1

Yônah Ƀu Tui Gưt Yahweh

1Hơmâo sa hrơi Yahweh pơhiăp hăng Yônah ană đah rơkơi Amithai tui anai, 2“Nao bĕ pơ plei prŏng Nineweh anŭn, laih anŭn pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei anŭn; Kâo ƀuh laih tơlơi sat ƀai ƀing mơnuih dŏ pơ anŭn.” 3Samơ̆ Yônah ruah mă jơlan pơkŏn, tui anŭn kăh kiăng kơ đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng anăp Yahweh. Ñu nao pơ Yapô, jing anih ñu hơduah ƀuh sa boh sŏng prŏng jĕ či nao pơ Tarsis. Ñu apăh prăk nua đĭ sŏng laih anŭn nao hrŏm hơbĭt hăng ƀing pơgăt sŏng pơ Tarsis, jing anih ñu či dŏ ataih mơ̆ng anăp Yahweh.
4Samơ̆ Yahweh mơit rai angĭn rơbŭ prŏng ƀơi ia rơsĭ laih anŭn angĭn anŭn kơtang biă mă tơl ngă kơ sŏng anŭn pơpư̆ kơtang jĕ či pơčah hĭ. 5Ƀing pơgăt sŏng huĭ bra̱l laih anŭn iâu kwưh kơ tơlơi djru, rĭm čô iâu laĭ kơ yang rơba̱ng ñu pô. Giŏng anŭn, ƀing gơñu glŏm đuaĭ hĭ lu gơnam kiăng kơ pơdjhôl hĭ ƀiă kơ sŏng anŭn. Tơdang anŭn, Yônah trŭn nao laih gah yŭ amăng sŏng ƀơi anih pioh gơnam laih anŭn đih pĭt.
6Pô khua sŏng rai pơ Yônah, ƀuh ñu pơ anŭn laih anŭn pơhiăp kơ ñu, “Hơget ih hlak dŏ pĭt pơ anai lĕ? Tơgŭ bĕ laih anŭn iâu laĭ bĕ yang rơba̱ng ih kơ tơlơi djru. Năng ai ñu či pap brơi kơ ƀing ta laih anŭn pơklaih hĭ tơlơi hơdip ta yơh.”
7Giŏng anŭn, ƀing pơgăt sŏng pơlaĭ kơ tơdruă gơñu, “Bơbĕ ƀing ta ngă čram laih anŭn hơduah lăng hlơi jing pô tŭ kơ tơlơi ƀuăh anai yuakơ ñu anŭn yơh ngă kơ ƀing ta tŭ tơlơi huĭ hyưt anai.” Ƀing gơñu ngă čram, laih anŭn kơčrâo djơ̆ kơ anăn Yônah. 8Tui anŭn, ƀing gơñu pơhiăp kơ Yônah tui anai, “Tui anŭn, ruai bĕ kơ ƀing gơmơi! Hlơi jing pô tŭ kơ tơlơi ƀuăh anai lĕ? Hơget tơlơi ih hlak dŏ ngă pơ anai lĕ? Ih rai mơ̆ng čar pă? Hlơi jing kơnung djuai ih lĕ?”
9Yônah laĭ glaĭ, “Kâo jing sa čô Hêbrơ. Kâo kơkuh pơpŭ kơ Yahweh jing Ơi Adai pơ adai rơngit, jing Pô pơjing kơ lŏn thu laih anŭn ia rơsĭ.” 10Giŏng anŭn, ƀing gơñu huĭ hyưt biă mă laih anŭn laĭ kơ Yônah tui anai, “Hiư̆m pă ih dưi ngă kơ tơlơi hrup hăng anŭn lĕ?” Yuakơ ƀing gơñu thâo laih Yônah hlak đuaĭ kơdŏp mơ̆ng Ơi Adai, yuakơ Yônah hơmâo ruai laih kơ ƀing gơñu.
11Angĭn rơbŭ ƀrư̆ mông ƀrư̆ kơtang tui, tui anŭn ƀing pơgăt sŏng tơña kơ Yônah tui anai, “Hơget tơlơi ƀing gơmơi khŏm ngă kơ ih kiăng pơkhư̆ hĭ rơbŭ anai lĕ?”
12Yônah laĭ glaĭ kơ ƀing gơ̆ tui anai, “Glŏm hĭ bĕ kâo amăng ia rơsĭ, laih anŭn rơbŭ kơthel anai či hơđơ̆ng brơi kơ ƀing gih yơh. Kâo thâo anai jing tơlơi soh mơ̆ng kâo yơh hơmâo ngă brơi kơ ƀing gih bưp djơ̆ angĭn kơtang anai.” 13Kơđai glaĭ kơ tơlơi anŭn, ƀing pơgăt sŏng gir ba sŏng gơñu nao pơ ha̱ng, waih đuaĭ hăng abih tơlơi kơtang gơñu. Samơ̆ rơbŭ anai jai ƀrư̆ jai kơtang hloh, laih anŭn ƀing gơñu ƀu thâo nao pơpă ôh. 14Tui anŭn, ƀing gơñu ur kwưh nao pơ Yahweh tui anai, “Ơ Yahweh, ƀing gơmơi iâu laĭ kơ Ih, anăm pơrai hĭ ƀing gơmơi hăng tơlơi djai ôh, yuakơ tơdah ƀing gơmơi mă glŏm đuaĭ hĭ pô ƀu hơmâo tơlơi soh anai! Ơ Yahweh, Ih yơh jing Pô djă̱ grơ̆ng abih bang tơlơi anai, anai jing bruă Ih hlak dŏ ngă yơh.” 15Giŏng anŭn, ƀing gơñu pŭ̱ đĭ Yônah hăng glŏm trŭn gơ̆ amăng ia rơsĭ, laih anŭn angĭn rơbŭ hơđơ̆ng ƀơi mông anŭn mơtam. 16Tơlơi anai ngă kơ ƀing pơgăt sŏng huĭ pơpŭ kơ Yahweh biă mă; ƀing gơñu pơyơr đĭ sa gơnam ngă yang laih anŭn ƀuăn kiăng kơkuh pơpŭ kơ Yahweh.
17Yahweh pơđar sa drơi akan prŏng lun ƀơ̆ng hĭ Yônah laih anŭn gơ̆ dŏ amăng hlŭng akan klâo hrơi klâo mlam.