5

1Rĭm čô khua ngă yang prŏng hloh tŭ ruah mơ̆ng kơnung djuai mơnuih mơnam kiăng kơ jao brơi bruă pơala brơi kơ ƀing kơnung djuai ñu amăng hơdôm tơhơnal tơlơi mă bruă kơ Ơi Adai, kiăng kơ pơyơr hơdôm gơnam brơi pơyơr laih anŭn hơdôm gơnam ngă yang kơ tơlơi soh yơh. 2Yuakơ ñu pô ăt jing mơnuih tơdu mơ̆n, tui anŭn ñu dưi mă bruă tơdu rơun hăng mơnuih ƀu thâo phe pho wơ̆t hăng mơnuih soh jrôk jơlan mơ̆n. 3Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget ñu khŏm pơyơr hơdôm gơnam ngă yang kơ hơdôm tơlơi soh ñu pô wơ̆t hăng hơdôm tơlơi soh sat ƀing ană plei mơ̆n.
4Ƀu hơmâo hlơi ôh dưi tŭ mă bruă pơpŭ pơyom anŭn kơ ñu pô. Ñu khŏm tŭ tơlơi iâu yua mơ̆ng Ơi Adai, jing kar hăng A̱rôn tŭ laih yơh. 5Ăt kar kaĭ mơ̆n, Krist ƀu tŭ mă ôh kơ Ñu pô tơlơi ang yang dưi jing pô khua ngă yang prŏng hloh. Samơ̆ Ơi Adai laĭ laih kơ Ñu tui anai,
  “Ih jing Ană Kâo,
   hrơi anai Kâo hơmâo jing laih Ama kơ Ih.”
6Laih anŭn Ñu ăt laĭ laih mơ̆n pơ anih pơkŏn dơ̆ng tui anai,
  “Ih jing Pô khua ngă yang prŏng hlŏng lar,
   tui hăng khua ngă yang prŏng Melkhizedek yơh.”
7Tơdang amăng hơdôm thŭn Yang Yêsu dŏ hơdip ƀơi lŏn tơnah anai, Yêsu iâu laĭ, kwưh rơkâo hăng iâu kraih laih anŭn hia hăng Ơi Adai, jing Pô dưi pơklaih hĭ Ñu mơ̆ng tơlơi djai, laih anŭn Ơi Adai hơmư̆ Ñu yơh yuakơ tơlơi Ñu jao pô luă gŭ. 8Wơ̆t tơdah Ñu jing Ană Ơi Adai, samơ̆ Ñu ăt hrăm laih mơ̆n kiăng kơ tui gưt Ama Ñu yua mơ̆ng tơlơi tơnap tap Ñu tŭ laih. 9Giŏng kơ Ñu hrăm tŭ hlo̱m ƀo̱m laih, Ñu jing hĭ phŭn tơlơi pơklaih hlŏng lar kơ abih bang hlơi pô tui gưt kơ Ñu yơh. 10Laih anŭn Ơi Adai hơmâo pơhaih laih kơ tơlơi Ñu jing khua ngă yang prŏng hloh tui hăng khua ngă yang prŏng hloh Melkhizedek yơh.

Pơkơđiăng Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Tơlơi Hơngah Lui Tơlơi Đaŏ

11Ƀing gơmơi hơmâo lu tơlơi kiăng kơ pơblang kơ tơlơi anŭn, samơ̆ tơlơi anŭn jing gleh biă mă kiăng kơ pŏk pơblang kơ ƀing gih, yuakơ ƀing gih sui thâo hluh đơi. 12Sĭt yơh wơ̆t tơdah ƀơi mông anai ƀing gih năng jing ƀing nai pơtô laih, ƀing gih khŏm kiăng kơ hơmâo đơđa mơnuih pơtô pơhrăm kơ ƀing gih hơdôm tơlơi sĭt blung hlâo amăng boh hiăp Ơi Adai glaĭ dơ̆ng. 13Yuakơ hlơi pô dŏ hơdip hăng ia tơsâo, ñu anŭn ăt dŏ jing kar hăng sa čô ană nge yơh. Ñu anŭn ƀu thâo hluh kơ tơlơi pơtô kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng ôh. 14Samơ̆ gơnam ƀơ̆ng khăng jing pioh kơ ƀing kơjăp rơjăng, jing ƀing juăt pơhrăm laih gơñu pô kiăng kơ thâo kơnăl tơlơi hiam mơ̆ng tơlơi sat.