15

Bài ca của những người chiến thắng con thú

1Tôi thấy một dấu lạ khác ở trên trời vừa vĩ đại, vừa diệu kỳ: Bảy thiên sứ cầm bảy tai họa cuối cùng, bởi những tai họa nầy, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời kết thúc.
2Tôi thấy một cái gì giống như biển thủy tinh hòa với lửa, những người chiến thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đang đứng bên biển thủy tinh, với những chiếc thụ cầm của Đức Chúa Trời trên tay. 3Họ hát bài ca Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con rằng:
  “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng,
   Công việc của Ngài thật vĩ đại và diệu kỳ!
  Lạy Vua của muôn đời,
   Đường lối của Ngài là công chính và chân thật!
  4Lạy Chúa, ai sẽ không kính sợ Chúa,
   Và không tôn vinh danh Ngài?
  Vì chỉ một mình Chúa là thánh.
   Mọi dân tộc sẽ đến
   Thờ phượng trước mặt Chúa,
  Vì những việc công chính của Ngài đã được bày tỏ.”

Bảy thiên sứ và bảy tai họa

5Sau đó, tôi thấy đền thờ là Lều Chứng Ước ở trên trời mở ra. 6Bảy thiên sứ cầm bảy tai họa từ đền thờ đi ra, mình mặc áo vải gai tinh sạch rực rỡ, thắt đai bằng vàng ngang ngực. 7Một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ bảy bát bằng vàng đựng đầy sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, là Đấng hằng sống đời đời. 8Đền thờ đầy khói từ vinh quang của Đức Chúa Trời và quyền năng Ngài; không ai có thể vào đền thờ cho đến lúc bảy tai nạn của bảy thiên sứ đã hoàn tất.