21

Tus poj ntsuam tso nyiaj

(Mk. 12:41-44)

1Yexus tsa muag ntsia pom cov neeg nplua nuj tso nyiaj rau hauv lub phij xab tso nyiaj, 2thiab nws pom ib tug poj ntsuam pluag pluag tso ob lub txiaj toog liab rau hauv. 3Yexus txawm hais tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, tus poj ntsuam pluag no tso nyiaj rau hauv ntau dua txhua tus. 4Rau qhov lawv txhua tus rho tej nyiaj uas lawv muaj ntau nplua mias lawm mentsis tuaj tso rau hauv tiamsis tus pojniam no lub neej txom nyem kawg li los nws muab txhua yam uas yug nws txojsia tso rau hauv.”

Lub tuam tsev yuav puam tsuaj

(Mth. 24:1-2; Mk. 13:1-2)

5Thaum muaj qee leej qhuas lub tuam tsev tias xuas tej txhib zeb zoo nkauj ua thiab xuas tej uas luag coj tuaj xyeem pub ua kom zoo nkauj, Yexus txawm hais tias, 6“Tej uas nej pom no, mas muaj ib hnub twg tej txhib zeb uas tib ib lub tshooj ib lub no yuav tsis tshuav ib lub uas tsis raug muab ua pob tag.”

Tej xwm txheej thaum ntiajteb kawg

(Mth. 24:3-14; Mk. 13:3-13)

7Lawv txawm nug Yexus tias, “Xibhwb, tej xwm txheej no yuav tshwm los thaum twg, thiab muaj yam txujci twg qhia kom paub tias twb ze sijhawm uas yuav tshwm los?”
8Yexus hais tias, “Cia li ceev faj tib zoo tsam ces nej raug ntxias yuam kev. Rau qhov yuav muaj ntau leej tuav kuv lub npe los hais tias, ‘Kuv yog tus ntawd ntag,’ thiab hais tias, ‘Lub sijhawm los ze lawm.’ Tsis txhob raws lawv mus. 9Thaum nej hnov suab ua tsov ua rog thiab kev kub ntxhov tsis txhob ntshai, rau qhov tej no yeej yuav tsum tshwm los ua ntej tiamsis hnub kawg tsis tau los txog tamsid.” 10Yexus txawm hais rau lawv tias, “Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsam rau ib lub tebchaws, ib tug vajntxwv yuav tawm tsam rau ib tug vajntxwv, 11yuav muaj ntuj qeeg loj thiab yuav muaj kev tshaib kev nqhis thiab mob kis rau ntau qhov, thiab yuav muaj tej xwm txheej txaus ntshai thiab tej txujci tseem ceeb los saum ntuj los. 12Tiamsis thaum tsis tau muaj tej xwm txheej no luag yuav ntes nej thiab tsim txom nej, muab nej cob rau tej tsev sablaj thiab tej tsev lojfaj, thiab yuav coj nej mus rau ntawm tej vajntxwv thiab cov thawj kav xubntiag vim yog tim kuv lub npe. 13Lub sijhawm ntawd yog lub sijhawm uas nej ua tau timkhawv. 14Yog li no, nej yuav tsum nco ntsoov tias tsis txog yuav npaj ua ntej tias yuav hais li cas daws nej zaj, 15rau qhov kuv yuav pub tej lus thiab tswvyim rau nej hais uas nej cov yeeb ncuab yuav tiv tsis tau thiab cav tsis yeej.
16“Txawm yog niam txiv kwvtij tej txheeb ze thiab kwvluag los lawv yuav muab nej cob rau luag, mas luag yuav muab nej qee leej tua pov tseg. 17Ib tsoom neeg yuav ntxub nej vim yog tim kuv lub npe, 18los nej ib txog plaubhau yuav tsis puam tsuaj. 19Nej yuav tau txojsia vim nej ua siab ntev thev.

Yeluxalees yuav puam tsuaj

(Mth. 24:15-21; Mk. 13:14-19)

20“Thaum nej pom tub rog vij nkaus lub nroog Yeluxalees, cia li paub tias ze lub sijhawm uas lub nroog yuav puam tsuaj tag nyob do cuas. 21Thaum ntawd cov uas nyob hauv Yudia cia li khiav mus rau pem tej roob, thiab cov uas nyob hauv lub nroog cia li tawm khiav mus, thiab cov uas nyob tom teb tsis txhob rov los rau hauv nroog. 22rau qhov lub sijhawm ntawd yog hnub uas teem txim kom txhua yam uas sau cia lawd thiaj li tiav. 23Hnub ntawd cov uas suab menyuam thiab cov uas muaj menyuam noj mis yuav txom nyem kawg li lauj! Vim tias yuav muaj kev txom nyem loj kawg rau lub ntiajteb thiab txojkev npau taws yuav raug haiv neeg no. 24Lawv yuav raug hniav ntaj hniav riam tuag tag thiab yuav raug muab ntes coj mus rau hauv txhua lub tebchaws. Thiab lwm haiv neeg yuav tsuj lub nroog Yeluxalees mus txog thaum lwm haiv neeg lub sijhawm tiav.

Neeg leej Tub yuav los

(Mth. 24:29-31; Mk. 13:24-27)

25“Yuav muaj txujci tseem ceeb tshwm rau saum lub hnub lub hli thiab tej hnub qub huvsi, thiab ib tsoom tebchaws hauv ntiajteb no yuav raug kev txom nyem thiab yuav tsis pom qab xav vim lub suab nrov uas dej hiavtxwv ntas tej niag nthwv. 26Tej neeg yuav feeb pes tsias vim ntshai heev thiab tos ntsoov tej uas yuav tsim los raug lub ntiajteb, rau qhov tej uas muaj hwjchim saum nruab ntug yuav raug muab co ua zog koog. 27Thaum ntawd lawv yuav pom Neeg leej tub nrog nws lub hwjchim thiab meej mom loj nrog huab saum ntuj los. 28Thaum tej xwm txheej no pib muaj tshwm los, cia li sawv ntsug thiab tsa taubhau, vim qhov uas txhiv nej dim los ze lawm.”

Saib tsob ntoo cev

(Mth. 24:32-35; Mk. 13:28-31)

29Yexus ua paj lug hais rau lawv tias, “Cia li saib tsob ntoo cev thiab tej ntoo huvsi. 30Thaum pib hlav nplooj, nej kuj pom thiab paub tias yuav txog lub caij ntuj kub lawm. 31Ib yam li ntawd, thaum nej pom tej xwm txheej no tshwm los nej kuj paub tias Vajtswv lub tebchaws los ze lawm. 32Kuv hais tseeb rau nej tias, tiam neeg no yuav tsis tau dua tag mus txog thaum txhua yam no tshwm los lawm. 33Lub ntuj thiab lub ntiajteb yuav dua mus, tiamsis kuv tej lus yuav tsis ploj kiag li.

Ntuas kom ceev faj

34“Yuav tsum ceev faj zoo tsam ces nej lub siab qaug rau tej kev tsis tsheej haj, kev qaug dej qaug cawv thiab tej kev txhawj txog lub neej tiam no ces hnub ntawd yuav los txog nej rau thaum nej xav tsis txog, 35ib yam li mag rooj hlua. Rau qhov hnub ntawd yuav los raug txhua tus uas nyob thoob plaws hauv lub ntiajteb. 36Nej yuav tsum zov tos txhua lub sijhawm, thiab thov Vajtswv pab kom nej muaj zog dim txhua yam xwm txheej uas yuav tshwm los no thiab sawv ntsug tau rau ntawm Neeg leej Tub xubntiag.”
37Yexus niaj hnub qhuab qhia hauv lub tuam tsev, mas tsaus ntuj nws tawm mus so saum lub roob uas hu ua roob Txiv Aulib. 38Thaum sawv ntxov cov neeg sawvdaws tuaj cuag nws hauv lub tuam tsev mloog nws qhia.