41

1Taux cietv hlaax, maaih hungh nyei douh zong, zoux hlo nyei jien, se E^li^saa^maa nyei fun, Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en, caux jienv ziepc laanh mienh mingh taux Mitv^baa lorz Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa. Ninh mbuo yiem Mitv^baa lomh nzoih nyanc hnaangx wuov zanc, 2Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en, caux jienv ninh daaih nyei ziepc laanh mienh jiez sin longc nzuqc ndaauv daix Saafaan nyei fun, Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa, dongh Mbaa^mbi^lon hungh liepc daaih zoux wuov norm deic-bung nyei saengv-ziouv. 3I^saa^maa^en aengx daix caux Ge^ndaa^li^yaa yiem Mitv^baa wuov nyei yietc zungv Yiutai Mienh caux buangh zuqc yiem wuov nyei Ken^ndie baeng.
4Ge^ndaa^li^yaa zuqc daix daic, nqa'haav wuov hnoi, corc maiv gaengh maaih haaix dauh hiuv, 5maaih betv ziepc laanh mienh yiem Sekem caux Silo caux Saa^maa^lie daaih. Ninh mbuo teix nqoi siaam, zuqv betv huv nyei lui-houx, sin zaangc guetv taatv, dorh jienv fongc horc nyei laangh ziqc caux hung, oix mingh zaangc Ziouv nyei biauv fongc horc. 6Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en, cuotv Mitv^baa mingh zipv ninh mbuo, yietc binc mingh yietc binc nyiemv. Buangh ninh mbuo wuov zanc ninh gorngv, “Gunv bieqc daaih lorz Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa.” 7Bieqc zingh daaih wuov zanc, Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en, caux jienv ninh yiem nyei mienh, daix ninh mbuo aengx zorqv ninh mbuo zoi njiec norm ⟨siou wuom nyei kuotv.⟩ 8Mv baac yiem ninh mbuo mbu'ndongx maaih ziepc laanh gorngv mbuox I^saa^maa^en, “Maiv dungx daix yie mbuo, weic zuqc yie mbuo maaih mbiauh witv caux mbiauh mbaali caux ga'lanv youh caux mueiz-dorngh bingx jienv wuov lomc-huaang.” I^saa^maa^en ziouc dingh njiec, maiv caux ninh mbuo nyei doic daix. 9I^saa^maa^en zorqv ninh daix daic nyei yietc zungv mienh nyei sei dapv jienv wuov norm siou wuom nyei kuotv. Naaiv norm wuom-kuotv se zinh ndaangc Aasaax Hungh weic mbungh I^saa^laa^en nyei hungh, Mbaa^aa^saa, zoux daaih. Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en, zorqv wuov deix zuqc daix nyei mienh nyei sei dapv buangv wuov norm kuotv.
10I^saa^maa^en aengx zorqv yiem Mitv^baa zengc njiec nyei mienh, se hungh sieqv caux yiem Mitv^baa zengc njiec nyei baeqc fingx, dongh goux hungh diex nyei baeng-bieiv, Ne^mbu^saa^laa^ndaan, jiu bun Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa. Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en ziouc guaatv ninh mbuo cuotv jauv jiex wuov ngaanc Ammon Mienh wuov.
11Mv baac Kaa^le^aa nyei dorn, Yo^haa^nan, aengx caux ninh yiem wuov deix jun-baeng nyei zuangx baeng-bieiv, muangx haiz Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en, zoux nyei yietc zungv orqv sic, 12ninh mbuo ziouc dorh jienv ninh mbuo nyei zuangx mienh cuotv mingh caux Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en, mborqv jaax. Ninh mbuo zunc zaaic yiem Gi^mbe^on nyei domh wuom-njaangh. 13Caux I^saa^maa^en yiem wuov nyei zuangx mienh buatc Kaa^le^aa nyei dorn, Yo^haa^nan caux jienv ninh nyei zuangx baeng-bieiv, ninh mbuo a'hneiv haic aqv. 14Hnangv naaic yiem Mitv^baa zuqc I^saa^maa^en guaatv mingh nyei zuangx mienh daaux sin nzuonx daaih mingh Kaa^le^aa nyei dorn, Yo^haa^nan wuov. 15Mv baac Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en caux hietc laanh mienh biaux ndutv Yo^haa^nan nyei buoz-ndiev mingh lorz Ammon Mienh.

Yo^haa^nan Dorh Baeqc Fingx Mingh I^yipv

16Kaa^le^aa nyei dorn, Yo^haa^nan, caux ninh yiem wuov deix jun-baeng nyei zuangx baeng-bieiv, ziouc dorh wuov deix zengc njiec nyei mienh nzuonx, se Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en, daix liuz Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa, aengx guaatv mingh yiem Mitv^baa wuov deix baeng, m'sieqv dorn, fu'jueiv caux im dov nyei mienh. 17Ninh mbuo aengx mingh taux nitv fatv Mbetc^le^hem nyei Gelutv Kim^ham, jiez hnyouv oix mingh I^yipv Deic-Bung 18weic zuqc ninh mbuo gamh nziex Ken^ndie Mienh, laaix Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, I^saa^maa^en, daix Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa, dongh Mbaa^mbi^lon hungh liepc zoux deic-bung nyei saengv-ziouv.