21

Tug puj ntsuag tso nyaj

(Mk. 12:41-44)

1Yexu tsaa muag saib pum cov tuabneeg nplua nuj tso nyaj rua huv lub swb xaab xyeem nyaj, 2hab nwg pum ib tug puj ntsuag pluag pluag tso ob lub txaj toog lab rua huv. 3Yexu txawm has tas, “Kuv has tseeb rua mej tas, tug puj ntsuag pluag nuav tso nyaj rua huv ntau dua txhua tug. 4Tsua qhov puab txhua tug rhu tej nyaj kws puab muaj ntau nplua mag lawm mivntswv tuaj tso rua huv tassws tug puj nuav lub neej txom nyem kawg le los nwg muab txhua yaam kws yug nwg txujsa tso rua huv.”

Lub tuam tsev yuav puam tsuaj

(Mth. 24:1-2; Mk. 13:1-2)

5Thaus muaj qee leej qhuas lub tuam tsev tas xuas tej txhwb zeb zoo nkauj ua hab xuas tej kws luas coj tuaj xyeem pub ua kuas zoo nkauj, Yexu txawm has tas, 6“Tej kws mej pum nuav, mas muaj ib nub twg tej txhwb zeb kws tib ib lub tshooj ib lub nuav yuav tsw tshuav ib lub kws tsw raug muab ua pob taag.”

Tej xwm txheej thaus nplajteb kawg

(Mth. 24:3-14; Mk. 13:3-13)

7Puab txawm nug Yexu tas, “Xwbfwb, tej xwm txheej nuav yuav tshwm lug thaus twg, hab muaj yaam txujci twg qha kuas paub tas tub ze swjhawm kws yuav tshwm lug?”
8Yexu has tas, “Ca le ceev faaj tuab zoo tsaam tes mej raug ntxag yuam kev. Tsua qhov yuav muaj ntau leej tuav kuv lub npe lug has tas, ‘Kuv yog tug hov ntaag,’ hab has tas, ‘Lub swjhawm lug ze lawm.’ Tsw xob lawv puab moog. 9Thaus mej nov suab ua tsuv ua rog hab kev kub ntxhuv tsw xob ntshai, tsua qhov tej nuav yeej yuav tsum tshwm lug ua ntej tassws nub kawg tsw tau lug txug taamswm.” 10Yexu txawm has rua puab tas, “Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsaam rua ib lub tebchaws, ib tug vaajntxwv yuav tawm tsaam rua ib tug vaajntxwv, 11yuav muaj ntuj qeg luj hab yuav muaj kev tshaib kev nqhes hab mob kis rua ntau qhov, hab yuav muaj tej xwm txheej txaus ntshai hab tej txujci tseem ceeb lug sau ntuj lug. 12Tassws thaus tsw tau muaj tej xwm txheej nuav luas yuav nteg mej hab tswm txom mej, muab mej cob rua tej tsev sablaaj hab tej tsev lojfaaj, hab yuav coj mej moog rua ntawm tej vaajntxwv hab cov thawj kaav xubndag vem yog tim kuv lub npe. 13Lub swjhawm ntawd yog lub swjhawm kws mej ua tau timkhawv. 14Yog le nuav, mej yuav tsum ncu ntsoov tas tsw txug yuav npaaj ua ntej tas yuav has le caag daws mej zaaj, 15tsua qhov kuv yuav pub tej lug hab tswvyim rua mej has kws mej cov yeeb ncuab yuav tiv tsw tau hab caav tsw yeej.
16“Txawm yog nam txwv kwvtij tej txheeb ze hab kwvluag los puab yuav muab mej cob rua luas, mas luas yuav muab mej qee leej tua pov tseg. 17Ib tsoom tuabneeg yuav ntxub mej vem yog tim kuv lub npe, 18los mej ib txuj plaubhau yuav tsw puam tsuaj. 19Mej yuav tau txujsa vem mej ua sab ntev thev.

Yeluxalee yuav puam tsuaj

(Mth. 24:15-21; Mk. 13:14-19)

20“Thaus mej pum tub rog vej nkaus lub nroog Yeluxalee, ca le paub tas ze lub swjhawm kws lub nroog yuav puam tsuaj taag nyob do cuas. 21Thaus hov cov kws nyob huv Yutia ca le tswv moog rua peg tej roob, hab cov kws nyob huv lub nroog ca le tawm tswv moog, hab cov kws nyob tom teb tsw xob rov lug rua huv nroog. 22tsua qhov lub swjhawm ntawd yog nub kws teem txem sub txhua yaam kws sau ca lawd txhad le tav. 23Nub ntawd cov kws suab mivnyuas hab cov kws muaj mivnyuas noj mig yuav txom nyem kawg le lauj! Vem tas yuav muaj kev txom nyem luj kawg rua lub nplajteb hab txujkev npau tawg yuav raug haiv tuabneeg nuav. 24Puab yuav raug nav ntaaj nav rag tuag taag hab yuav raug muab nteg coj moog rua huv txhua lub tebchaws. Hab lwm haiv tuabneeg yuav tsuj lub nroog Yeluxalee moog txug thaus lwm haiv tuabneeg lub swjhawm tav.

Tuabneeg leej Tub yuav lug

(Mth. 24:29-31; Mk. 13:24-27)

25“Yuav muaj txujci tseem ceeb tshwm rua sau lub nub lub hli hab tej nub qub huvsw, hab ib tsoom tebchaws huv nplajteb nuav yuav raug kev txom nyem hab yuav tsw pum qaab xaav vem lub suab nrov kws dej havtxwv ndaas tej nam nthwv. 26Tej tuabneeg yuav feeb pis tsag vem ntshai heev hab tog ntsoov tej kws yuav tswm lug raug lub nplajteb, tsua qhov tej kws muaj fwjchim sau nruab ntug yuav raug muab cu ua zug quas kais. 27Thaus ntawd puab yuav pum Tuabneeg leej Tub nrug nwg tug fwjchim hab meej mom luj nrug fuab sau ntuj lug. 28Thaus tej xwm txheej nuav chiv muaj tshwm lug, ca le sawv ntsug hab tsaa taubhau, vem qhov kws txhwv mej dim lug ze lawm.”

Saib tsob ntoo cua

(Mth. 24:32-35; Mk. 13:28-31)

29Yexu ua paaj lug has rua puab tas, “Ca le saib tsob ntoo cua hab tej ntoo huvsw. 30Thaus chiv hlaav nplooj, mej kuj pum hab paub tas yuav txug lub caij ntuj kub lawm. 31Ib yaam le ntawd, thaus mej pum tej xwm txheej nuav tshwm lug mej kuj paub tas Vaajtswv lub tebchaws lug ze lawm. 32Kuv has tseeb rua mej tas, tam tuabneeg nuav yuav tsw tau dua taag moog txug thaus txhua yaam nuav tshwm lug lawm. 33Lub ntuj hab lub nplajteb yuav dua moog, tassws kuv tej lug yuav tsw pluj hlo le.

Ntuag kuas ceev faaj

34“Yuav tsum ceev faaj zoo tsaam tes mej lub sab qaug rua tej kev tsw tsheej haaj, kev qaug dej qaug cawv hab tej kev txhawj txug lub neej tam nuav tes nub ntawd yuav lug txug mej rua thaus mej xaav tsw txug, 35ib yaam le maag rooj hlua. Tsua qhov nub ntawd yuav lug raug txhua tug kws nyob thoob plawg huv lub nplajteb. 36Mej yuav tsum zuv tog txhua lub swjhawm, hab thov Vaajtswv paab kuas mej muaj zug dim txhua yaam xwm txheej kws yuav tshwm lug nuav hab sawv ntsug tau rua ntawm Tuabneeg leej Tub xubndag.”
37Yexu naj nub qhuab qha huv lub tuam tsev, mas tsaus ntuj nwg tawm moog su sau lub roob kws hu ua roob Txwv Aulib. 38Thaus sawv ntxuv cov tuabneeg suavdawg tuaj cuag nwg huv lub tuam tsev noog nwg qha.