21

Mnơ̆ng Sa Čô Mniê Djiê Ung Myơr

(Mark 12:41-44)

1Yêsu kngưr dlăng leh anăn ƀuh phung mdrŏng dưm mnơ̆ng digơ̆ myơr hlăm hip prăk Sang Kkuh Mpŭ. 2Ñu ƀuh wăt sa čô mniê djiê ung ƀun ƀin myơr dua asăr jin. 3Leh anăn Ñu lač, “Sĭt nik kâo lač kơ diih, mniê djiê ung ƀun ƀin anei myơr lu hĭn kơ jih jang phung anăn. 4Kyuadah jih jang phung anăn myơr mơ̆ng prăk diñu mâo êbeh, ƀiădah mniê anei wăt jing ƀun ƀin dưn myơr jih jang mnơ̆ng gơ̆ mâo pioh dôk hdĭp.”

Yêsu Hưn kơ Ƀuôn Yêrusalem Srăng Rai

(Mat 24:1-2; Mark 13:1-2)

5Êjai mâo đa đa blŭ djŏ kơ Sang Kkuh Mpŭ, klei arăng mprăp bi siam ñu hŏng boh tâo yuôm leh anăn mnơ̆ng arăng myơr, Yêsu lač, 6“Bi mnơ̆ng diih ƀuh anei, hruê srăng truh, hlăk anăn amâo srăng mâo sa boh tâo dôk ti dlông boh tâo mkăn ôh, ƀiădah srăng klưh jih.”

Klei Knap Mñai leh anăn Klei Arăng Ngă Jhat

(Mat 24:3-14; Mark 13:3-13)

7Leh anăn diñu êmuh kơ Yêsu, “Ơ Nai, hbĭl klei anăn srăng truh, leh anăn ya klei bi knăl bi êdah klei anăn giăm truh?” 8Yêsu lač, “Răng bĕ, đăm brei arăng mplư diih ôh, kyuadah lu mnuih srăng hriê mgưt hŏng anăn kâo, lač, ‘Kâo gơ̆ yơh!’ leh anăn ‘Hruê anăn truh leh!’ Đăm tui hlue diñu ôh. 9Leh anăn tơdah diih hmư̆ hing kơ klei bi blah leh anăn kơ klei krŭ kdơ̆ng, đăm huĭ ôh; kyuadah klei anăn srăng truh êlâo hĭn, ƀiădah ka truh hruê knhal tuč ôh.”
10Leh anăn Ñu lač kơ phung anăn, “Sa phung găp djuê mnuih srăng bi kdơ̆ng hŏng sa phung găp djuê mnuih mkăn, leh anăn sa boh ƀuôn ala mtao srăng bi blah hŏng sa boh ƀuôn ala mtao mkăn. 11Srăng mâo klei yơ̆ng lăn ala ktang, leh anăn hlăm lu bĭt anôk srăng mâo klei ư̆ êpa leh anăn klei ruă djiê, leh anăn srăng mâo klei bi huĭ snăk leh anăn klei bi knăl mdê prŏng mơ̆ng adiê. 12Ƀiădah êlâo kơ jih klei anăn truh, arăng srăng mă diih, ngă jhat kơ diih, jao diih kơ phung khua sang bi kƀĭn, krư̆ diih, leh anăn arăng srăng atăt ba diih ti anăp phung mtao leh anăn phung khua kiă kriê čar kyua anăn kâo. 13Mông anăn srăng jing mông kơ diih hưn klei diih đăo. 14 Brei diih kđăm pioh klei anăn hlăm ai tiê, đăm mĭn êlâo ôh si klei diih srăng lŏ wĭt lač; 15kyuadah kâo srăng bi êdah kơ diih klei blŭ leh anăn klei thâo mĭn tơl jih jang phung roh diih amâo dưi bi kdơ̆ng amâodah bi mgăl hŏng diih ôh. 16Wăt amĭ ama ayŏng adei, phung găp djuê pô, leh anăn phung mah jiăng diih srăng lhiăr jao diih, leh anăn diñu srăng bi mdjiê wăt đa đa diih mơh. 17Jih jang mnuih srăng bi êmut kơ diih kyua anăn kâo. 18Ƀiădah amâo mâo sa aruăt ƀŭk ti boh kŏ diih srăng luč ôh. 19Hŏng klei gĭr diih srăng bi mtlaih mngăt diih.”

Yêsu Blŭ Djŏ kơ Klei Ƀuôn Yêrusalem Srăng Rai

(Mat 24:15-21; Mark 13:14-19)

20“Tơdah diih ƀuh phung kahan wang leh jŭm ƀuôn Yêrusalem, snăn brei diih thâo klei bi rai ƀuôn anăn giăm leh. 21Hlăk anăn brei phung dôk hlăm čar Yuđa đuĕ kơ čư̆. Brei phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem kbiă, leh anăn đăm brei phung dôk hlăm hma mŭt hlăm ƀuôn ôh. 22 Kyuadah hlăk anăn jing hruê klei rŭ ênua, čiăng bi sĭt jih klei arăng čih leh. 23Knap mñai yơh kơ phung mniê ba tian leh anăn bi mam anak hlăm ênuk anăn! Kyuadah srăng mâo klei knap mñai prŏng ti lăn ala leh anăn klei ngêñ truh kơ phung ƀuôn sang anei. 24Diñu srăng djiê hŏng đao gưm, leh anăn arăng srăng atăt diñu jing mnă ti krah jih jang găp djuê mnuih. Leh anăn phung tue srăng juă ƀuôn Yêrusalem tơl ênuk phung tue ruê̆ leh.”

Klei Anak Mnuih Srăng Lŏ Hriê

(Mat 24:29-31; Mark 13:24-27)

25 “Srăng mâo klei bi knăl mdê hlăm yang hruê, hlăm mlan, leh anăn hlăm phung mtŭ, leh anăn ti lăn ala srăng mâo klei rŭng răng hlăm phung găp djuê mnuih, kyuadah diñu amâo thâo ya ngă ôh tơdah hmư̆ ênai êa ksĭ leh anăn êa poh yă. 26Lu mnuih srăng djiê hwăt hŏng klei huĭ êjai čang mĭn kơ klei srăng truh ti lăn ala; kyuadah phung myang hlăm adiê srăng ktư̆ mgei. 27 Hlăk anăn diñu srăng ƀuh Anak Mnuih hriê hlăm knam hŏng klei myang leh anăn klei guh kơang prŏng. 28Tơdah klei anăn dơ̆ng truh, kgŭ bĕ kngưr boh kŏ diih, kyuadah klei bi tui diih giăm truh leh.”

Klei Hriăm Mơ̆ng Ana Boh Hra

(Mat 24:32-35; Mark 13:28-31)

29Yêsu blŭ kơ digơ̆ sa klei bi hriêng: “Dlăng bĕ kơ ana boh hra leh anăn kơ jih jang ana kyâo. 30Tơdah diñu dơ̆ng bi knăt, diih ƀuh leh anăn thâo kơ yan bhang giăm truh leh. 31Msĕ snăn mơh tơdah diih ƀuh klei anăn truh, brei diih thâo kơ ƀuôn ala mtao Aê Diê giăm truh leh. 32Sĭt nik kâo lač kơ diih, phung mnuih ênuk anăn amâo srăng êgao tuč ôh tơl jih klei anăn truh. 33Adiê leh anăn lăn ala srăng êgao tuč, ƀiădah klei kâo blŭ amâo srăng êgao tuč ôh.”

Brei Dôk Răng

34“Ƀiădah răng bĕ kơ diih pô, huĭdah ai tiê diih jing ktrŏ hŏng klei huă ƀơ̆ng mnăm lu, leh anăn klei uêñ hnĭng kơ klei hdĭp anei, leh anăn hruê anăn truh kơ diih bhiâo riâo rit msĕ si jal. 35Kyuadah klei anăn srăng truh kơ jih jang mnuih dôk tar ƀar rŏng lăn ala. 36Ƀiădah kăp răng nanao, leh anăn wah lač čiăng kơ diih mâo klei ktang dưi tlaih mơ̆ng jih klei srăng truh anăn, leh anăn dưi dôk dơ̆ng ti anăp Anak Mnuih.”
37 Grăp hruê Yêsu dôk mtô hlăm Sang Kkuh Mpŭ, ƀiădah mlam Ñu nao đăm ti čư̆ arăng pia Čư̆ Ôliwơ. 38Leh anăn aguah ưm jih jang phung ƀuôn sang hriê kơ Ñu čiăng hmư̆ klei Ñu mtô hlăm Sang Kkuh Mpŭ.