26

Yauj

1-2Yauj teb hais tias:
  “Ua li cas koj yuav sib zog pab
   kuv uas yog tus neeg txomnyem ua luaj!
  Ua li cas koj pab tus neeg uas tsis muaj zog!
  
  3Koj pab tuav tswvyim zoo kawg,
  thiab qhia koj tej kev txawj ntse rau tus neeg ruam li kuv no!
  4Koj xav hais tias leejtwg thiaj yuav
   mloog koj tej lus?
  Leejtwg tshoov koj siab kom hais tej lus no?”

[Npiledas]

  5“Cov neeg tuag tej ntsujplig tshee
   laim dais hauv cov dej uas nyob hauv nruab tiv txwv.
  6Tubtuag teb qhib lug tabmeeg Vajtswv;
   tsis muaj dabtsi thaiv tau tsis pub Vajtswv pom li.
  7Vajtswv nthuav lub ntuj mus rau sab qaumteb
  thiab muab lub ntiajteb tso rau
   ntawm qhov chaw uas tsis muaj dabtsi.
  8Vajtswv ua kom muaj dej nyob hauv cov huab,
  thiab tsis pub kom cov dej ntawd xau
   hauv cov huab los.
  9Vajtswv cia tej tauv huab los roos
   thaum lub hli nra.
  10Nws kom ciam rau saum nplaim
   hiavtxwv,
  ua ciam cais qhov kaj tawm ntawm qhov tsaus.
  11Thaum Vajtswv diaj tej ncej uas txheem lub ntuj,
  lub ntuj ua zog kais txaus ntshai kawg.
  12Vajtswv lub hwjchim tswj hiavtxwv
   nyob tus yees;
  thiab nws txojkev txawj ntse rhuav
   tau Lahaj uas yog tus zaj.
  13Vajtswv ua pa lub ntuj thiaj kaj nrig,
  thiab nws txhais tes tua tau tus zaj uas khiav dim lawm.
  14Tiamsis tej ntawd tsuas yog Vajtswv
   lub hwjchim
  thiab yog tej uas peb hnov zoo li lub
   suab ntxhi xwb.
  Puas muaj leejtwg paub hais tias
   Vajtswv muaj hwjchim npaum li cas?”