1

Mnơ̆ng Myơr Čuh

1Yêhôwa iêu Y-Môis leh anăn blŭ kơ ñu mơ̆ng sang čhiăm klei bi kƀĭn, lač: 2“Blŭ bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel leh anăn lač kơ diñu, Tơdah sa čô hlăm phung diih ba sa mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa, brei diih ba mnơ̆ng diih myơr mơ̆ng êmô amâodah biăp bê.
3Tơdah mnơ̆ng ñu myơr jing sa mnơ̆ng myơr čuh hŏng êmô, brei ñu myơr sa drei knô amâo mâo anôk jhat ôh. Brei ñu myơr gơ̆ ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn, čiăng ñu dưi mâo klei tŭ ti anăp Yêhôwa. 4Ñu srăng bă kngan ñu ti dlông boh kŏ mnơ̆ng myơr čuh, mnơ̆ng anăn srăng mâo klei tŭ kyua ñu čiăng ngă klei bi doh klei soh kơ ñu. 5Ñu srăng koh êmô knô ti anăp Yêhôwa, leh anăn phung khua ngă yang phung anak êkei Y-Arôn srăng myơr êrah, leh anăn srăng tuh êrah anăn jŭm dar ti knưl ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn. 6Ñu srăng lôk klĭt mnơ̆ng myơr čuh leh anăn khăt gơ̆ bi kdrêč. 7Phung anak êkei khua ngă yang Y-Arôn srăng dưm pui ti dlông knưl, leh anăn dăp djuh ti dlông pui. 8Leh anăn phung anak êkei Y-Arôn phung khua ngă yang srăng dưm kdrêč, boh kŏ, leh anăn prăi bi djŏ tal ti dlông djuh pui dôk ƀơ̆ng ti dlông knưl. 9Ƀiădah ñu srăng rao hŏng êa prôč êhŭng leh anăn jơ̆ng gơ̆. Leh anăn khua ngă yang srăng čuh jih ti dlông knưl, jing mnơ̆ng myơr čuh, mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng, mnâo ƀâo mngưi kơ Yêhôwa.
10Tơdah mnơ̆ng ñu myơr jing mnơ̆ng myơr čuh mơ̆ng biăp bê, brei ñu myơr sa drei knô amâo mâo anôk jhat ôh. 11Brei ñu koh gơ̆ tĭng djiêu knưl tĭng Dưr ti anăp Yêhôwa, leh anăn phung khua ngă yang phung anak êkei Y-Arôn srăng hƀrah êrah jŭm dar ti dlông knưl. 12Ñu srăng khăt gơ̆ bi kdrêč, wăt boh kŏ leh anăn prăi gơ̆, leh anăn khua ngă yang srăng dưm kdrêč anăn bi djŏ tal ti dlông djuh pui dôk ƀơ̆ng ti dlông knưl. 13Ƀiădah ñu srăng rao hŏng êa prôč êhŭng leh anăn jơ̆ng. Leh anăn khua ngă yang srăng myơr jih leh anăn čuh gơ̆ ti dlông knưl; gơ̆ jing mnơ̆ng myơr čuh, mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng, mnâo ƀâo mngưi kơ Yêhôwa.
14Tơdah mnơ̆ng ñu myơr kơ Yêhôwa jing sa mnơ̆ng myơr čuh čĭm čap, brei ñu ba mnơ̆ng ñu myơr mgăm amâodah êđai ktrâo. 15Khua ngă yang srăng ba čĭm ti knưl leh anăn wit kkuê gơ̆, leh anăn čuh boh kŏ gơ̆ ti knưl; leh anăn êrah gơ̆ srăng rôč ti djiêu knưl. 16Ñu srăng mă hĕ biăm wăt mlâo, leh anăn hwiê gơ̆ ti djiêu knưl tĭng nah ngŏ ti anôk arăng dưm hbâo. 17Ñu srăng hiêk gơ̆ mơ̆ng kyăng, ƀiădah amâo bi tloh ôh. Leh anăn khua ngă yang srăng čuh gơ̆ ti dlông knưl, ti dlông djuh pui dôk ƀơ̆ng; gơ̆ jing mnơ̆ng myơr čuh, mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng, mnâo ƀâo mngưi kơ Yêhôwa.”