8

M'sieqv Dorn Hienx Nqox Zuqc Mienh Zorqv Daaih

1Mv baac Yesu mingh wuov Ga'lanv Mbong. 2Da'nyeic ndorm nziouv nyei, Yesu aengx mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Zuangx mienh daaih gapv zunv ninh wuov. Ninh ziouc zueiz jienv njaaux ninh mbuo. 3Maaih deix njaaux leiz nyei fin-saeng caux ⟨Faa^li^si Mienh⟩ dorh dauh hienx jienv nqox zorqv daaih nyei m'sieqv dorn, bun ninh souv jienv zuangx mienh nyei nza'hmien. 4Ninh mbuo gorngv mbuox Yesu, “Fin-Saeng aah! Naaiv dauh m'sieqv dorn hienx jienv nqox wuov zanc mienh zorqv daaih. 5⟨Faa^li^si Mienh⟩ hatc mbuo oix zuqc longc la'bieiv zong naaiv nyungc mienh daic. Meih ni? Hnangv haaix nor gorngv?” 6Ninh mbuo hnangv naaiv nor naaic se oix nduov Yesu gorngv dorngc ziouc haih lorz gorn-baengx gox ninh. Mv baac Yesu ndoqv njiec longc buoz-ndoqv fiev ga'ndiev ndau.
7Wuov deix mienh maiv dingh liouh nyei naaic. Yesu ziouc cau jiez daaih gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo haaix dauh maiv baamz jiex zuiz, gunv zorqv la'bieiv zong ndaangc maah!” 8Gorngv liuz, Yesu aengx ndoqv njiec longc buoz-ndoqv fiev ndau.
9Ninh mbuo haiz Yesu hnangv naaiv nor gorngv, ninh mbuo ziouc zoqc dauh zoqc dauh nyei cuotv. Gauh gox wuov deix cuotv ndaangc, cuotv nzengc aqv. Kungx Yesu ganh yiem wuov hnangv. Mv baac wuov dauh m'sieqv dorn corc souv jienv wuov nyei. 10Yesu aengx cau jiez daaih naaic wuov dauh m'sieqv dorn, “Dorc aah! Wuov deix mienh jiex haaix nzengc mi'aqv. Maiv maaih haaix dauh dingc meih nyei zuiz?”
11Wuov dauh m'sieqv dorn dau, “Domh Gorx aah! Maiv maaih haaix dauh aqv.”
 Yesu gorngv, “Yie yaac maiv dingc meih nyei zuiz. Gunv mingh aqv. Yangh naaiv jiex maiv dungx aengx baamz zuiz oc.”

Yesu Se Njang Ziux Baamh Gen

12Yesu aengx njaaux zuangx mienh. Ninh gorngv, “Yie se njang ziux baamh gen. Haaix dauh gan yie, wuov dauh yietc liuz maiv zuqc yangh hmuangx gu'nyuoz, zungv duqv njang ziux ninh nyei maengc.”
13Faa^li^si Mienh aengx gorngv, “Meih tengx meih ganh zoux zorng-zengx, meih gorngv nyei waac se maiv zien.”
14Yesu dau, “Maiv gunv yie tengx yie ganh zoux zorng-zengx, yie nyei waac za'gengh zien nyei, weic zuqc yie hiuv duqv yie yiem haaix daaih yaac hiuv duqv yie oix mingh haaix. Mv baac meih mbuo maiv hiuv duqv yie yiem haaix daaih yaac oix mingh haaix.
15“Meih mbuo ei baamh mienh nyei za'eix siemv mienh. Yie maiv siemv haaix dauh. 16Mv baac se gorngv yie siemv mienh nor, yie siemv duqv horpc, weic zuqc maiv zeiz yie ganh siemv. Zaangc Diex paaiv yie daaih yaac caux yie siemv. 17Meih mbuo ganh nyei Leiz-Latc fiev jienv gorngv, ‘Maaih i laanh mienh zoux zorng-zengx, gorngv nyei waac doix nor, sienx duqv aqv.’ 18Yie tengx yie ganh zoux zorng-zengx. Aengx maaih yie nyei Die, dongh paaiv yie daaih wuov dauh, yaac tengx yie zoux zorng-zengx.”
19Ninh mbuo naaic, “Meih nyei die yiem haaix?”
 Yesu dau, “Meih mbuo maiv hiuv yie, yaac maiv hiuv yie nyei Die. Se gorngv meih mbuo hiuv duqv yie nor, meih mbuo ziouc hiuv duqv yie nyei Die.”
20Yesu yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv, nitv mienh fongc horc nyaanh wuov deix faang nyei dorngx njaaux mienh wuov zanc, ninh gorngv naaiv deix waac. Yaac maiv maaih haaix dauh zorqv ninh weic zuqc ninh nyei ziangh hoc maiv gaengh taux.

Yie Mingh Nyei Dorngx Meih Mbuo Mingh Maiv Duqv

21Yesu aengx gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie oix mingh aqv. Meih mbuo oix lorz yie, mv baac meih mbuo daic meih mbuo corc maaih jienv zuiz nyei. Yie mingh nyei dorngx meih mbuo maiv haih mingh.”
22Zoux hlo nyei Yiutai Mienh gorngv, “Ninh oix daix ninh ganh daic fai? Weic zuqc ninh gorngv ninh mingh nyei dorngx mbuo mingh maiv duqv.”
23Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo benx lungh ndiev nyei, yie benx tin-dorngh nyei. Meih mbuo guei baamh gen, yie maiv guei baamh gen. 24Weic naaiv yie gorngv mbuox jiex meih mbuo, taux daic wuov zanc meih mbuo corc maaih jienv zuiz nyei. Se gorngv meih mbuo maiv sienx yie zoux dongh yie gorngv yie zoux wuov dauh nor, meih mbuo daic mv baac corc maaih jienv zuiz nyei.”
25Ninh mbuo naaic Yesu, “Meih dongh haaix dauh laeh?”
 Yesu dau, “Zinh ndaangc yie mbuox jiex meih mbuo yie dongh haaix dauh, yie se dongh wuov dauh aqv.
26Yie aengx maaih camv-nyungc jauv gorngv meih mbuo, dingc meih mbuo nyei zuiz. Mv baac paaiv yie daaih wuov dauh se zien nyei. Yie haiz ninh gorngv jiex nyei waac, yie yaac gorngv mbuox baamh mienh.”
27Wuov deix mienh maiv mengh baeqc Yesu gorngv taux Zaangc Diex. 28Yesu ziouc gorngv, “Meih mbuo liepc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, faaux hlang wuov zanc, meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se yietc liuz ziangh jienv wuov dauh. Wuov zanc meih mbuo ziouc hiuv duqv yie maiv zeiz sueih eix zoux haaix nyungc. Zaangc Diex njaaux yie hnangv haaix nor gorngv, yie ziouc hnangv wuov nor gorngv. 29Paaiv yie daaih wuov dauh yaac caux yie yiem. Ninh maiv guangc bun yie ganh yiem weic zuqc yie zanc-zanc zoux horpc ninh nyei hnyouv.” 30Mienh camv nyei haiz Yesu gorngv naaiv deix waac ziouc sienx ninh.

Apc^laa^ham Nyei Zeiv-Fun

31Yesu gorngv mbuox sienx ninh wuov deix Yiutai Mienh, “Se gorngv meih mbuo zanc-zanc ei jienv yie njaaux nyei waac zoux, meih mbuo za'gengh zoux yie nyei sai-gorx. 32Meih mbuo ziouc hiuv duqv zien leiz. Zien leiz yaac oix bungx nqoi meih mbuo.”
33Ninh mbuo dau, “Yie mbuo zoux Apc^laa^ham nyei zeiv-fun, yietc liuz maiv tengx haaix dauh zoux jiex nouh. Wuov nyungc, meih fungc gorngv yie mbuo duqv bungx nqoi?”
34Yesu dau ninh mbuo, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh baamz zuiz, wuov dauh zoux zuiz nyei nouh. 35Zoux nouh nyei mienh maiv haih yietc liuz caux biauv-ziouv yiem. Kungx cien dorn duqv yietc liuz yiem hnangv. 36Se gorngv Tin-Hungh nyei Dorn bungx nqoi meih mbuo, meih mbuo za'gengh benx bungx nqoi nyei mienh. 37Yie hiuv duqv meih mbuo zoux Apc^laa^ham nyei zeiv-fun. Mv baac meih mbuo corc oix daix yie weic zuqc yie njaaux nyei leiz meih mbuo maiv muangx. 38Yie gorngv nyei se yiem Zaangc Diex wuov buatc jiex nyei sic. Meih mbuo zoux nyei se meih mbuo nyei die mbuox meih mbuo zoux.”
39Ninh mbuo dau, “Yie mbuo nyei die se Apc^laa^ham.”
 Yesu aengx dau ninh mbuo, “Se gorngv meih mbuo za'gengh zoux Apc^laa^ham nyei zeiv-fun nor, meih mbuo zoux nyei sic ziouc hnangv Apc^laa^ham zoux nyei.
40Yie kungx gorngv dongh yie haiz Tin-Hungh gorngv jiex nyei zien leiz mbuox meih mbuo, mv baac meih mbuo oix daix yie. Apc^laa^ham maiv hnangv naaic zoux. 41Meih mbuo kungx zoux hnangv meih mbuo nyei Die nor zoux.”
 Ninh mbuo dau, “Yie mbuo se maiv zeiz gu'nguaaz-toi. Yie mbuo maaih nduqc dauh die hnangv, se Tin-Hungh.”

Mienv Nyei Hungh Nyei Zeiv-Fun

42Yesu gorngv mbuox ninh mbuo, “Se gorngv Tin-Hungh za'gengh zoux meih mbuo nyei Die nor, meih mbuo ziouc hnamv yie weic zuqc yie yiem ninh daaih, ih zanc yie yiem naaiv. Yie maiv zeiz ei yie ganh nyei eix daaih. Ninh paaiv yie daaih. 43Meih mbuo weic haaix diuc maiv mengh baeqc yie gorngv nyei waac? Se weic zuqc meih mbuo maiv haih muangx yie nyei doz. 44Meih mbuo nyei die se mienv nyei hungh. Meih mbuo kungx oix ei jienv meih mbuo nyei die nyei eix zoux hnangv. Yiem gorn wuov ninh m'daaih daix mienh. Ninh yietc liuz maiv a'hneiv zien leiz, weic zuqc yiem ninh ganh maiv maaih zien leiz. Ninh gorngv-baeqc weic zuqc ninh ei ninh ganh nyei fiem-fingx m'daaih gorngv-baeqc. Ninh kungx gorngv-baeqc hnangv yaac zoux gorngv-baeqc nyei die. 45Mv baac yie gorngv zien nyei, meih mbuo cingx daaih maiv sienx yie. 46Meih mbuo haaix dauh haih zaah duqv cuotv yie maaih zuiz? Wuov nyungc, se gorngv yie gorngv zien leiz, meih mbuo weic haaix diuc maiv sienx yie? 47Haaix dauh yiem Tin-Hungh daaih, wuov dauh zungv muangx Tin-Hungh nyei waac. Meih mbuo maiv zeiz yiem Tin-Hungh daaih cingx daaih maiv muangx ninh nyei waac.”

Yesu Yiem Ndaangc Apc^laa^ham

48Wuov deix Yiutai Mienh dau Yesu, “Naaiv yie mbuo gorngv duqv zuqc nyei saah? Yie mbuo gorngv meih se Saa^maa^lie Janx yaac maaih mienv yiem meih nyei sin.”
49Yesu dau, “Yie maiv zeiz maaih mienv yiem yie nyei sin. Yie taaih yie nyei Die, mv baac meih mbuo mangc piex yie. 50Yie maiv zeiz lorz mienh taaih yie, mv baac maaih dauh tengx yie lorz, yaac dongh naaiv dauh oix tengx yie siemv. 51Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh ei jienv yie njaaux nyei waac zoux, wuov dauh yietc liuz maiv daic.”
52Yiutai Mienh gorngv mbuox ninh, “Ih zanc yie mbuo za'gengh hiuv duqv meih maaih mienv yiem meih nyei sin. Apc^laa^ham daic mi'aqv. Tin-Hungh nyei zuangx douc waac mienh yaac daic nzengc mi'aqv. Mv baac meih gorngv haaix dauh ei jienv meih njaaux nyei waac zoux, wuov dauh yietc liuz maiv daic. 53Mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv, Apc^laa^ham, zungv daic mi'aqv. Meih zoux gauh hlo jiex ninh fai? Tin-Hungh nyei zuangx douc waac mienh yaac daic mi'aqv. Meih gorngv meih ganh zoux haaix dauh?”
54Yesu dau ninh mbuo, “Se gorngv yie ganh taaih yie ganh nor, naaiv maiv maaih haaix nyungc eix leiz. Taaih yie wuov dauh se yie nyei Die, dongh meih mbuo gorngv zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh wuov dauh. 55Meih mbuo yietc liuz maiv hiuv duqv ninh, mv baac yie hiuv duqv ninh nyei. Se gorngv yie gorngv yie maiv hiuv duqv ninh nor, yie ziouc hnangv meih mbuo nor gorngv-baeqc. Mv baac yie hiuv duqv ninh, yaac ei jienv ninh nyei waac zoux. 56Meih mbuo nyei ong-taaix, Apc^laa^ham, a'hneiv oix duqv buatc yie daaih nyei hnoi-nyieqc. Ninh duqv buatc liuz ziouc orn-lorqc haic.”
57Ninh mbuo aengx gorngv ninh, “Aa, meih zungv maiv gaengh duqv hmz ziepc hnyangx. Meih buatc jiex Apc^laa^ham nyei?”
58Yesu dau, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, Apc^laa^ham maiv gaengh cuotv seix, yie zungv yiem nyei.”
59Ninh mbuo haiz naaiv deix waac ziouc zorqv la'bieiv oix zong ninh, mv baac ninh bingx jienv cuotv zaangc Tin-Hungh nyei biauv mi'aqv.