Klei Hưn Mdah

 Klei Khua pô hưn êlâo Y-Haƀakuk mtô lač năng ai giăm knhal tuč ênuk tal kjuh Êlâo kơ Krist, ênuk phung Ƀaƀilôn dôk kiă kriê. Y-Haƀakuk mâo lu klei rŭng răng kyua klei jhat phung ƀai anei ngă, leh anăn ñu êmuh Khua Yang,, “Si ngă ih dlăng hŏng klei pap kơ phung lhiăr, leh anăn dôk ñăt tơdah pô ƀai lun ƀơ̆ng pô kpă hĭn kơ ñu?” (1:13). Klei Khua Yang lŏ wĭt lač, Khua Yang srăng bi sĭt klei anăn djŏ tui si ênuk Ñu bi kčah, êjai anăn “ƀiădah pô kpă ênô srăng dôk hdĭp kyua klei đăo” (2:4).
 Kdrêč adôk jing klei hưn êlâo klei bi rai srăng truh kơ phung ngă klei wê, knhal tuč jing klei mmuñ doh hơêč hmưi bi mni kơ Aê Diê jing Pô prŏng leh anăn klei khua pô hưn êlâo bi êdah klei đăo kjăp.

Jar

Klei Y-Haƀakuk ur krao leh anăn klei Khua Yang lŏ wĭt lač. (1:1–2:4)
Klei bi rai kjham kơ phung ngă klei wê (2:5-20)
Klei Y-Haƀakuk wah lač (3:1-19)