9

1Yexus hais ntxiv rau lawv hais tias, “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias cov neeg uas nyob ntawm no muaj qee leej yuav tsis tau tuag ua ntej lawv pom Vajtswv lub Tebchaws nrog Vajtswv lub hwjchim los.”

Yexus Lub Cev Hloov

(Mathais 17.1-13; Lukas 9.28-36)

2Tom qab ntawd rau hnub Yexus coj Petus, Yakaunpaus thiab Yauhas nrog Yexus mus rau saum ib lub roob siab; tsis muaj lwm tus nrog lawv mus. Thaum peb tug thwjtim tabtom ntsia ntsoov Yexus, Yexus lub cev txawm hloov hlo, 3thiab Yexus cev ris tsho ci ntsa iab dawb paug. Tej neeg uas nyob hauv ntiajteb no tsis muaj leejtwg yuav ntxhua tau ib ce ris tsho dawb npaum li ntawd. 4Peb tug thwjtim ntawd pom Eliyas thiab Mauxes nrog Yexus tham. 5Petus txawm hais rau Yexus hais tias, “Xibhwb, peb tuaj nyob ntawm no zoo kawg li! Peb yuav ua peb lub tsev pheebsuab, ib lub rau koj, ib lub rau Mauxes thiab ib lub rau Eliyas.” 6Petus lawv ntshai kawg li, Petus thiaj hais li ntawd. 7Muaj ib tauv huab los nroos lawv thiab muaj ib lub suab hais hauv tauv huab ntawd tuaj hais tias, “Tus no yog kuv tus Tub uas kuv hlub, nej cia li mloog nws lus!” 8Tamsim ntawd cov thwjtim txawm xam ncig lees, tiamsis tsis pom leejtwg li, tsuas pom Yexus tib leeg nrog lawv nyob xwb.
9Thaum Yexus thiab nws peb tug thwjtim nqis pem roob los, Yexus txwv peb tug thwjtim ntawd hais tias, “Nej tsis txhob qhia tej uas nej pom ntawd rau leejtwg paub mus txog thaum uas Neeg Leej Tub sawv hauv qhov tuag rov qab los tso.”
10Ces lawv txawm khaws Yexus tej lus rau nruab siab. Lawv tsis qhia rau leejtwg li. Tiamsis lawv sib tham hais tias, “Qhov uas nws hais tias ‘sawv hauv qhov tuag rov qab los’ yog nws hais txog dabtsi?” 11Ces lawv thiaj nug Yexus hais tias, “Vim li cas cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai hais tias Eliyas yuav xub los?”
12Yexus teb hais tias, “Eliyas yeej xub los tiag, nws los npaj txhua yam cia. Vim li cas Vajtswv txojlus hais tias Neeg Leej Tub yuav raug tsimtxom thiab sawvdaws yuav saib tsis taus nws? 13Tiamsis kuv qhia tseeb rau nej hais tias Eliyas twb los lawm, tej neeg ua phem rau nws raws li lawv lub siab xav thiab raws li Vajtswv txojlus sau tseg hais tias lawv yuav ua li ntawd rau nws.”

Yexus Kho Tus Tub uas Raug Dab

(Mathais 17.14-21; Lukas 9.37-43a)

14Thaum Yexus thiab peb tug thwjtim rov los txog ntawm Yexus cov thwjtim, lawv pom muaj neeg coob coob tuaj nyob puagncig cov thwjtim thiab muaj cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai qee leej tabtom nrog cov thwjtim sib cav. 15Thaum cov neeg ntawd pom dheev Yexus, lawv xav tsis thoob li, ces sawvdaws txawm khiav zom zaws mus rau ntawm Yexus thiab hawm nws. 16Yexus nug nws cov thwjtim hais tias, “Nej nrog lawv sib cav txog dabtsi?” 17Muaj ib tug txivneej ntawm cov neeg coob coob ntawd teb hais tias, “Xibhwb, kuv coj kuv tus metub tuaj thov koj pab kho, rau qhov nws raug dab thiab hais tsis tau lus. 18Txhua zaus uas dab tuaj, dab ua rau nws ntog rau hauv av; nws npuas ncauj tawm plaws; nws zom hniav nrov qij qawj; thiab nws ibce txhav tas. Kuv thov koj cov thwjtim ntiab dab tawm, tiamsis lawv ntiab tsis tau.”
19Yexus hais rau lawv hais tias, “Ua li cas nej cov neeg tiam no pheej tsis ntseeg li! Kuv tseem yuav nrog nej nyob ntev li cas thiab? Thiab kuv tseem yuav ua siab ntev rau nej mus txog thaum twg? Cia li coj tus metub los rau kuv!” 20Lawv txawm coj tus metub los rau Yexus.
 Thaum dab pom dheev Yexus, dab txawm ua rau tus metub ntawd huam ib tshaj, ntog kiag rau hauv av nti mus nti los, thiab npuas ncauj nto plaws.
21Yexus nug tus metub ntawd leej txiv hais tias, “Nws ua li no tau hov ntev los lawm?”
 Leej txiv teb hais tias, “Nws twb ua li no thaum me me los lawm.
22Muaj ntau zaus dab ua rau nws ntog rau hauv qhovcub thiab rau hauv dej kom nws tuag. Yog koj pab tau, thov koj hlub thiab pab wb ob txiv tub!”
23Yexus hais rau tus metub ntawd leej txiv hais tias ua li cas koj hais tias, “Yog koj pab tau! Yog leejtwg ntseeg, kuv yeej ua tau txhua yam huv tibsi.”
24Tamsim ntawd tus metub leej txiv hais tias, “Kuv ntseeg tiamsis tsis txaus, thov koj pab kom kuv muaj kev ntseeg ntxiv!”
25Thaum Yexus pom cov neeg coob coob txav los ze zuj zus, Yexus txawm hais rau tus dab ntawd hais tias, “Ua li cas koj ua rau tus metub no lag ntseg thiab hais tsis tau lus? Kuv hais rau koj hais tias koj cia li tawm hauv tus metub no mus, tsis txhob rov qab los rau hauv nws ib zaug li lawm!”
26Dab qw nrov nrov thiab ua rau tus metub huam ib tshaj heev heev, ces tus dab txawm tawm plaws lawm. Tus metub ntawd zoo li ib tug neeg tuag, sawvdaws txawm hais zom zaws hais tias, “Nws tuag lawm!” 27Tiamsis Yexus cev tes mus tuav nkaus tus metub txhais tes thiab rub nws sawv, ces nws txawm sawv tsees sawv ntsug.
28Thaum Yexus mus rau hauv tsev lawm, nws cov thwjtim nug nws twjywm hais tias, “Vim li cas peb ntiab tsis tau tus dab ntawd tawm?”
29Yexus teb hais tias, “Yam dab no yus yuav tsum thov Vajtswv thiaj ntiab tau tawm.”

Yexus Rov Hais Txog Nws Kev Tuag

30Yexus thiab nws cov thwjtim tawm qhov ntawd hla dhau plaws Kalilais mus. Yexus tsis xav pub leejtwg paub hais tias, nws nyob qhov twg, 31rau qhov nws tabtom qhia rau cov thwjtim hais tias, “Yuav muaj neeg muab Neeg Leej Tub coj mus rau luag tua, tiamsis tom qab ntawd peb hnub nws yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los.”
32Cov thwjtim tsis totaub lub ntsiab lus uas Yexus qhia, tiamsis lawv ntshai nug nws.

Leejtwg Yuav Tau ua Tus Loj

(Mathais 18.1-5; Lukas 9.46-48)

33Yexus thiab nws cov thwjtim mus txog hauv lub nroog Kapena-us thiab mus rau hauv tsev, Yexus txawm nug cov thwjtim hais tias, “Puag ta thaum peb taug kev tuaj, nej pheej sib cav hais txog dabtsi?”
34Tiamsis lawv tsis teb Yexus li, rau qhov thaum taug kev tuaj lawv sib cav txog qhov uas leejtwg yuav tau ua tus loj dua. 35Thaum Yexus zaum lawm, nws hu nws kaum ob tug thwjtim los cuag nws thiab hais rau lawv hais tias, “Yog leejtwg xav ua tus thawj, tus ntawd yuav tsum nyob tom tw thiab ua sawvdaws qhev.” 36Yexus mus coj ib tug menyuam yaus los sawv ntawm cov thwjtim xubntiag. Yexus puag tus menyuam yaus ntawd thiab hais rau cov thwjtim hais tias, 37“Tus uas lees yuav cov menyuam yaus no ib tug los ntawm kuv lub npe kuj yog tus ntawd lees yuav kuv, thiab leejtwg lees yuav kuv, tsis yog nws lees yuav kuv tib leeg xwb, tiamsis yog nws lees yuav tus uas txib kuv los thiab.”

Tus uas Tsis Tawmtsam Peb, Tus Ntawd Yog Peb Cov

(Lukas 9.49-50)

38Yauhas hais rau Yexus hais tias, “Xibhwb, peb pom ib tug txivneej tuav koj lub npe ntiab dab; peb txwv tsis pub nws ua li ntawd, rau qhov nws tsis yog peb cov.”
39Yexus hais rau lawv hais tias, “Tsis txhob txwv nws; leejtwg tuav kuv lub npe ua tej txujci tseemceeb, tom qab ntawd nws yeej yuav tsis thuam kuv. 40Tus uas tsis tawmtsam peb, tus ntawd yog peb cov. 41Kuv qhia tseeb rau nej hais tias tus uas muab ib khob dej rau nej haus, vim nws paub hais tias nej yog kuv cov thwjtim, ces tus ntawd yeej yuav tau nqi zog.”

Yam uas Ntxias Neeg ua Kev Txhaum

(Mathais 18.6-9; Lukas 17.1-2)

42“Yog leejtwg ua rau cov menyuam uas ntseeg kuv no ib tug ua txhaum, cia li muab hlua khi ib txhib zeb loj loj dai rau tus ntawm cajdab thiab coj nws mus pov rau hauv hiavtxwv yuav zoo dua. 43Yog koj txhais tes ua rau koj ua txhaum, cia li muab koj txhais tes ntawd txiav povtseg! Koj muaj ib sab tes xwb koj tau txojsia zoo dua li koj muaj ob sab tes, es koj poob mus rau hauv ntujtawg qhov uas muaj hluavtaws cig tsis paub tuag li. 44[Qhov ntawd tej kas uas noj lawv ntawd tsis txawj tuag, thiab hluavtaws yuav cig mus ibtxhis li.] 45Thiab yog koj ib txhais kotaw ua rau koj ua txhaum, cia li muab koj txhais kotaw ntawd txiav povtseg! Koj muaj ib sab kotaw xwb koj tau txojsia zoo dua li koj muaj ob txhais kotaw, es koj poob mus rau hauv ntujtawg. 46[Qhov ntawd tej kas uas noj lawv ntawd tsis txawj tuag, thiab hluavtaws yuav cig mus ibtxhis li.] 47Thiab yog koj ib sab qhovmuag ua rau koj ua txhaum, cia li muab koj sab qhovmuag ntawd kaus povtseg! Koj muaj ib sab qhovmuag xwb koj tau mus Vajtswv lub Tebchaws zoo dua li cia koj muaj ob sab qhovmuag, es koj poob mus rau hauv ntujtawg.
48“Qhov ntawd ‘tej kas uas noj lawv ntawd tsis txawj tuag, thiab hluavtaws yuav cig mus ibtxhis li.’
49“Vajtswv yuav muab hluavtaws hlawv txhua tus kom huv ib yam li cov nqaij uas muab ntsev las yuav coj mus fij.
50“Ntsev yog yam uas zoo; tiamsis yog ntsev tsuag lawm, nej yuav ua li cas kom rov qab ntsev tau?
 “Nej yuav tsum ua li cov ntsev uas zoo, thiab nej yuav tsum nyob sib haum.”