11

Y-sơ-ra-ên và Giu-đa bội ước

1Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi: 2“Hãy nghe những lời giao ước nầy và nói lại cho người Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem. 3Con nói với chúng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: ‘Đáng nguyền rủa cho kẻ nào không nghe lời giao ước 4mà Ta đã truyền cho tổ phụ các ngươi khi Ta đem họ ra khỏi Ai Cập, ra khỏi cái lò luyện sắt ấy. Ta đã dặn họ: Hãy nghe tiếng Ta, làm theo mọi điều Ta dạy bảo để các ngươi làm dân Ta, và Ta làm Đức Chúa Trời các ngươi. 5Như thế, Ta thực hiện được lời thề mà Ta đã thề với tổ phụ các ngươi là ban cho họ một xứ đượm sữa và mật, như đã có ngày nay.’”
 Tôi thưa: “Lạy Đức Giê-hô-va! A-men!”
6Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Hãy công bố mọi lời nầy trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem: ‘Hãy lắng nghe lời của giao ước nầy và làm theo.’ 7Ta đã ân cần khuyên nhủ tổ phụ các ngươi từ ngày đem họ ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay. Ta thường xuyên khuyên nhủ họ: ‘Hãy nghe theo tiếng Ta!’ 8Nhưng họ không nghe, không chú ý; mỗi người bước đi theo tâm địa gian ác và ương ngạnh của mình. Vì vậy, Ta đã đem đến cho họ mọi lời trong giao ước nầy, là giao ước mà Ta đã dặn họ làm theo mà họ không làm.”
9Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Đã có âm mưu phản loạn trong người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem. 10Chúng quay về tội ác của tổ tiên chúng là những người không chịu nghe lời Ta. Chúng đã đi theo và thờ lạy các thần khác. Nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã bội giao ước mà Ta đã lập với tổ phụ của chúng. 11Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ giáng tai họa trên chúng và chúng không thể tránh khỏi. Dù chúng có kêu cầu Ta, Ta cũng chẳng nghe. 12Bấy giờ, các thành của Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ đi kêu cầu các thần mà chúng vẫn dâng hương, nhưng các thần ấy sẽ không thể cứu được chúng trong kỳ hoạn nạn đâu. 13Vì, hỡi Giu-đa, ngươi có bao nhiêu thành thì cũng có bấy nhiêu thần kia mà! Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu đường phố các ngươi cũng lập bấy nhiêu bàn thờ cho thần đáng xấu hổ, là những bàn thờ dâng hương cho Ba-anh!’
14Về phần con, con đừng cầu thay cho dân nầy, cũng đừng vì chúng mà cất tiếng nài xin hay khẩn cầu, Ta sẽ không nghe chúng dù chúng có kêu van Ta trong cơn hoạn nạn. 15Người mà Ta yêu dấu đã làm nhiều điều tệ hại thì còn vào nhà Ta để làm gì nữa? Liệu nhiều thịt thánh có ngăn cản ngươi thoát khỏi tai ương và làm cho ngươi vui vẻ được không? 16Đức Giê-hô-va đã từng gọi tên ngươi là ‘cây ô-liu sum suê, trái tốt tươi đẹp mắt.’ Nhưng nay, giữa tiếng cuồng phong gào thét, Ngài châm lửa đốt nó, các cành nó trông thảm hại. 17Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng đã vun trồng ngươi, chính Ngài quyết định giáng tai họa trên ngươi, vì sự gian ác mà nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã gây ra khi chọc giận Ta bằng việc dâng hương cho Ba-anh.”

Âm mưu chống lại Giê-rê-mi

  18Đức Giê-hô-va cho tôi biết việc ấy, và tôi đã biết.
   Bấy giờ Ngài cho tôi thấy việc làm của chúng.
  19Còn tôi, như chiên con ngoan ngoãn
   Bị dắt đến lò sát sinh.
  Tôi không biết chúng âm mưu chống lại tôi. Chúng nói:
  “Hãy diệt cả cây và trái,
   Loại nó khỏi đất người sống,
   Để chẳng còn ai nhắc đến tên nó nữa.”
  20Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân!
   Ngài phán xét công minh, dò xét lòng dạ và tâm trí,
  Xin cho con thấy sự báo thù Chúa dành cho chúng,
   Vì con đã giãi bày sự việc của con với Ngài.
21Đức Giê-hô-va phán: “Về dân A-na-tốt, những kẻ đòi mạng sống con, đã đe dọa con rằng: ‘Nếu ngươi không muốn chết về tay chúng ta thì đừng nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri nữa.’ 22Vì vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân khẳng định: ‘Ta sẽ trừng phạt chúng; thanh niên sẽ chết bởi gươm đao, con trai con gái của chúng sẽ chết bởi đói kém; 23sẽ không còn một ai sống sót. Vì đến năm trừng phạt, Ta sẽ giáng tai họa trên dân A-na-tốt.’”