11

Bungx Ndortv Laengz Nyei Ngaengc Waac

1Ye^le^mi duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Meih oix zuqc muangx naaiv deix laengz nyei ngaengc waac yaac gorngv mbuox Yu^ndaa Mienh caux yiem Ye^lu^saa^lem nyei mienh. 3Meih oix zuqc gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, “Haaix dauh maiv muangx naaiv deix laengz nyei ngaengc waac zungv zuqc zioux. 4Naaiv deix ngaengc waac dongh yie zorqv meih mbuo nyei ong-taaix cuotv I^yipv Deic-Bung, se yiem hlieqv-louh cuotv daaih hatc ninh mbuo nyei waac.” Yie gorngv, ‘Muangx yie gorngv nyei waac yaac ei jienv yie hatc meih mbuo nyei yietc zungv waac zoux. Meih mbuo ziouc benx yie nyei baeqc fingx. Yie yaac benx meih mbuo nyei Tin-Hungh, 5weic ei jienv yie houv jienv caux meih mbuo nyei ong-taaix laengz nyei ngaengc waac. Yie gorngv yie oix zorqv norm ndau-touv longx nyei deic-bung ceix bun ninh mbuo hnangv ih hnoi nor.’+”
 Yie dau, “Ziouv aac, tov bun hnangv naaic aqv.”
6Ziouv gorngv mbuox yie, “Meih oix zuqc yiem Yu^ndaa nyei zingh caux Ye^lu^saa^lem nyei jaai-horngc zunh naaiv deix yietc zungv waac gorngv, ‘Meih mbuo oix zuqc muangx naaiv deix laengz nyei ngaengc waac yaac ei jienv zoux, 7weic zuqc yie dorh meih mbuo nyei ong-taaix yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih wuov zanc, yie hniev-hniev nyei donv ninh mbuo. Taux ih hnoi yie maiv dingh liouh nyei kuinx ninh mbuo. Yie gorngv, “Oix zuqc muangx yie nyei waac.” 8Maiv gunv hnangv naaic, ninh mbuo maiv ei jienv zoux yaac maiv baeng m'normh muangx. Mv baac dauh dauh ziux ganh nyei orqv hnyouv ngaengc jienv zoux. Laaix ninh mbuo maiv ei jienv yie hatc ninh mbuo nyei ngaengc waac, yie ziouc bun ninh mbuo zuqc ziux naaiv deix yietc zungv ngaengc waac nyei sic.’+”
9Ziouv aengx gorngv mbuox yie, “Yu^ndaa Mienh caux yiem Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx daav za'eix ngaengc jienv. 10Ninh mbuo huin nzuonx daaih zoux dongh ninh mbuo nyei ong-taaix maiv muangx yie nyei waac baamz nyei zuiz. Ninh mbuo gan nyiec nyei zienh yaac fu-sux ninh mbuo. I^saa^laa^en nyei zeiv-fun caux Yu^ndaa nyei zeiv-fun zoux dorngc yie caux ninh mbuo nyei ong-taaix laengz nyei ngaengc waac. 11Weic naaiv Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Mangc maah! Yie oix bun ninh mbuo zuqc orqv sic. Ninh mbuo maiv haih biaux maiv ndutv. Maiv gunv ninh mbuo heuc yie, yie maiv muangx ninh mbuo. 12Yu^ndaa nyei zingh nyei mienh caux yiem Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx ziouc mingh heuc dongh ninh mbuo buov hung bun wuov deix zienh. Mv baac zuqc kouv nyei ziangh hoc, naaiv deix zienh njoux maiv duqv ninh mbuo. 13Yu^ndaa Mienh aah! Meih mbuo nyei zienh caux meih mbuo nyei zingh fih mbuoqc nyei. Meih mbuo weic gamh nziev nyei ⟨Mbaa^an zienh⟩ liepc buov hung dieh ndongc Ye^lu^saa^lem nyei jaai-horngc camv.’
14“Maiv dungx weic naaiv deix baeqc fingx daux gaux. Maiv dungx weic ninh mbuo heuc jienv tov fai tengx ninh mbuo daux gaux, weic zuqc ninh mbuo buangh zuqc kouv nyei ziangh hoc heuc yie, yie maiv muangx ninh mbuo.
  15“Yie hnamv nyei mienh zoux orqv haic nyei sic,
   ninh fungc maaih leiz yiem yie nyei biauv?
  Houv waac fai ziec nyei saeng-kuv orv
   haih tengx biaux ndutv maiv zuqc dingc zuiz fai?
   Wuov nyungc meih haih njien-youh nyei fai?”
  16Zinh ndaangc Ziouv gorngv meih hnangv diuh ga'lanv ndiangx nyiemz nyei, nzueic nyei,
   yaac ziangh biouv longx.
  Mv baac hnangv domh nziaaux nyei qiex mbui, yie oix diemv zieqc douz
   bun ninh nyei nquaah zuqc buov qui nzengc.
17Nernh Jiex nyei Ziouv, se zuangx meih wuov dauh, gorngv cuotv oix bun meih zuqc zeqc naanc, weic zuqc I^saa^laa^en nyei zeiv-fun caux Yu^ndaa nyei zeiv-fun zoux orqv sic buov hung bun Mbaa^an zienh cuoqv yie qiex jiez.”

Mienh Daav Za'eix Hoic Ye^le^mi

18Ziouv bun yie hiuv duqv naaiv deix sic yie cingx daaih hiuv. Ninh biux mengh bun yie hiuv duqv ninh mbuo daav orqv nyei za'eix hoic yie. 19Yie hnangv dauh suonc nyei ba'gi yungh dorn zuqc dorh mingh daix nyei dorngx. Yie maiv hiuv duqv ninh mbuo daav za'eix hoic yie. Ninh mbuo gorngv,
  “Mbuo oix zuqc zorqv liemh ndiangx liemh biouv mietc nzengc.
   Mbuo oix zuqc zorqv ninh yiem yaangh gen pai guangc
   weic bun mienh yietc liuz maiv jangx ninh nyei mbuox.”
  20Mv baac Nernh Jiex nyei Ziouv aac,
   meih baengh fim nyei siemv
   yaac seix mienh nyei hnyouv caux hnamv nyei sic.
  Tov bun yie buatc meih winh bun ninh mbuo,
   weic zuqc yie nyei jauv yie jiu bun meih mi'aqv.
21“Weic naaiv Ziouv gorngv taux lorz meih nyei maengc wuov deix Aa^naa^totv Mienh. Naaiv deix mienh gorngv, ‘Maiv dungx dengv Ziouv nyei mengh douc waac. Maiv zei aeqv, meih ziouc zuqc yie mbuo nyei buoz daix daic.’ 22Weic naaiv Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Mangc maah! Yie oix dingc ninh mbuo nyei zuiz. Ninh mbuo nyei mienh lunx mienh oix zuqc nzuqc ndaauv daix. Ninh mbuo nyei naamh nyouz zuqc ngorc hnaangx daic. 23Ninh mbuo maiv zengc yietc dauh weic zuqc yie dingc Aa^naa^totv Mienh nyei zuiz nyei hnyangx-daauh taux, yie ziouc bun ninh mbuo zuqc zeqc naanc.’+”