11

Ƀing Ană Plei Yudah Pơjŏh Hĭ Tơlơi Pơgop Hăng Yahweh

1Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơtă kơ Yirmeyah: 2“Hơmư̆ bĕ kơ hơdôm boh hiăp tơlơi pơgop Kâo pơjing hăng ƀing ơi adon gih laih anŭn ruai bĕ hơdôm hiăp anŭn kơ ƀing ană plei Yudah wơ̆t hăng ƀing hlơi pô hơdip amăng plei Yerusalaim. 3Ruai bĕ kơ ƀing gơñu kơ tơlơi Kâo, Yahweh, jing Ơi Adai Israel, pơhiăp tui anai:
“Kâo hơtŏm păh yơh kơ hlơi pô hơngah ƀu kiăng gưt tui hơdôm boh hiăp tơlơi pơgop anai,
4jing tơlơi pơgop Kâo pơjing laih hăng ƀing ơi adon gih tơdang Kâo ba tơbiă laih ƀing gơñu mơ̆ng lŏn čar Êjip, jing kar hăng ba tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng gŏ apui čuh riă gơnam pơsơi anŭn.
 “Kâo ƀuăn kơ ƀing gơñu tui anai:
“Tui gưt kơ Kâo bĕ laih anŭn ngă tui bĕ rĭm tơlơi Kâo pơđar kơ ƀing gih, laih anŭn ƀing gih či jing ƀing ană plei Kâo laih anŭn Kâo či jing Ơi Adai gih yơh.
5“Kâo ƀuăn tui anŭn kiăng kơ Kâo dưi pơkrĕp truh hĭ tơlơi Kâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng ƀing ơi adon gih, jing tơlơi Kâo pha brơi kơ ƀing gơñu sa anih lŏn hiam kar hăng bă ia tơsâo hăng ia hơni, jing anih lŏn lŏm kơ ƀing gih ră anai.”
 Kâo, Yirmeyah laĭ glaĭ tui anai, “Tơlơi Ih pơhiăp jing sĭt yơh, Ơ Yahweh ăh!”
6Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ kâo tui anai, “Pơhaih bĕ abih bang boh hiăp anŭn amăng khul plei pla anih lŏn Yudah laih anŭn ƀơi khul jơlan plei Yerusalaim tui anai,
“Pơđi̱ng tơngia bĕ kơ hơdôm boh hiăp tơlơi pơgop Kâo, Yahweh, pơjing laih hăng ƀing ơi adon gih hlâo adih, laih anŭn ngă tui bĕ.
7Čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi Kâo ba tơbiă ƀing gơñu mơ̆ng lŏn čar Êjip truh pơ hrơi anai, Kâo pơkơđiăng kơtang biă mă kơ ƀing gơñu hăng ƀing gih nanao tui anai: Tui gưt kơ Kâo bĕ. 8Samơ̆ ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng pơđi̱ng hơmư̆ tui ôh. Kơđai glaĭ, ƀing gơñu đuaĭ tui tơlơi khăng jua pơmĭn sat ƀai gơñu pô yơh. Yuakơ ƀing gơñu ƀu djă̱ pioh ôh khul tơlơi pơđar amăng tơlơi pơgop anŭn, tui anŭn, Kâo brơi rai kơ ƀing gơñu abih bang tơlơi hơtŏm păh amăng tơlơi pơgop anŭn.”
9Giŏng anŭn, Yahweh pơtă kơ kâo tui anai, “Amăng ƀing Yudah wơ̆t hăng ƀing hơdip amăng plei Yerusalaim hơmâo đơđa mơnuih ngă mơneč kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo. 10Ƀing gơñu hơmâo wir nao laih pơ khul tơlơi soh ƀing ơi adon gơñu, jing ƀing hơmâo hơngah hĭ laih ƀu kiăng hơmư̆ tui hơdôm boh hiăp Kâo ôh hlâo adih. Sĭt ƀing gơñu hơmâo đuaĭ tui hăng kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng laih. Hlâo adih, ƀing lŏn čar Israel pơjŏh hĭ laih tơlơi pơgop Kâo pơjing laih hăng ƀing ơi adon gơñu laih anŭn tơdơi kơ anŭn ƀing lŏn čar Yudah ăt ngă kar kaĭ mơ̆n. 11Hơnŭn yơh, anai yơh jing tơlơi Kâo, Yahweh, khưp kiăng kơ ngă,
“Kâo či ba rai ƀơi ƀing gơñu tơlơi truh sat tơl ƀing gơñu ƀu dưi đuaĭ tơklaih hĭ ôh. Wơ̆t tơdah ƀing gơñu iâu kwưh kơ Kâo, Kâo ƀu či hơmư̆ ƀing gơñu ôh.
12Giŏng anŭn, ƀing plei pla anih lŏn Yudah hăng ƀing plei Yerusalaim či tơbiă nao iâu kwưh kơ ƀing yang rơba̱ng, jing ƀing yang ƀing gơñu juăt čuh pơyơr gơnam ƀâo mơngưi, samơ̆ tơdang tơlơi truh sat anŭn truh, ƀing yang anŭn ƀu dưi pơklaih hĭ ƀing gơñu ôh. 13Ơ ƀing Yudah hơi, ƀing gih hơmâo lu ƀing yang rơba̱ng phara phara tui hăng mrô khul plei pla gih yơh. Laih anŭn Ơ ƀing plei Yerusalaim hơi, ƀing gih hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih khul kơnưl amăng rĭm jơlan plei Yerusalaim kiăng kơ čuh gơnam ƀâo mơngưi kơ yang hơƀak drak Baal anŭn.”
14Yahweh pơtă kơ kâo, Yirmeyah tui anai, “Anăm iâu laĭ brơi kơ ƀing ană plei anŭn dơ̆ng tah laih anŭn kŏn kwưh rơkâo brơi kơ ƀing gơñu lơi, yuakơ tơdang ƀing gơñu iâu kơ Kâo amăng mông gleh tơnap biă mă gơñu, Kâo ƀu či hơmư̆ ôh.
  15“Ƀing ană plei Kâo, jing ƀing Kâo khăp, ƀu hơmâo tơlơi dưi mŭt amăng Sang Yang Kâo dơ̆ng tah,
   yuakơ ƀing gơñu pơkra khul mơneč sat ƀai gơñu lu biă mă.
  Wơ̆t tơdah añăm mơnơ̆ng khŏm pơyơr đĭ kơ Kâo gơñu pô mă ƀơ̆ng hĭ.
   Hiư̆m pă tơdang Kâo pơrai hĭ ƀing gơñu,
   giŏng anŭn ƀing gơñu či hơ̆k mơak mơ̆?”
16Yirmeyah laĭ tui anai,
  “Hlâo adih Yahweh yap kơnăl kơ ƀing gih jing kar hăng sa ƀĕ kơyâo ôliwơ hiam
   jing kơyâo hơmâo boh čroh hiam yơh.
  Samơ̆ hăng sa glung angĭn kơtang pơgrao
   Ñu či ba rai apui kiăng kơ čuh hĭ kơyâo anŭn,
   laih anŭn khul than kơyâo anŭn apui anŭn či ƀơ̆ng hĭ yơh.
17“Yahweh Dưi Kơtang, jing Pô pla ƀing gih, hơmâo pơkă laih tơlơi truh sat rai ƀơi ƀing gih, yuakơ ƀing ană plei Israel hăng ƀing ană plei Yudah hơmâo ngă laih sat ƀai hăng čuih brơi kơ Kâo hil yơh tơdang ƀing gơñu čuh gơnam ƀâo mơngưi kơ yang Baal.”

Hơdră Mơneč Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Yirmeyah

18Yirmeyah laĭ dơ̆ng tui anai, “Kâo thâo laih hơdră mơneč đơđa ƀing ană plei anŭn yuakơ Yahweh pơrơđah laih kơ kâo. Ñu pơrơđah kơ kâo tơlơi ƀing gơñu či ngă anŭn, 19yuakơ, bơ kơ kâo, kâo jing kar hăng ană triu ƀlôm arăng dui ba pơ anih pơdjai yơh. Kâo ƀu thâo kơnăl ôh kơ tơlơi ƀing gơñu hơmâo pơkra laih hơdră mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo tui anai:
  “Brơi kơ ƀing ta pơrai hĭ bĕ kơyâo tơdang kơyâo anŭn ăt dŏ hơdip.
   Brơi kơ ƀing ta pơrai hĭ bĕ ñu mơ̆ng anih lŏn ƀing mơnuih hơdip anai,
   tơl anăn ñu arăng ƀu či hơdơr dơ̆ng tah.
  20Samơ̆ Ih yơh, Ơ Yahweh Dưi Kơtang hơi, jing Pô phat kơđi tơpă hơnơ̆ng
   laih anŭn lông lăng jua pơmĭn.
  Rơkâo kơ Ih brơi bĕ kâo ƀuh tơlơi Ih rŭ nua ƀơi ƀing gơñu,
   yuakơ kâo hơmâo jao laih tơhơnal tơlơi kâo pô kơ Ih.
21“Bơ kơ ƀing mơnuih plei Anathôt Yahweh pơhiăp hăng Yirmeyah tui anai: Ƀing plei Anathôt kiăng kơ arăng pơdjai hĭ ih hăng ƀuăh khă kơ ih laih tui anai, ‘Anăm laĭ lui hlâo amăng anăn Yahweh dơ̆ng tah huĭ kơ ƀing gơmơi či pơdjai hĭ ih.’ 22Hơnŭn yơh, anai yơh jing tơlơi Kâo, Yahweh Dưi Kơtang, pơtă: Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu. Ƀing hlak ai gơñu či djai hĭ hăng đao ƀing rŏh ayăt, ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gơñu či djai hĭ yuakơ tơlơi ư̆ rơpa. 23Yuakơ tơlơi truh sat Kâo či ba rai ƀơi ƀing mơnuih plei Anathôt amăng mông pơkơhma̱l gơñu, tui anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh či dŏ so̱t kơ ƀing gơñu.”