2

Đừng thiên vị

1Thưa anh em, anh em tự nhận mình thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa vinh quang, sao còn thiên vị giàu nghèo?
2Nếu có một người ăn mặc sang trọng, đeo nhẫn vàng, cùng đi với một người nghèo, quần áo tồi tàn, bước vào nhà thờ, 3anh em chỉ lăng xăng chào đón người giàu, mời ngồi chỗ tốt, lại bảo người nghèo đứng hay ngồi dưới đất. 4Kỳ thị như thế là xét người theo thành kiến xấu xa.
5Thưa anh em, xin nghe tôi nói đây: Thượng Đế đã chọn người nghèo trong thế gian để làm cho họ giàu đức tin. Nước Chúa thuộc về họ, vì Thượng Đế đã hứa ban cho người yêu mến Ngài. 6Vậy sao anh em lại khinh miệt người nghèo? Anh em không biết những người giàu hay áp bức, kiện cáo anh em 7và nhạo cười Danh Chúa Giê-xu mà anh em tôn kính sao?
8Nếu anh em giữ luật Thánh kinh: “Con hãy yêu người khác như chính bản thân” thì tốt biết bao! 9Nhưng thiên vị người giàu là phạm luật ấy.
10Người nào giữ toàn bộ luật pháp nhưng chỉ phạm một điều là coi như đã phạm tất cả. 11Vì Thượng Đế đã phán: “Con không được ngoại tình,” cũng dạy: “Con không được giết người”. Không ngoại tình, nhưng giết người, cũng vẫn phạm pháp.
12Vậy, hãy thận trọng về hành động và lời nói của mình. Vì ta sẽ bị xét xử theo luật của Chúa. 13Ai không có lòng thương xót sẽ bị xét xử cách không thương xót. Nếu anh em thương xót người khác, Thượng Đế sẽ thương xót anh em và anh em khỏi bị kết án.

Đức tin và hành động

14Anh em thân yêu, nếu anh em bảo mình có đức tin mà không chứng tỏ bằng hành động thì có ích gì không? Đức tin ấy chẳng cứu được ai. 15Nếu anh em gặp một người bạn đói khổ rách rưới, 16mà chỉ nói: “Chào anh, Chúa ban phúc lành cho anh! Chúc anh mạnh khỏe, no ấm!” nhưng chẳng cho họ cơm ăn, áo mặc, thì lời nói ấy có ích lợi gì?
17Vậy, đức tin phải đi đôi với hành động. Đức tin không thực hành chi là đức tin vô dụng.
18Đối với người cho rằng chỉ có đức tin mới đáng kể, tôi xin thưa, hành động rất quan trọng. Vì chẳng ai biết anh có đức tin hay không, nếu anh không tỏ ra trong hành động, nhưng mọi người đều biết tôi có đức tin khi họ thấy tôi hành động theo đức tin. 19Anh tin có Thượng Đế phải không? Tốt lắm! Chính các quỷ cũng tin như vậy và run sợ. 20Này, người khờ dại kia, bạn không nhận thấy đức tin thiếu hành động là đức tin chết sao?
21Ap-ra-ham, tổ phụ chúng ta đã chẳng nhờ hành động dâng con trai mình là Y-sác lên bàn thờ mà được kể là công chính sao? 22Anh em thấy đức tin ông đi đôi với hành động, và đạt đến mức toàn hảo khi đức tin thể hiện trong hành động. 23Do đó, Thánh kinh nói Áp-ra-ham tin Thượng Đế và được Ngài kể là công chính, ông còn được gọi là bạn của Thượng Đế. 24Như thế, anh em thấy người ta được cứu rỗi không phải chỉ nhờ đức tin, mà cũng nhờ hành động nữa.
25Kỹ nữ Ra-háp cũng được cứu nhờ hành động che chở các thám tử và chỉ cho họ con đường trốn thoát an toàn. 26Xác không có hồn thì chết; đức tin không có hành động cũng chết như vậy.