2

Tus TSWV Tej Lus Teb Hanpakus

1Kuv yuav nce mus rau saum kuv lub chaw tsomfaj thiab tos saib tus TSWV yuav kom kuv hais li cas thiab nws yuav teb kuv tej lus yws li cas.
2Tus TSWV teb li no rau kuv: “Koj cia li muab zaj uas kuv qhia rau koj hauv nruab npau suav, sau kom meej rau ntawm tej txiag zeb kom tus neeg uas khiav ceev los thiaj nyeem tau. 3Koj cia li muab tej lus no sau tseg cia, rau qhov tej xwm uas kuv qhia rau koj no tseem tsis tau txog caij tshwm los. Tiamsis lub sijhawm ntawd yuav los txog sai sai, thiab tej uas kuv qhia rau koj yuav tshwm raws li ntawd. Yuav pom tej ntawd majmam tshwm los, tiamsis koj ua siab ntev tos; tej ntawd yuav muaj los tiag thiab yuav tsis ncua sijhawm ntxiv li lawm. 4Cov lus ntawd yog hais li no: ‘Cov neeg ua phem ua qias yuav tsis muaj sia nyob, tiamsis cov neeg uas ncaj ncees yuav muaj sia nyob, rau qhov lawv muab siab npuab Vajtswv.’ ”

Cov Neeg Tsis Ncaj Ncees Raug Puastsuaj

5Kev muaj txiag npluanuj ntxias tau neeg yuam kev. Cov neeg siab hlob uas khavtheeb thiab xav tau ntau tsis paub txaus, ib yam li txojkev tuag. Twb yog vim li ntawd, lawv thiaj txeeb ib lub tebchaws rau ib lub tebchaws kom tau los ua lawv tug. 6Txhua haivneeg uas raug tua swb lawm yuav cem thiab saib tsis taus cov neeg uas tuaj tua yeej lawv. Lawv yuav cem hais tias, “Nej tau txeeb luag tug los ua nej tug, tiamsis nej yuav raug kev puastsuaj! Nej yuav yuam cov neeg uas tshuav nej nqis them rov rau nej kom nej npluanuj mus txog hnub twg?”
7Tiamsis thaum nej ras txog, cov neeg uas nej tsimtxom twb sau nthwv tuaj tsib tej nqi uas nej tshuav lawv thiab yuam kom nej them ib npaug ntxiv rau lawv. Yeebncuab yuav tuaj thiab ua rau nej ntshai tshee hnyo. Lawv yuav huab txhua yam uas nej muaj nqa huv tibsi mus! 8Nej tau mus huab ntau haivneeg, tiamsis nimno cov neeg uas seem yuav tuaj huab nej, vim nej tua neeg thiab ua limhiam tawmtsam tej neeg thoob ntiajteb thiab txeeb luag tej nroog.
9Nej raug puastsuaj lawm lauj! Nej lub cuab lub yig muaj txiag npluanuj rau qhov nej mus yuam cai txeeb luag tug, thiab nej tseem xav ua kom nej tsevneeg tau zoo nyob tso siab plhuav tsis ntshai dabtsi li! 10Tiamsis nej tej tswvyim phem ntawd twb ua rau nej tsevneeg txajmuag kawg nkaus; qhov uas nej muab ntau haivneeg ua puastsuaj tas lawm twb yog nej rov lob kev puastsuaj los rau nej ntag. 11Txawm yog tej ntsayeej pobzeb los yuav quaj qw ntshoo nrooj cem nej, thiab tej qhab tse los yuav hnyos nej ntsoog qees.
12Nej raug puastsuaj lawm! Nej ua kev nruj kev tsiv thiab tua neeg, nej thiaj rhawv thiab tsim tau lub nroog. 13Txhua haivneeg uas nej ntaus yeej ua haujlwm nkim lawv lub zog qhuav xwb, thiab txhua yam uas lawv ua ntawd puavleej raug kub hnyiab tas huv tibsi. Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yog tus uas ua tej no ntag. 14Tiamsis lub ntiajteb yuav puv nkaus tus TSWV txojkev txawj ntse thiab lub tshwjchim ib yam li muaj dej puv nkaus hiavtxwv.
15Nej raug puastsuaj lawm! Thaum nej npautaws, nej ua rau tej neeg zejzog poob ntsejmuag tas; nej tau ua rau lawv mus kev ntog pujpoog ib yam li tus neeg qaug cawv. 16Nej xav hais tias nej ua li ntawd nej thiaj yuav tau ntsejmuag, tiamsis nej hajyam yuav poob ntsejmuag heev. Txawm yog nej los yuav qaug cawv thiab ntog pujpoog ib yam nkaus. Tus TSWV yuav muab lub khob uas yog txojkev txiav txim los rau nej haus, thiab nej lub koob meej yuav hloov mus ua kev poob ntsejmuag. 17Nej muab tej ntoo pem Roob Lenpanoos ntov tas li cas, nimno nej yuav raug luag ntov ib yam li ntawd. Nej muab tej tsiaj pem Lenpanoos tua tas li cas, nimno tej tsiaj ntawd yuav ua kom nej ntshai heev li ntawd. Tej xwm no tshwm tuaj twb yog vim txojkev txhaum uas nej tua neeg thiab vim tej uas nej tau ua rau neeg ntiajteb thiab lawv tej nroog puastsuaj.
18Tej mlom ntawd muaj nqis dabtsi? Nws yog yam uas neeg ob txhais tes puab, thiab nws yeej qhia tsis tau ib yam tseeb rau nej tsuas yog dag xwb. Tus mlom ntawd ua puas tau dabtsi zoo kom tus uas puab nws cia siab rau nws; nws yog tus vajtswv uas tsis txawj hais lus xwb los sav! 19Nej raug puastsuaj lawm! Nej hais rau ib thooj ntoo tias, “Cia li tsim dheev!” Lossis hais rau ib lub pobzeb tias, “Cia li sawv!” Tus mlom ntawd puas qhia tau ib zaj dabtsi rau nej? Txawm yog luag muab nyiaj muab kub vuam tus mlom ntawd ci nplas los nws yeej tsis muaj sia li.
20Tus TSWV nyob hauv nws lub Tuamtsev uas dawbhuv; txhua tus neeg uas nyob hauv lub ntiajteb no cia li nyob twjywm ntawm nws lub xubntiag.