1

Kevcai hlawv huvsi xyeem

1Yawmsaub hu Mauxe thiab hais rau nws ntawm lub tsev ntaub sib ntsib tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Thaum nej cov leejtwg yuav coj qhov txhia chaw tuaj ua kevcai xyeem rau Yawmsaub, mas nej yuav coj nyuj lossis tshis lossis yaj tuaj xyeem.
3“ ‘Yog nws yuav muab nyuj ua kevcai hlawv huvsi xyeem mas nws yuav tsum muab ib tug txiv nyuj uas tsis muaj chaw thuam li, mas nws yuav coj tuaj xyeem rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib, kom Yawmsaub thiaj li txais yuav. 4Nws yuav tsum muab tes npuab rau saum tus tsiaj uas yuav muab hlawv huvsi xyeem ntawd lub taubhau, mas Yawmsaub thiaj txais yuav tus tsiaj ntawd ua qhov uas ntxuav nws kev txhaum txim. 5Nws yuav muab tus txiv nyuj ntawd tua rau ntawm Yawmsaub xubntiag, mas Aloo cov tub uas ua pov thawj yuav muab cov ntshav xyeem thiab muab nchos lo puag ncig lub thaj uas nyob ncaj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib. 6Nws yuav muab tus tsiaj uas yuav hlawv huvsi xyeem ntawd daim tawv laws es muab cov nqaij txiav ua tej ywb yav. 7Mas Aloo cov tub uas ua pov thawj yuav rauv taws rau saum lub thaj thiab muab taws los tib rau saud. 8Aloo cov tub uas ua pov thawj yuav muab tej ywb yav nqaij ntawd thiab lub taubhau thiab cov roj tso tib zoo raws li kevcai rau saum cub tawg saum lub thaj. 9Tus tswv tsiaj yuav tsum muab dej ntxuav tej plab hnyuv thiab tej ceg huvsi, mas tus pov thawj yuav muab tej ntawd hlawv huvsi rau saum lub thaj. Qhov no yog ua kevcai hlawv huvsi xyeem, yog yam uas muab hlawv kub hnyiab xyeem ua kom muaj pa ncho tsw qab hum Yawmsaub lub siab.
10“ ‘Yog nws yuav muab yaj los tshis ua kevcai hlawv huvsi xyeem, mas nws yuav tsum muab tus txiv uas tsis muaj chaw thuam li. 11Nws yuav tsum muab tus tsiaj ntawd tua rau ntawm lub thaj sab ped rau ntawm Yawmsaub xubntiag, mas Aloo cov tub uas ua pov thawj yuav muab cov ntshav ntawd nchos lo puag ncig lub thaj. 12Nws yuav tsum muab tus tsiaj ntawd txiav ua tej ywb yav mas tus pov thawj yuav muab tej ywb yav nqaij thiab lub taubhau thiab cov roj tso tib zoo raws li kevcai rau saum cub tawg saum lub thaj. 13Tus tswv tsiaj yuav tsum muab dej ntxuav tej plab hnyuv thiab tej ceg huvsi, mas tus pov thawj yuav coj tej ntawd los hlawv huvsi rau saum lub thaj. Qhov no yog ua kevcai hlawv huvsi xyeem, yog yam uas muab hlawv kub hnyiab xyeem ua kom muaj pa ncho tsw qab hum Yawmsaub lub siab.
14“ ‘Yog nws yuav muab noog ua kevcai hlawv huvsi xyeem rau Yawmsaub, mas nws yuav tsum coj nquab taug lossis rhaws nquab nyeg tuaj xyeem. 15Tus pov thawj yuav coj tus noog ntawd los rau ntawm lub thaj, muab lub taubhau ntswj kom tu nrho, es coj kiag lub taubhau hlawv rau saum lub thaj mas cia cov ntshav nrog rau ntawm lub thaj ib sab, 16thiab nws yuav dua lub txia thiab dob cov plaub tseg rau ntawm lub thaj sab hnub tuaj uas nchuav pawg tshauv. 17Nws yuav muab ob sab kooj tis dua kom lub cev ntuag tiamsis tsis txhob muab rub tu. Mas tus pov thawj yuav muab tus noog ntawd hlawv rau saum cub tawg saum lub thaj. Qhov no yog ua kevcai hlawv huvsi xyeem, yog yam uas muab hlawv kub hnyiab xyeem ua kom muaj pa ncho tsw qab hum Yawmsaub lub siab.’ ”