26

Yauj teb

1Mas Yauj teb tias,
  2“Koj nim pab tau tus uas tsis muaj zog los cas!
   Koj nim pab tau tus uas txhais npab
   tsis muaj zog los cas!
  3Koj nim txawj qhia tus uas tsis muaj tswvyim
   thiab txawj ua ncauj ua lus
   hais kev txawj ntse los cas!
  4Leejtwg pab koj hais tej lus no,
   thiab leejtwg tus ntsuj plig tawm hauv koj los?

  5“Cov uas nyob hauv tub tuag teb ntseeg nkaws,
   tej dej hauv tiv txwv thiab cov uas nyob hauv
   kuj ntshai.
  6Tub tuag teb qheb lug rau
   ntawm Vajtswv lub qhov muag,
  thiab lub chaw puam tsuaj
   tsis muaj dabtsi npog.
  7Nws nthuav lub ntuj sab ped rau saud
   uas nyob do cuas,
  thiab muab lub ntiajteb dai
   rau lub chaw uas nyob khoob ntshuv.
  8Nws muab dej qhwv cia
   hauv nws cov huab uas tsaus nti,
   mas cov huab ntawd yeej tsis tawg li.
  9Nws roos nws lub zwm txwv,
   thiab nthuav nws cov huab los thaiv cia.
  10Nws sau lub npoo ntiajteb
   rau saum nplaim dej,
   yog tus ciam uas quas qhov kaj thiab qhov tsaus.
  11Tej ncej txheem lub ntuj kuj ua zog kais,
   thiab poob siab rau thaum nws cem.
  12Nws siv nws lub hwjchim
   tswj hiavtxwv nyob tus yees,
   nws siv lub tswvyim ntaus tus zaj Lahaj.
  13Nws tshuab pa ua rau lub ntuj kaj lug,
   nws txhais tes nkaug tus zaj
   uas txawj txawj khiav.
  14Tej no tsuas yog nws tej haujlwm
   sab nraum phij sam xwb,
  peb hnov txog nws
   yog lub suab sib ntxhi me me xwb.
  Leejtwg yuav nkag siab
   nws tus hwjchim uas nrov tej niag nthwv?”