26

Yopv Cam Waac

Yopv Jatv Mbin^ndatc Gorngv Nyei Waac

1Yopv ziouc dau,
  2“Meih gengh! tengx yie, dongh maiv maaih qaqv nyei mienh orqc?
   Meih gengh njoux duqv mau haic nyei mienh orqc?
  3Meih tengx maiv maaih cong-mengh nyei mienh caangh laangh duqv longx haic,
   yaac bun cing meih maaih hlo haic nyei wuonh zaang orqc?
  4Haaix dauh tengx meih gorngv cuotv naaiv deix waac?
   Maaih haaix dauh dongz zuqc meih hnangv naaiv nor gorngv?

Tin-Hungh Hlo Haic

  5“Yiem yiemh gen nyei mienh,
   se yiem wuom-ndiev caux wuom gu'nyuoz nyei mienh nyanh nyanh nyei.
  6Yiemh gen yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien buatc duqv nqaengc nyei,
   zuqc mietc nyei dorngx maiv maaih haaix nyungc torngv.
  7Tin-Hungh zorqv baqv bung nyei lungh corng kungx nyei dorngx gu'nguaaic,
   yaac zorqv baamh gen kuangx jienv maiv maaih haaix nyungc nyei dorngx.
  8Ninh beu wuom yiem buangv mbuonx-hoz gu'nyuoz,
   wuom yaac maiv zoux bun mbuonx mbaaix.
  9Ninh bun mbuonx torngv jienv ninh nyei weic,
   zorqv ninh nyei mbuonx corng daaih buang jienv.
  10Ninh yiem wuom-minc guetv huing gormx,
   yiem njang caux hmuangx gapv nyei dorngx.
  11Ninh hemx lungh nyei ndiouh,
   ninh mbuo ziouc gamh nziex nyanh nyanh nyei.
  12Ninh longc ninh nyei qaqv bun koiv sekv,
   yaac longc ninh nyei wuonh zaang mborqv hingh Laa^hapc.
  13Ninh bun ninh nyei nziaaux buonc lungh nzang,
   ninh longc ninh nyei buoz nzopv daic siepv nyei domh naang.
  14Mv baac naaiv se gorngv deix baav Tin-Hungh nyei jauv-louc.
   Yie mbuo kungx haiz diqv dien waac-sapv gorngv taux ninh hnangv.
   Mv baac ninh nyei domh qaqv mbui hnangv mba'ong nor,
   haaix dauh haih bieqc hnyouv?”