1

Kevcai hlawv huvsw xyeem

1Yawmsaub hu Mauxe hab has rua nwg ntawm lub tsev ntaub sws ntswb tas, 2“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Thaus mej cov leejtwg yuav coj hov txhua chaw tuaj ua kevcai xyeem rua Yawmsaub, mas mej yuav coj nyuj lossws tshws lossws yaaj tuaj xyeem.
3“ ‘Yog nwg yuav muab nyuj ua kevcai hlawv huvsw xyeem mas nwg yuav tsum muab ib tug txwv nyuj kws tsw muaj chaw thuaj le, mas nwg yuav coj tuaj xyeem rua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb, sub Yawmsaub txhad le txais yuav. 4Nwg yuav tsum muab teg npuab rua sau tug tsaj kws yuav muab hlawv huvsw xyeem hov lub taubhau, mas Yawmsaub txhad txais yuav tug tsaj hov ua qhov kws ntxuav nwg kev txhum txem. 5Nwg yuav muab tug txwv nyuj hov tua rua ntawm Yawmsaub xubndag, mas Aloo cov tub kws ua pov thawj yuav muab cov ntshaav xyeem hab muab nchus lu puag ncig lub thaaj kws nyob ncaaj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb. 6Nwg yuav muab tug tsaj kws yuav hlawv huvsw xyeem hov daim tawv laws es muab cov nqaj txav ua tej ywb yaav. 7Mas Aloo cov tub kws ua pov thawj yuav rauv tawg rua sau lub thaaj hab muab tawg lug tib rua sau. 8Aloo cov tub kws ua pov thawj yuav muab tej ywb yaav nqaj hov hab lub taubhau hab cov roj tso tuab zoo lawv le kevcai rua sau cub tawg sau lub thaaj. 9Tug tswv tsaj yuav tsum muab dej ntxuav tej plaab nyuv hab tej ceg huvsw, mas tug pov thawj yuav muab tej hov hlawv huvsw rua sau lub thaaj. Qhov nuav yog ua kevcai hlawv huvsw xyeem, yog yaam kws muab hlawv kub nyab xyeem ua kuas muaj paa nchu tsw qaab hum Yawmsaub lub sab.
10“ ‘Yog nwg yuav muab yaaj los tshws ua kevcai hlawv huvsw xyeem, mas nwg yuav tsum muab tug txwv kws tsw muaj chaw thuaj le. 11Nwg yuav tsum muab tug tsaj hov tua rua ntawm lub thaaj saab peg rua ntawm Yawmsaub xubndag, mas Aloo cov tub kws ua pov thawj yuav muab cov ntshaav hov nchus lu puag ncig lub thaaj. 12Nwg yuav tsum muab tug tsaj hov txav ua tej ywb yaav mas tug pov thawj yuav muab tej ywb yaav nqaj hab lub taubhau hab cov roj tso tuab zoo lawv le kevcai rua sau cub tawg sau lub thaaj. 13Tug tswv tsaj yuav tsum muab dej ntxuav tej plaab nyuv hab tej ceg huvsw, mas tug pov thawj yuav coj tej hov lug hlawv huvsw rua sau lub thaaj. Qhov nuav yog ua kevcai hlawv huvsw xyeem, yog yaam kws muab hlawv kub nyab xyeem ua kuas muaj paa nchu tsw qaab hum Yawmsaub lub sab.
14“ ‘Yog nwg yuav muab noog ua kevcai hlawv huvsw xyeem rua Yawmsaub, mas nwg yuav tsum coj nquab taug lossws rhaws nquab nyeg tuaj xyeem. 15Tug pov thawj yuav coj tug noog hov lug rua ntawm lub thaaj, muab lub taubhau ntswj kuas tu nrho, es coj hlo lub taubhau hlawv rua sau lub thaaj mas ca cov ntshaav nrug rua ntawm lub thaaj ib saab, 16hab nwg yuav dua lub txa hab dob cov plaub tseg rua ntawm lub thaaj saab nub tuaj kws nchuav pawg tshauv. 17Nwg yuav muab ob saab kauj tis dua kuas lub cev nduag tassws tsw xob muab nqug tu. Mas tug pov thawj yuav muab tug noog hov hlawv rua sau cub tawg sau lub thaaj. Qhov nuav yog ua kevcai hlawv huvsw xyeem, yog yaam kws muab hlawv kub nyab xyeem ua kuas muaj paa nchu tsw qaab hum Yawmsaub lub sab.’ ”