11

Giu-đa bội ước

1Có lời Chúa Hằng Hữu phán dạy Giê-rê- mi: 2“Hãy nghe những lời giao ước này và nói lại cho người Giu-đa và dân thành Giê- ru-sa-lem. 3,4Hãy bảo họ: 'Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên phán: Khốn cho người không vâng giữ các lời giao ước, mà Ta đã lập với tổ phụ các ngươi trong ngày Ta giải phóng họ ra khỏi Ai-cập là lò đúc sắt. Ta bảo: Hãy vâng theo tiếng Ta và thực hành tất cả mệnh lệnh Ta để các ngươi làm dân Ta và Ta làm Thượng Đế các ngươi! 5để Ta thực hiện lời Ta thề hứa với tổ phụ các ngươi và ban cho họ một đất nước đượm sữa và mật, như đã có ngày nay."' Tôi liền thưa: "Thành tâm sở nguyện! Thưa Chúa Hằng Hữu!" 6Chúa bảo tôi: "Con hãy công bố tất cả các lời này trong các thành thị Giu-đa, trong các đường phố Giê-ru-sa-lem và bảo nhân dân: "Hãy nghe những lời giao ước này và thực hành đi! 7Vì Ta đã nghiêm trang cảnh cáo tổ phụ các ngươi từ ngày Ta đem họ ra khỏi Ai-cập cho đến ngày nay. Ta dậy sớm cảnh cáo họ: Hãy vâng theo tiếng Ta! 8Nhưng họ không vâng lời, không lắng tai, trái lại mỗi người ngoan cố sống theo lòng cứng cỏi mình. Vì thế Ta sẽ giáng tai họa trên đầu họ, đúng như các lời rủa sả trong giao ước là giao ước Ta bảo họ thi hành nhưng họ không vâng lời."
9Chúa bảo tôi: "Có âm mưu phản loạn giữa người Giu-đa và dân Giê-ru-sa-lem. 10Họ đã quay về với những điều ghê tởm của tổ phụ họ, là những người không chịu nghe lời Ta. Họ đã theo các thần khác và phục vụ các thần ấy. Nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã bội giao ước Ta đã lập với tổ phụ họ. 11Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán: Này,Ta sẽ giáng tai họa xuống, họ không thể nào tránh được. Dù họ van xin, Ta cũng không chịu nghe. 12Lúc ấy, dân Giu-đa và dân Giê-ru-sa-lem sẽ đi kêu cầu các thần họ thờ lạy và dâng hương; nhưng các thần ấy chẳng cứu giúp họ được trong thời rối loạn. 13Dân Ta ơi, số các thần ngươi nhiều bằng các thành phố Giu-đa! Số các bàn thờ dâng hương cho thần Ba-anh và vật ghê tởm cũng nhiều bằng số các đường phố Giê-ru-sa-lem! 14Giê-rê-mi, con đừng cầu thay cho dân này, đừng cất tiếng kêu xin khẩn đảo cho họ, vì Ta sẽ không chịu nghe tiếng họ kêu cầu trong thời rối loạn đâu! 15Hỡi dân tộc Ta yêu, các ngươi còn có quyền gì bước vào Đền thờ Ta? Vì các ngươi đã bất trung và thờ lạy các thần khác. Thờ nguyện, khấn hứa có thể nào cứu các ngươi khỏi họa diệt vong và đem lại cho các ngươi sức sống và niềm vui? 16Ngày trước, Chúa thường gọi các ngươi là cây ô liu xanh tốt, đẹp đẽ và sai trái, nhưng ngày nay, Ngài đã sai quân thù hung bạo đến chặt phá và đốt cháy ra tro. 17Chính vì tội ác của Y-sơ-ra-ên và Giu- đa chọc giận Ta bằng cách dâng hương cho thần Ba-anh mà Chúa Toàn năng - Đấng đã trồng cây ấy, ra lệnh đốn bỏ nó đi.
18Chúa cho tôi biết rõ các ý đồ và âm mưu độc ác của họ. 19Tôi thật không ngờ được! Trước kia tôi cứ tin họ như cừu non bị dắt đến lò thịt, đâu biết rằng họ định giết tôi! Họ rỉ tai nhau: Giết nó đi và tiêu diệt sứ điệp nó truyền giảng! Ám sát nó đi, thì tên nó sẽ bị xóa sạch trong ký ức mọi người!"
20Lạy Chúa Toàn năng, là Thẩm phán công minh, xin tra xét lòng dạ và ý đồ của họ! Xin báo ứng cho họ cách công bằng vì con trông đợi Ngài xử đoán.
21,22Chúa đáp: "Dân thành A-na-tốt sẽ bị đoán phạt vì chúng âm mưu sát hại con. Chúng bảo con đừng nhân danh Chúa mà nói tiên tri nữa, nếu không chúng sẽ thủ tiêu con. Vì thế, Ta sẽ hình phạt chúng: Chiến sĩ A-na-tốt sẽ ngã chết trên chiến trường, thanh niên, thiếu nữ sẽ chết đói. 23Không một kẻ nào đã tham gia vào âm mưu sát hại con sẽ thoát chết, vì Ta sẽ giáng trên chứng tai họa nặng hề. Đã đến lúc chúng phải bị đoán phạt."