob muaj pojniam lawm li tuag tsis tau muaj menyuam, tseg tus pojniam rau tus kwv yuav ua pojniam. 26Mas tus ob tus peb mus txog tus xya kuj tuag tag ib yam nkaus. 27Thaum kawg tus pojniam ntawd kuj tuag lawm. 28Vim li no hnub uas ciaj sawv rov los, tus pojniam ntawd yuav ua xya leej ntawd tus twg li pojniam, rau qhov nws twb ua xya leej ntawd li pojniam lawm?” 29Yexus teb lawv tias, “Nej yuam kev lawm, nej tsis paub Vajtswv txojlus thiab tsis paub Vajtswv lub hwjchim. 30Thaum neeg ciaj sawv rov los ntawd, tsis muaj kev sib yuav ua txij ua nkawm lawm, yuav zoo ib yam li cov tubtxib saum ntuj xwb. 31Hais txog qhov uas sawv hauv qhov tuag rov los, nej tsis tau nyeem tej uas Vajtswv hais rau nej lov? Nws hais tias, 32‘Kuv yog Aplahas tus Vajtswv, yog Yiha tus Vajtswv thiab yog Yakhauj tus Vajtswv.’ Vajtswv tsis yog cov neeg tuag tus Vajtswv, nws yog cov neeg ciaj tus Vajtswv.” 33Thaum cov neeg ntawd hnov, lawv kuj phimhwj rau Yexus tej lus qhuab qhia.

Nqe kevcai uas tseem ceeb dua ntais

(Mk. 12:28-34; Lk. 10:25-28)

34Thaum cov Falixai hnov tias Yexus ua rau cov Xadukai tws kev tsis muaj lus hais lawm, lawv txawm sau zog ua ke, 35mas ib tug xibhwb uas paub cai txawm sim nug Yexus hais tias, 36“Xibhwb, txoj kevcai nqe twg tseem ceeb dua ntais?” 37Yexus hais rau nws tias, “ ‘Koj yuav tsum hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, thiab kawg koj lub tswvyim.’ 38Nqe no yog thawj nqes thiab yog nqe uas tseem ceeb dua ntais. 39Nqe uas ob kuj ib yam nkaus hais tias, ‘Koj yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yam li koj hlub koj tus kheej.’ 40Mauxe txoj kevcai thiab cov xibhwb cev lus tej lus qhia huvsi nyob tag nrho rau hauv ob nqes no.”

Tus Khetos yog leejtwg

(Mk. 12:35-37; Lk. 20:41-44)

41Thaum cov Falixai tseem nyob ua ke ntawd, Yexus txawm nug lawv 42hais tias, “Nej xav li cas txog tus Khetos? Nws yog leejtwg li tub?” Lawv hais rau nws tias, “Yog Davi li tub.” 43Yexus thiaj nug lawv tias, “Yog li ntawd ua cas Vaj Ntsuj Plig kom Davi hu tus Khetos tias ‘tus Tswv’ thiab hais tias,
  44“ ‘Tus Tswv hais rau kuv tus tswv tias,
   “Cia li zaum ntawm kuv sab xis,
  mus txog thaum kuv muab
   koj cov yeeb ncuab tiag koj xib taws” ’?
45Yog Davi twb hu tus Khetos tias ‘tus Tswv,’ nws yuav ua li cas ua tau Davi li tub?” 46Tsis muaj ib tug twg teb tau Yexus ib los li. Txij hnub ntawd los tsis muaj leejtwg muaj cuabkav nug Yexus dua li lawm.