21

Manoaq Cán Cumai Chóq Práq Sang

(Mac 12:41-44)

1Yê-su nhêng chu ntốq cũai chóq práq sang tâng Dống Sang Toâr. Án hữm cũai sốc chóq práq tâng ki. 2Cớp án hữm manoaq cán cumai cadĩt lứq, chóq bar ŏ́c práq sâng, kia bĩq lứq. 3Yê-su pai neq: “Cứq atỡng anhia samoât lứq, cán cumai nâi cadĩt lứq, ma án chóq práq sang sa‑ữi hỡn tễ cũai canŏ́h. 4Yuaq máh cũai canŏ́h chóq práq clữi tễ alới tâc cha, ma cán cumai nâi ŏ́q lứq. Máh léq án bữn, án chóq nheq máh ki.”

Yê-su Atỡng Tễ Noau Talốh Dống Sang Toâr

(Mathia 24:1-2; Mac 13:1-2)

5Bữn cũai achưng alư tễ Dống Sang Toâr. Alới pai dống sang ki nêuq lứq, yuaq noau táq toâq tamáu o. Cớp tâng dống ki bữn sa‑ữi crơng nêuq o noau sang yỗn Yiang Sursĩ. 6Ma Yê-su atỡng cũai ki neq: “Máh dống toâr anhia hữm tâng ntốq nâi, chumát tamáu noau táq dống nâi tỡ bữn ratớt noâng parnơi; án ratáh nheq.”

Yê-su Atỡng Tễ Ŏ́c Túh Coat Toâq Pỡ Cũai

(Mathia 10:16-25; 24:3-14; Mac 13:3-13)

7Alới blớh Yê-su neq: “Thâi ơi! Sễq thâi atỡng yỗn hếq dáng, noâng dũn maléq ranáq nâi toâq? Cớp bữn tếc ntrớu sapáh nhũang tễ ranáq nâi toâq?”
8Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Cóq anhia ỡt yỗn khễuq; chỗi yỗn noau phếq anhia. Chumát bữn sa‑ữi náq toâq clễu ramứh cứq, cớp alới pai neq: ‘Cutỗ cứq nâi toâp la Crĩt!’ Cớp alới pai neq tê: ‘Tangái parsốt ễ toâq chơ!’ Ma anhia chỗi noap santoiq alới. 9Tữ anhia sâng parhan noau rachíl cớp noau tampỗr ễ cỡt sốt, ki anhia chỗi croŏq ntrớu. Yuaq ranáq nâi cóq toâq nhũang voai. Ma tỡ yũah toâq tangái parsốt tháng.”
10Yê-su atỡng ễn neq: “Tangái ki bữn tỗp nâi rachíl ratáq cớp tỗp ki, cớp cruang nâi rachíl ratáq cớp cruang ki. 11Bữn sa‑ữi ntốq cutễq rachâu cớp cacưt. Bữn sa‑ữi ntốq ŏ́q sana cha. Cớp bữn sa‑ữi ramứh a‑ĩ, manoaq tớt tễ manoaq. Máh ramứh túh coat nâi lứq toâq, cớp bữn sa‑ữi tếc salễh tễ paloŏng toâq tê.
12“Ma nhũang máh ramứh ki toâq, bữn cũai cỗp cớp táq túh coat lứq anhia. Alới dững anhia pỡ dống sang tỗp I-sarel yỗn noau sữq anhia, cớp alới chóq anhia tâng cuaq hỡ. Alới dững anhia yáng moat máh puo cớp yáng moat máh cũai sốt la cỗ tian anhia puai ngê cứq. 13Máh ramứh ki táq yỗn anhia têq atỡng tễ ngê cứq. 14Cóq anhia chỗi clơng nhũang ntrớu anhia yoc ễ pai chóq cũai sốt ki. 15Bo ki, cứq toâp atỡng anhia cớp yỗn anhia bữn ngê rangoaiq têq táq ntỡng santoiq pĩeiq chóq alới ca ễ táq anhia. Chơ alới tỡ têq rasuon ntrớu noâng anhia. 16Lứq mpiq mpoaq, sễm ai, khỡi cuya, cớp yớu anhia ễ chiau anhia pỡ atĩ cũai ễ táq anhia. Bữn cũai tễ tỗp anhia, noau cachĩt. 17Nheq tữh cũai kêt anhia cỗ tian anhia puai ngê cứq. 18Ma sóc tâng plỡ anhia tỡ bữn pứt muoi ntreh ntrớu. 19Cỗ anhia chĩuq tanhĩr níc, ngkíq yuaq anhia bữn tamoong mantái.”

Yê-su Atỡng Tễ Noau Talốh Vil Yaru-salem

(Mathia 24:15-21; Mac 13:14-19)

20“Toâq anhia hữm clứng tahan ỡt mpễr vil Yaru-salem, ngkíq anhia dáng khoiq cheq noau ễ talốh vil ki. 21Bo ki, alới ca ỡt tâng cruang Yudê cóq lúh chỗn ỡt tâng cóh ễn. Alới ca ỡt tâng vil Yaru-salem cóq loŏh tễ vil. Cớp alới ca ỡt yáng tiah vil Yaru-salem cóq chỗi chu noâng pỡ vil. 22Tangái ki la tangái Yiang Sursĩ táq máh tỗp I-sarel cỗ tian alới tỡ trĩh, yỗn cỡt rapĩeiq máh santoiq noau khoiq chĩc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q. 23Tâng tangái ki tỗiq bap lứq mansễm ỡt mumiaq cớp mansễm apu con. Yuaq tangái ki la túh coat lứq toâq pỡ cruang nâi, cớp Yiang Sursĩ táq máh cũai nâi. 24Án ca noau poâiq toâq dau. Án ca noau cỗp dững táq sũl pỡ cruang canŏ́h. Cớp máh cũai tỡ cỡn cũai I-sarel ễ talốh nheq vil Yaru-salem toau sốt dỡi alới.”

Yê-su Atỡng Tễ Con Yiang Cỡt Cũai Toâq Loah

(Mathia 24:29-31; Mac 13:24-27)

25“Vớt ki, bữn tếc salễh tâng moat mandang, rliang casâi, cớp máh mantỗr hỡ. Cớp tâng cutễq nâi bữn sa‑ữi cruang cũai sâng dớt cớp ngcŏh lứq cỗ dỡq mưt lampóh cớp hỗ casang lứq. 26Cũai pứt mứt cỗ alới sâng ngcŏh, cớp alới croŏq lứq yuaq máh ramứh túh coat toâq pỡ dũ cruang. Cớp máh ramứh bữn chớc tâng paloŏng, Yiang Sursĩ táq yỗn rachâu nheq. 27Vớt ki noau hữm Con Yiang Cỡt Cũai toâq mpứng dĩ ramứl; án bữn chớc sốt toâr cớp roâp ang‑ữr lứq. 28Bo anhia hữm ramứh nâi toâq, anhia tayứng cớp tapoang achỗn, yuaq cheq ễ toâq Yiang Sursĩ chuai amoong anhia.”

Parnai Sacâm Tễ Aluang Tarúng

(Mathia 24:32-35; Mac 13:28-31)

29Chơ Yê-su atỡng alới toâq parnai sacâm neq: “Anhia nhêng chu nỡm aluang tarúng cớp chu nỡm aluang canŏ́h. 30Toâq anhia hữm aluang lacứp sala, anhia dáng cheq ễ toâq casâi phũac. 31Machớng ki tê, toâq anhia hữm máh ranáq cứq atỡng anhia sanua, anhia dáng Yiang Sursĩ táq sốt khoiq cheq ễ toâq chơ. 32Cứq atỡng anhia samoât lứq, cũai tâng dỡi nâi tỡ bữn cuchĩt nhũang tễ máh ramứh nâi toâq. 33Chumát, paloŏng cớp cutễq cỡt pứt nheq, ma santoiq cứq atỡng tỡ nai pứt.”

Yê-su Atỡng Cóq Kĩaq O Tỗ Bữm

34“Cóq anhia kĩaq o tỗ bữm. Chỗi yỗn mứt pahỡm anhia yoc ễ nguaiq cha sa‑ữi tỡ la bũl plêc; cớp chỗi clơng ngcŏh ŏ́q tâc cha tâng dỡi tamoong anhia. Khân ngkíq, tâng tangái cứq toâq loah pỡ cutễq nâi, ngcŏh lơ anhia tỡ bữn chanchớm ntrớu tễ cứq toâq loah. Yuaq tangái ki cứq toâq chái lứq, samoât riang taho loaih. 35Cớp tangái ki toâq pỡ dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi. 36Ngkíq cóq anhia ngcuang cớp coan níc tangái ki. Cóq anhia câu yỗn anhia têq viaq vớt tễ ramứh túh coat ki, cớp câu yỗn Con Yiang Cỡt Cũai têq ngin anhia la cũai tanoang o yáng moat án tâng tangái án rablớh nheq tữh cũai.”
37Cu rangái Yê-su atỡng tâng Dống Sang Toâr, ma toâq sadâu án pỡq bếq tâng dũal O‑li‑vê. 38Toâq poang tarưp tễ cláih bữn clứng cũai toâq pỡ Dống Sang Toâr ễ tamứng Yê-su atỡng.