9

1Yesu aengx mbuox ninh mbuo, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, souv jienv naaiv nyei mienh maaih deix zungv maiv gaengh daic ziouc duqv buatc Tin-Hungh maaih jienv nernh nyei qaqv daaih zoux Ziouv gunv mienh.”

Sai-Gorx Mbuo Buatc Yesu Tiuv Mi'aqv

(Beiv mangc Matv^taai 17:1-13; Lugaa 9:28-36)

2Nqa'haav juqv hnoi, Yesu dorh jienv Bide, Yaagorpc caux Yo^han faaux norm mbong-hlang, lengh nyei dorngx. Sai-gorx mbuo mangc jienv wuov zanc, buatc Yesu tiuv nzengc mi'aqv. 3Ninh nyei lui-houx mbopv baeqc nyei, zaengh zaengh wuov. Lungh ndiev maiv maaih haaix dauh haih nzox duqv ninh nyei lui-houx ndongc naaic baeqc. 4Wuov deix buo dauh sai-gorx aengx buatc ⟨E^li^yaa⟩ caux Mose hinc cuotv yiem wuov caux Yesu gorngv waac.
5Bide ziouc gorngv mbuox Yesu, “Sai-Diex aah! Yie mbuo yiem naaiv gengh longx haic. Tov bun yie mbuo zoux buo norm liuh, zoux norm bun meih, zoux norm bun Mose, aengx zoux norm bun E^li^yaa.” 6Bide caux wuov deix sai-gorx gamh nziex haic, zungv maiv hiuv duqv oix zuqc gorngv haaix nyungc.
7Maaih dorv mbuonx daaih om jienv ninh mbuo. Aengx maaih qiex yiem wuov mbuonx gorngv, “Naaiv se yie nyei Dorn-hnamv. Muangx ninh maah!”
8Sai-gorx mbuo liemh zeih mangc naaiv mangc wuov, maiv buatc haaix dauh caux ninh mbuo yiem. Kungx buatc Yesu ganh hnangv.
9Yiem mbong njiec daaih wuov zanc Yesu hatc ninh mbuo, “Maiv dungx gorngv meih mbuo buatc liuz naaiv deix sic mbuox haaix dauh. Zuov yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daic mingh aengx nangh daaih cingx daaih gorngv oc.”
10Sai-gorx mbuo haiz liuz naaiv deix waac ziouc yiem hnyouv jangx jienv, laanh caux laanh gorngv, “+‘Daic mingh aengx nangh daaih’ wuov joux waac maaih haaix nyungc eix leiz?”
11Sai-gorx mbuo ziouc naaic Yesu, “Njaaux leiz nyei fin-saeng weic haaix diuc gorngv E^li^yaa oix zuqc daaih ndaangc?”
12Yesu dau, “E^li^yaa za'gengh daaih ndaangc, bun nyungc-nyungc nzuonx daaih hnangv loz wuov nor. Mv baac Ging-Sou weic haaix diuc fiev Baamh Mienh nyei Dorn oix zuqc siouc ziex nyungc kouv, yaac zuqc mienh nqemh? 13Yie mbuox meih mbuo, E^li^yaa zungv taux daaih aqv. Mienh yaac sueih eix zoux bun ninh mi'aqv, hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor.”

Yesu Zunc Mienv Cuotv Dauh Dorn Nyei Sin

(Beiv mangc Matv^taai 17:14-21; Lugaa 9:37-43)

14Yesu mbuo aengx nzuonx taux wuov deix sai-gorx mbuo wuov, buatc mienh camv haic weih gormx ninh mbuo. Aengx maaih deix njaaux leiz nyei fin-saeng yiem wuov caux ninh mbuo nzaeng. 15Zuangx mienh yietv buatc Yesu, ninh mbuo gengh mbuoqc horngh haic yaac tiux jienv mingh zipv. 16Yesu naaic ninh nyei sai-gorx, “Meih mbuo caux ninh mbuo nzaeng haaix nyungc?”
17Yiem zuangx mienh gu'nyuoz, maaih laanh mienh dau, “Fin-Saeng aac, yie dorh yie nyei dorn daaih lorz meih weic zuqc maaih dauh hieh guaiv mienv muoqv ninh maiv haih gorngv waac. 18Maiv gunv yiem haaix, mienv yaac muoqv ninh, zorqv ninh zong njiec ndau. Maaih wuom-nzuih mbiaauz cuotv, ninh yaac ngaatc jienv nyaah, ciou ngaengc nzengc. Yie tov meih nyei sai-gorx zunc mienv cuotv, mv baac ninh mbuo maiv haih zunc maiv cuotv.”
19Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo naaiv doic mienh aah! Meih mbuo za'gengh maiv sienx! Yie oix zuqc caux meih mbuo yiem ndongc haaix lauh? Yie oix zuqc nyienz meih mbuo taux haaix zanc? Dorh wuov dauh dorn daaih yie naaiv maah!”
20Ninh mbuo ziouc dorh wuov dauh dorn daaih. Mienv yietv buatc Yesu, ziouc liemh zeih muoqv wuov dauh dorn ciou king njiec ndau mingh, njangx tin njangx deic nyei, yaac cuotv wuom-nzuih mbiaauz. 21Yesu naaic wuov dauh dorn nyei die, “Ninh hnangv naaiv nor benx daaih ndongc haaix lauh?”
 Wuov dauh die dau, “Yiem faix nyei ziangh hoc benx daaih aqv.
22Ziex nzunc wuov dauh hieh guaiv mienv muoqv ninh king bieqc douz-nzauc fai ndortv wuom, oix bun ninh daic. Se gorngv fin-saeng haih nor, tov korv-lienh yie mbuo, tengx yie mbuo maah!”
23Yesu gorngv, “Meih naaic, ‘Se gorngv meih haih?’ Da'faanh haaix dauh sienx, ninh nyungc-nyungc zoux duqv nyei.”
24Wuov dauh dorn nyei die liemh zeih heuc jienv gorngv, “Yie sienx nyei, mv baac dongh yie sienx maiv taux nyei, tov meih tengx yie haih sienx.”
25Yesu buatc zuangx mienh mbengx jienv daaih fatv haic ziouc hatc wuov dauh hieh guaiv mienv. Ninh gorngv, “Meih naaic dauh m'normh ndung, ga'naaiv-hngongx mienv aah! Yie hatc meih cuotv naaiv dauh dorn daaih, yietc liuz maiv dungx muoqv ninh aqv.”
26Mienv waiz-waiz nyei heuc, aengx muoqv wuov dauh dorn ciou kouv haic, ziang naaic cuotv mi'aqv. Buatc wuov dauh dorn hnangv janx-daic nor. Mienh camv ziouc gorngv, “Ninh daic mi'aqv loh!” 27Mv baac Yesu nanv jienv ninh nyei buoz, ken jiez sin daaih. Ninh ziouc souv jienv aqv.
28Nqa'haav Yesu bieqc biauv, sai-gorx mbuo bingx jienv naaic ninh, “Yie mbuo weic haaix diuc zunc wuov dauh mienv maiv cuotv?”
29Yesu dau, “Oix zuqc daux gaux cingx daaih haih zunc duqv naaiv nyungc mienv cuotv. Maiv maaih ganh nyungc za'eix aqv.”

Yesu Aengx Gorngv Nzunc Ninh Oix Zuqc Daic

(Beiv mangc Matv^taai 17:22-23; Lugaa 9:43-45)

30Yesu mbuo leih nqoi wuov norm dorngx aengx jiex Gaa^li^li Saengv. Yesu maiv oix haaix dauh hiuv duqv ninh yiem haaix, 31weic zuqc ninh njaaux jienv ninh nyei sai-gorx. Ninh gorngv mbuox sai-gorx mbuo, “Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zungv oix zuqc jiu bun mienh. Ninh mbuo oix daix yie mv baac nqa'haav buo hnoi yie oix nangh daaih.”
32Mv baac sai-gorx mbuo maiv mengh baeqc naaiv joux waac nyei eix leiz yaac gamh nziex maiv naaic Yesu.

Haaix Dauh Zoux Gauh Hlo Jiex

(Beiv mangc Matv^taai 18:1-5; Lugaa 9:46-48)

33Ninh mbuo mingh taux Kaa^be^naa^um Mungv. Bieqc biauv mingh, Yesu ziouc naaic ninh nyei sai-gorx mbuo, “Gan jauv daaih wuov zanc, meih mbuo nzaeng haaix nyungc?” 34Mv baac ninh mbuo maiv ko lo weic zuqc gan jauv daaih wuov zanc ninh mbuo nzaeng haaix dauh zoux gauh hlo jiex.
35Yesu ziouc zueiz njiec, heuc ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx daaih zunv ziouc mbuox ninh mbuo, “Haaix dauh oix zoux hlo jiex, wuov dauh oix zuqc bun ganh zoux faix jiex yaac zoux zuangx mienh nyei bou.” 36Yesu aengx ken dauh fu'jueiv daaih souv jienv ninh mbuo mbu'ndongx yaac hlorpv jienv mbuox sai-gorx mbuo,
37“Haaix dauh dengv yie nyei mbuox zipv dauh naaiv deix faix nyei fu'jueiv, wuov dauh yaac zipv yie. Haaix dauh zipv yie, maiv daan zipv yie, ninh yaac zipv paaiv yie daaih wuov dauh.”

Haaix Dauh Maiv Caux Mbuo Doix-Dekc Se Tengx Mbuo

(Beiv mangc Lugaa 9:49-50)

38Yo^han mbuox Yesu, “Sai-Diex aah! Yie mbuo buatc dauh mienh longc meih nyei mbuox zunc mienv cuotv. Yie mbuo ziouc laanh ninh, maiv bun zoux, weic zuqc ninh maiv zeiz zoux mbuo nyei guanh.”
39Yesu mbuox ninh mbuo, “Maiv dungx laanh ninh, weic zuqc maiv maaih haaix dauh haih longc yie nyei mbuox zoux liuz mbuoqc horngh nyei sic, nduqc dangh hnangv daaux nzuonx daaih gorngv doqc yie. 40Weic zuqc haaix dauh maiv caux mbuo doix-dekc, wuov dauh se tengx mbuo aqv. 41Yie mbuox zien meih mbuo, haaix dauh bun zaanv wuom meih mbuo hopv weic zuqc meih mbuo guei Giduc, wuov dauh nyei zingh nyeic maiv haih ndortv.”

Nduov Mienh Baamz Zuiz Nyei Sic

(Beiv mangc Matv^taai 18:6-9; Lugaa 17:1-2)

42“Se gorngv haaix dauh nduov yietc dauh naaiv deix sienx yie nyei fu'jueiv-faix baamz zuiz, zorqv domh morc ndiux jienv wuov dauh nyei jaang, bungx njiec koiv gauh longx.
43“Se gorngv meih nyei buoz nduov meih baamz zuiz, oix zuqc hngaqv guangc. Zoqc jieqv buoz mv baac duqv yietc liuz nyei maengc corc gauh longx maaih i jieqv buoz mv baac ndortv deic nyuoqc, bieqc yietc liuz zieqc jienv nyei douz. 44Yiem wuov nyanc ninh mbuo wuov deix gaeng-mau yietc liuz maiv daic. Buov ninh mbuo wuov nyungc douz yaac yietc liuz zieqc jienv nyei.
45“Se gorngv meih nyei zaux nduov meih baamz zuiz, oix zuqc hngaqv guangc. Zoqc jieqv zaux mv baac duqv yietc liuz nyei maengc corc gauh longx maaih i jieqv zaux mv baac zuqc zoi njiec deic nyuoqc. 46Yiem wuov nyanc ninh mbuo wuov deix gaeng-mau yietc liuz maiv daic. Buov ninh mbuo wuov nyungc douz yaac yietc liuz zieqc jienv nyei.
47“Se gorngv meih nyei m'zing nduov meih baamz zuiz oix zuqc gueix guangc mingh. Zoqc norm m'zing mv baac duqv bieqc ⟨Tin-Hungh nyei guoqv⟩ corc gauh longx maaih i norm m'zing yaac zuqc zoi njiec deic nyuoqc. 48Yiem wuov nyanc ninh mbuo wuov deix gaeng-mau yietc liuz maiv daic. Buov ninh mbuo wuov nyungc douz yaac yietc liuz zieqc jienv nyei.
49“Tin-Hungh oix longc douz bun dauh dauh mienh cing-nzengc, hnangv mienh zorqv nzauv an ziec nyei ga'naaiv weic bun wuov nyungc ga'naaiv cing-nzengc, maiv maaih uix nor.
50“Nzauv se longx nyei. Mv baac se gorngv nzauv nyei mueix tuix zaamv mingh, hnangv haaix nor noic duqv nzaaih daaih? Nzauv hnangv haaix nor bun nyanc hopv maaih mueix, meih mbuo yaac oix zuqc hnangv wuov nor laanh caux laanh zoux horpc, laanh caux laanh horpc fim dongh eix nyei yiem.”