26

Gióp Mỉa Mai

  1Gióp đáp lời:
  2Anh thật khéo nâng đỡ người cô thế,
   Cứu giúp người yếu đuối!
  3Anh thật khéo khuyên dạy người kém khôn ngoan,
   Tỏ bày bao nhiêu điều thông sáng!
  4Nhờ ai mà anh thốt ra những lời ấy?
   Thần khí nào phát ra từ anh?

Đức Chúa Trời Vĩ Đại Quyền Năng

  5Hồn người chết oằn oại
   Bên dưới nước và các động vật trong nước.
  6Âm phủ lộ trần trước mắt Ngài,
   Cõi diệt vong không màn che khuất.
  7Ngài giăng trời bắc trên khoảng không,
   Treo địa cầu trong không gian.
  8Ngài dồn chứa nước mưa trong đám mây dày đặc,
   Nhưng nước nhiều cũng không xé rách mây.
  9Ngài bao phủ ngai Ngài,
   Trải mây che khuất ngai.
  10Ngài vẽ một vòm tròn trên mặt nước,
   Tận chân trời, nơi ánh sáng gặp tối tăm.
  11Cột trụ đỡ các tầng trời rung chuyển,
   Kinh sợ khi Ngài quở trách.
  12Ngài dùng quyền năng dẹp yên biển cả,
   Dùng sự khôn ngoan đánh ngã Ra-háp.
  13Hơi thở Ngài làm bầu trời tươi sáng,
   Tay Ngài đâm thủng rắn đang trốn chạy.
  14Nhưng đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua về công việc Ngài;
   Tiếng thì thầm chúng ta nghe về Ngài thật nhỏ làm sao!
   Ai hiểu thấu tiếng sấm vang rền quyền năng Ngài?