1

Yauna tswv nraim Vaajtswv

1Yawmsaub has lug tuaj rua Yauna kws yog Amithai tug tub has tas, 2“Ca le sawv tseeg moog rua lub nroog luj Ninave, hab qw tawm tsaam lub nroog hov, vem puab tej kev ua limham tuaj txug kuv lawm.” 3Tassws Yauna sawv tseeg tswv ntawm Yawmsaub lub xubndag moog rua lub moos Thasi. Nwg moog rua nraag lub moos Yaupa mas ntswb ib lub nkoj txwg saamswm yuav moog rua lub moos Thasi. Nwg txhad them nqe nkoj hab nce rua huv lub nkoj nrug puab moog rua lub moos Thasi kuas dhau Yawmsaub lub xubndag.
4Mas Yawmsaub tso cua nplawm hlub hlub rua huv havtxwv txhad le muaj cua daaj cua dub ntsawj ceev kawg huv havtxwv ua rua lub nkoj yuav tawg. 5Cov kws tsaav nkoj ntshai kawg, nyag taug nyag thov nyag tug daab paab, hab puab thau tej nraa huv lub nkoj nrum rua huv havtxwv sub lub nkoj txhad le swb zog. Tassws Yauna tub nkaag moog rua huv plawv lub nkoj pw tsaug zug ceev lawm. 6Tug tswv nkoj txhad lug has rua nwg tas, “Koj tsaug zug ceev ua daabtsw le nuav? Ca le sawv tseeg, thov hu koj tug timtswv. Tej zag tug timtswv hov yuav ncu txug peb, peb txhad tsw puam tsuaj.”
7Cov tsaav nkoj txhad sws yum has tas, “Ca le lug, ca peb rhu ntawv sub peb txhad paub tas yog tim leejtwg es tej xwm txheej phem nuav tshwm lug raug peb.” Puab txhad rhu ntawv mas rhu tau Yauna. 8Puab has rua nwg tas, “Koj qha rua peb saib, yog tim leejtwg es tej xwm txheej phem nuav txhad tshwm lug raug peb? Koj ua num daabtsw? Koj tuaj hovtwg tuaj? Koj lub tebchaws hu le caag? Koj yog haiv tuabneeg twg?” 9Mas Yauna teb puab tas, “Kuv yog tuabneeg Henplais, kuv fwm hab paub ntshai Yawmsaub kws yog Vaajtswv ntuj kws tswm havtxwv hab nruab nqhuab.” 10Mas cov tuabneeg hov yimfuab ntshai heev, puab txhad has rua nwg tas, “Koj ua daabtsw le nuav?” Cov tuabneeg hov paub tas nwg tswv ntawm Yawmsaub lub xubndag tuaj, vem nwg tub has le hov rua puab lawm.
11Puab txawm has rua nwg tas, “Peb yuav ua le caag rua koj sub havtxwv txhad le tug rua peb?” tsua qhov dej havtxwv yimfuab nphau heev zuj zug tuaj. 12Nwg txhad has rua puab tas, “Ca le muab kuv nrum rua huv havtxwv, mas dej havtxwv yuav tug rua mej, tsua qhov kuv paub tas qhov kws cua daaj cua dub raug mej luj le nuav yog tim kuv tug kheej.”
13Txawm le ntawd los cov kws tsaav nkoj kuj swv zug nkuam nkoj xaav coj lub nkoj moog txug tim ntug, tassws ua tsw tau le, tsua qhov dej havtxwv yimfuab nphau heev zuj zug taav puab kev. 14Puab txhad quaj thov Yawmsaub tas, “Au Yawmsaub, peb thov koj tsw xob ca peb raug puam tsuaj vem yog tim tug yawm nuav txujsa. Thov tsw xob muab tug kws tsw txhum cov ntshaav rua peb rws. Au Yawmsaub, koj yeej ua lawv le koj pum zoo.” 15Puab txhad muab Yauna nrum rua huv havtxwv, mas dej havtxwv txhad le tug tsw nphau lawm. 16Cov tuabneeg hov kuj ntshai Yawmsaub heev, puab txhad tua tsaj xyeem hab yeem lug rua Yawmsaub.
17Yawmsaub npaaj ib tug ntseg luj heev nqog Yauna. Yauna nyob huv ntseg lub plaab tau peb nub peb mos.