18

Pơhơmutu Kơ Sa Čô Bơnai Kơmai Rơkâo Nanao

1Giŏng anŭn, Yêsu ruai hăng ƀing ding kơna Ñu sa tơlơi pơhơmutu kiăng pơtô kơ ƀing gơ̆ khŏm anăm tah hơtai ôh, samơ̆ brơi iâu laĭ nanao yơh. 2Tui anŭn, Ñu ruai, “Amăng sa boh plei anŭn hơmâo sa čô khua phat kơđi ƀu huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai ôh laih anŭn kŏn pơmĭn ƀlơ̆ng brơi kơ hlơi pô lơi. 3Ăt amăng plei anŭn mơ̆n hơmâo sa čô bơnai kơmai nao rơkâo ƀơi ñu nanao tui anai, ‘Rơkâo ih djru kâo đa, kiăng kơ phat brơi kơđi kâo djơ̆ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô kơtư̆ juă kâo.’
4“Hơmâo hơdôm wơ̆t laih khua phat kơđi anŭn hơngah ƀu djru gơ̆ ôh. Samơ̆ hơnăl tuč, ñu pơmĭn amăng pran jua ñu pô tui anai, ‘Wơ̆t tơdah kâo ƀu huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai laih anŭn kŏn pơmĭn ƀlơ̆ng brơi kơ hlơi pô lơi, 5samơ̆ kâo či djru phat brơi kơđi djơ̆ kơ bơnai kơmai anŭn yơh yuakơ ñu rai pơrŭng kâo laih anŭn ƀu sui ôh ñu či pơgleh hĭ kâo biă mă yơh tơdah ñu rơkâo kơ kâo nanao kar hăng anŭn.’ ”
6Giŏng anŭn, Khua Yêsu laĭ dơ̆ng tui anai, “Pơđi̱ng hơmư̆ bĕ kơ tơlơi khua phat kơđi ƀu tơpă anŭn pơmĭn! 7Tơdah ñu ăt djru phat brơi kơđi djơ̆ kơ pô bơnai kơmai anŭn, sĭt Ơi Adai jing Pô hiam klă či djru ngă brơi tơlơi tơpă hơnơ̆ng lu hloh yơh kơ ƀing hlơi pô Ñu hơmâo ruah mă laih, jing ƀing kwưh rơkâo kơ Ñu hrơi mlam. Ñu ƀu či akaih ôh djru phat brơi kơđi djơ̆ kơ ƀing gơ̆ yơh. 8Kâo laĭ kơ ƀing gih, Ơi Adai či djru ngă brơi kơ ƀing gơ̆ tañ biă mă yơh. Samơ̆ tơdang Kâo, jing Ană Mơnuih, či trŭn rai dơ̆ng, či hơmâo lu mơnuih đaŏ kơnang kơ Kâo mơ̆n hă?”

Pô Pharisai Hăng Pô Ring Jia Iâu Laĭ

9Đơđa amăng ƀing mơnuih hlak dŏ hơmư̆ Yêsu pơtô pơmĭn hơdôm bruă mơnuă gơñu pô yơh dưi ngă kơ Ơi Adai yap ƀing gơñu jing mơnuih tơpă hơnơ̆ng, laih anŭn ƀing gơñu ăt pơmĭn gơñu pô yơh jing yom tơpă hloh kơ ƀing mơnuih pơkŏn. Tui anŭn, Yêsu ruai kơ tơlơi pơhơmutu anai, 10“Hơmâo dua čô mơnuih nao pơ sang yang kiăng iâu laĭ: Pô anai jing pô Pharisai laih anŭn pô adih jing pô ring jia. 11Pô Pharisai tơgŭ iâu laĭ bơni kơ ñu pô tui anai, ‘Ơ Ơi Adai ăh, kâo bơni kơ Ih laih anŭn kâo ƀu djơ̆ sat ƀai hrup hăng ƀing mơnuih pơkŏn ôh. Ƀing gơñu jing ƀing plŏm ƀlŏr, ƀing pơčeh pơƀlŏr laih anŭn ƀing klĕ pyu soh sel. Kâo ăt bơni kơ Ih, kâo kŏn djơ̆ sat ƀai hrup hăng pô ring jia anai lơi. 12Kâo kŏm ƀơ̆ng huă dua wơ̆t amăng sa hrơi kŏm kiăng kơkuh pơpŭ kơ Ih laih anŭn kâo ăt pơyơr kơ Ih mơ̆n sa črăn amăng pluh abih bang gơnam kâo hơmâo.’
13“Samơ̆ pô ring jia dŏ dơ̆ng pơ ataih ƀiă mơ̆ng mơnuih pơkŏn, ƀu khĭn angak đĭ ƀô̆ mơta pơ adai ôh. Ñu tŭk ƀơi tơda ñu hăng laĭ tui anai, ‘Ơ Ơi Adai ăh, rơkâo Ih pap brơi kơ kâo đa, yuakơ kâo jing mơnuih soh sat.’
14“Kâo laĭ kơ ƀing gih, pô ring jia anŭn yơh Ơi Adai yap jing mơnuih tơpă hơnơ̆ng hloh kơ pô Pharisai adih. Kâo laĭ tui anŭn yuakơ hlơi pô pơang ñu pô Ơi Adai či ngă kơ ñu luă gŭ hĭ yơh, samơ̆ hlơi pô luă gŭ ñu pô Ơi Adai či pơang ñu yơh.”

Yêsu Bơni Hiam Kơ Ƀing Čơđai

(Mathiơ 19:13-15; Markôs 10:13-16)

15Hơmâo ƀing mơnuih ăt ba rai mơ̆n ƀing čơđai pơ Yêsu kiăng kơ Ñu bơni hiam kơ ƀing čơđai anŭn. Tơdang ƀing ding kơna Ñu ƀuh tơlơi anŭn, ƀing gơñu ƀuăh khă kơ ƀing ba rai anŭn. 16Samơ̆ Yêsu iâu ƀing čơđai anŭn rai pơ Ñu hăng laĭ kơ ƀing ding kơna Ñu tui anai, “Brơi bĕ ƀing čơđai rai pơ Kâo laih anŭn anăm khă hĭ ƀing gơñu ôh, yuakơ hlơi pô luă gŭ đaŏ kơnang kơ Ơi Adai hrup hăng čơđai anŭn đaŏ kơnang kơ amĭ ama ñu, ƀing gơñu anŭn či hơmâo tơlơi mơnơ̆ng ƀing ană plei amăng Dêh Čar Ơi Adai hơmâo yơh. 17Kâo laĭ hăng ƀing gih sĭt biă mă, hlơi pô ƀu hơmâo ôh kơnuih hrup hăng sa čô čơđai tui gưt amĭ ama gơ̆, ñu anŭn ƀu dưi jing ană plei Dêh Čar Ơi Adai anŭn ôh.”

Sa Čô Khua Git Gai Pơdrŏng

(Mathiơ 19:16-30; Markôs 10:17-31)

18Hơmâo sa čô khua git gai ƀing pơdrŏng Yehudah rai tơña kơ Yêsu tui anai, “Ơ Nai hiam klă ăh, hơget tơlơi kâo khŏm ngă kiăng kơ dưi mă tŭ tơlơi hơdip hlŏng lar lĕ?”
19Yêsu laĭ glaĭ, “Hơget tơlơi ih kiăng laĭ tơdang ih iâu kơ kâo jing Pô hiam klă lĕ? Kơnơ̆ng Ơi Adai yơh jing Pô hiam klă sĭt. 20Ih thâo laih tơlơi juăt Ơi Adai anai: Anăm klĕ pyu, anăm pơdjai mơnuih, anăm klĕ dŏp, anăm pơhiăp ngă gơ̆ng jơlan ƀlŏr pleč arăng ôh laih anŭn pơpŭ tui gưt nanao bĕ kơ amĭ ama ih.”
21Pô khua anŭn laĭ glaĭ, “Abih bang tơlơi juăt anŭn kâo hơmâo gưt tui laih čơdơ̆ng mơ̆ng kâo dŏ čơđai. Hơget tơlơi pơkŏn dơ̆ng kâo khŏm ngă lĕ?”
22Tơdang Yêsu hơmư̆ tơlơi anŭn, Ñu laĭ glaĭ kơ gơ̆ tui anai, “Ih ăt dŏ kơƀah sa mơta tơlơi aka ngă: Abih bang dram gơnam ih hơmâo ih khŏm sĭ hĭ bĕ laih anŭn pơpha brơi bĕ kơ ƀing ƀun ƀin rin tơnap, tui anŭn ih či hơmâo tơlơi pơdrŏng gah bơngăt yơh pơ adai adih. Tơdơi kơ ih ngă laih tơlơi anŭn, brơi kơ ih rai đuaĭ tui kâo bĕ.”
23Tơdang pô khua anŭn hơmư̆ Yêsu laĭ tui anŭn, ñu čơdơ̆ng rơngot biă mă, yuakơ ñu pơdrŏng săh biă mă laih anŭn ƀu kiăng pơpha brơi abih bang dram gơnam ñu hơmâo ôh. 24Yêsu lăng kơ ñu laih anŭn laĭ tui anai, “Tơnap tap biă mă yơh kơ mơnuih pơdrŏng dưi jing ană plei Dêh Čar Ơi Adai. 25Sa drơi aseh samô ƀu dưi mŭt găn amăng jrum anet ôh, kar kaĭ mơ̆n, tơnap biă mă yơh kơ sa čô mơnuih pơdrŏng kiăng kơ dưi jing ană plei Dêh Čar Ơi Adai.”
26Ƀing mơnuih dŏ jum dar Yêsu hơmư̆ Ñu laĭ tơlơi anŭn, tui anŭn ƀing gơñu tơña tui anai, “Tơdah ƀing pơdrŏng ƀu dưi klaih ôh, tui anŭn hlơi pô dưi klaih lĕ?”
27Yêsu laĭ glaĭ, “Mơnuih mơnam ƀu dưi pơklaih hĭ gơñu pô ôh, samơ̆ Ơi Adai yơh dưi pơklaih brơi.”
28Pêtrôs laĭ, “Bơ kơ ƀing gơmơi jing ƀing ding kơna Ih, ƀing gơmơi hơmâo lui hĭ laih abih bang dram gơnam kiăng kơ đuaĭ tui Ih.”
29Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Kâo laĭ hăng ƀing gih sĭt biă mă, Ơi Adai či brơi tơlơi bơni kơ hlơi pô yap tơlơi kiăng kơñăm kơ bruă amăng Dêh Čar Ơi Adai jing yom hloh kơ pưk sang, ană bơnai, ayŏng adơi, amĭ ama. 30Ñu či tŭ mă glaĭ abih bang tơlơi mơnơ̆ng anŭn lu hloh amăng rơnŭk hơdip anai, wơ̆t hăng tơlơi hơdip amăng rơnŭk tơdơi, jing tơlơi hơdip hlŏng lar yơh.”

Tal Klâo Yêsu Laĭ Hlâo Kơ Tơlơi Ruă Nuă Hăng Tơlơi Djai Ñu

(Mathiơ 20:17-19; Markôs 10:32-34)

31Giŏng anŭn, Yêsu iâu pluh-dua čô ding kơna pơjao Ñu nao hơjăn hăng Ñu, tui anŭn Ñu dưi pơhiăp hơjăn hăng ƀing gơ̆. Ñu laĭ hăng ƀing gơ̆ tui anai, “Hơmư̆ pơñen bĕ, ƀing ta či anăp nao pơ plei prŏng Yerusalaim. Tơdang ƀing ta truh pơ anŭn, abih bang tơlơi ƀing pô pơala hơmâo čih lui hlâo laih kơ Kâo, jing Ană Mơnuih, či krep truh yơh. 32Đơđa ƀing mơnuih amăng plei prŏng Yerusalaim či mă jao lui hĭ Kâo dŏ gah yŭ tơlơi dưi ƀing mơnuih Tuai, jing ƀing ƀu djơ̆ ƀing Yehudah ôh. Ƀing Tuai anŭn yơh či djik djak mưč mač kơ Kâo, pơmlâo hĭ Kâo, kơčŭh ia bah kơ Kâo. 33Giŏng kơ ƀing gơñu taih ama̱ng laih Kâo, ƀing gơñu pơdjai hĭ Kâo yơh. Samơ̆ ƀơi hrơi tal klâo, Ơi Adai či pơhơdip glaĭ hĭ Kâo dơ̆ng mơ̆ng mơnuih djai yơh.”
34Samơ̆ ƀing ding kơna Ñu ƀu thâo hluh hơget gĕt ôh kơ tơlơi Yêsu pơhiăp anŭn, yuakơ boh pia tơlơi Ñu pơhiăp anŭn ƀing gơñu aka thâo ôh laih anŭn ăt kŏn hluh lơi hơget tơlơi Yêsu kiăng kơ laĭ.

Pô Bum Mơta Pơ Plei Yerêhô Dưi Suaih

(Mathiơ 20:29-34; Markôs 10:46-52)

35Tơdang Yêsu hăng ƀing nao hrŏm hăng Ñu jĕ truh pơ plei Yerêhô, hơmâo sa čô mơnuih bum mơta dŏ rơkâo dan ƀơi akiăng jơlan. 36Tơdang pô bum anŭn hơmư̆ dơnai ƀing mơnuih lu rơbat găn nao pơ anŭn, ñu tơña kơ arăng kiăng kơ thâo hơget tơlơi truh. 37Arăng laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Yêsu, mơnuih mơ̆ng plei Nazaret hlak rơbat găn rai pơ anai.”
38Tui anŭn, pô bum anŭn ur kraih tui anai, “Ơ Yêsu, ană tơčô pơtao Dawid hơi, pap mơñai brơi kơ kâo đa!”
39Hơmâo ƀing mơnuih rơbat hlâo kơ Yêsu pơglŏh khă hĭ pô bum anŭn kiăng kơ gơ̆ dŏ rơiăt, samơ̆ gơ̆ ur kraih hloh dơ̆ng tui anai, “Ơ ană tơčô pơtao Dawid hơi, rơkâo Ih pap mơñai kơ kâo đa!”
40Yêsu dơ̆ng glaĭ laih anŭn brơi arăng ba rai pô bum anŭn pơ Ñu. Tơdang gơ̆ rai jĕ laih, Yêsu tơña tui anai, “Hơget tơlơi ih kiăng kâo ngă brơi kơ ih lĕ?” 41Gơ̆ laĭ glaĭ, “Ơ Khua ăh, kâo kiăng kơ dưi ƀuh.”
42Yêsu laĭ kơ gơ̆ tui anai, “Dưi ƀuh bĕ! Ơi Adai pơsuaih laih ih yuakơ ih đaŏ kơ Kâo.” 43Ƀơi mông anŭn mơtam, gơ̆ dưi ƀuh rơđah, bơni hơơč kơ Ơi Adai laih anŭn đuaĭ tui Yêsu. Tơdang abih bang mơnuih ƀuh tơlơi truh anŭn, ƀing gơñu ăt bơni hơơč kơ Ơi Adai yơh.