4

Yêsu leh anăn Mniê Čar Samari

1Tơdah Yêsu thâo leh phung Pharisi hmư̆ hing Ñu mjing phung ƀĭng kna leh anăn ngă ƀaptem kơ digơ̆ lu hĭn kơ Y-Yôhan 2(boh nik nak Yêsu pô amâo tuôm ngă ƀaptem kơ arăng ôh, knŏng phung ƀĭng kna Ñu ngă), 3Yêsu kbiă mơ̆ng čar Yuđa lŏ wĭt kơ čar Galilê. 4Êlan Ñu êbat găn čar Samari. 5 Snăn Ñu truh ti sa boh ƀuôn hlăm čar Samari bi anăn ƀuôn Sikar, giăm hma Y-Yakôp brei leh kơ anak gơ̆ Y-Yôsep. 6Tinăn mâo kbăng êa Y-Yakôp. Yêsu êmăn êbat, snăn Ñu dôk gŭ ti djiêu kbăng êa. Truh leh năng ai pluh dua mông yang hruê dơ̆ng.
7Mâo sa čô mniê Samari hriê djăt êa. Yêsu lač kơ gơ̆, “Brei êa kâo mnăm đa,” 8(hlăk anăn phung ƀĭng kna Ñu nao leh kơ ƀuôn čiăng blei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă.) 9 Mniê Samari lač kơ Ñu, “Si ngă ih, sa čô Yuđa, akâo mnăm êa kâo, sa čô mniê Samari lĕ?” (Kyuadah phung Yuđa amâo bi mguôp ôh hŏng phung Samari.) 10Yêsu lŏ wĭt lač kơ gơ̆, “Tơdah ih thâo mnơ̆ng Aê Diê thiê brei, leh anăn tơdah ih thâo kral pô dôk blŭ hŏng ih, lač, ‘Brei êa kâo mnăm đa,’ snăn ih pô srăng akâo kơ Ñu, leh anăn Ñu srăng brei êa hdĭp kơ ih.” 11Mniê anăn lač kơ Ñu, “Khua ơi, ih amâo mâo mnơ̆ng djăt êa ôh, leh anăn kbăng êa anei êlam; mơ̆ng anôk ih mâo êa hdĭp anăn lĕ? 12Djŏ mơ̆ ih jing prŏng hĭn kơ aê hmei đưm Y-Yakôp, pô brei leh kơ hmei kbăng êa anei, leh anăn ñu pô wăt phung anak êkei ñu leh anăn êmô ñu mnăm êa anei sơăi?” 13Yêsu lač kơ gơ̆, “Grăp čô hlei pô mnăm êa anei srăng lŏ mhao, 14ƀiădah hlei pô mnăm êa kâo brei amâo srăng lŏ mhao ôh; êa kâo brei srăng jing hlăm ñu sa bĭt akŏ êa bluh truh kơ klei hdĭp hlŏng lar.” 15Mniê anăn lač kơ Ñu, “Khua ơi, brei êa anăn kơ kâo, čiăng kơ kâo amâo lŏ mhao ôh, kăn lŏ hriê djăt tinei rei.”
16Yêsu lač kơ gơ̆, “Nao iêu ung ih, leh anăn lŏ hriê tinei.” 17Mniê anăn lŏ wĭt lač kơ Yêsu, “Kâo amâo mâo ung ôh.” Yêsu lač kơ gơ̆, “Djŏ leh ih lač, ‘Kâo amâo mâo ung ôh;’ 18kyuadah ih mâo leh êma čô ung, leh anăn mnuih ih dôk ară anei amâo djŏ ung ih ôh. Djŏ leh ih lač snăn.” 19Mniê anăn lač kơ Ñu, “Khua ơi, kâo mĭn ih jing sa čô khua pô hưn êlâo. 20Phung aê hmei kkuh mpŭ ti dlông čư̆ anei; ƀiădah diih lač hlăm ƀuôn Yêrusalem jing anôk djŏ arăng kkuh mpŭ.” 21Yêsu lač kơ gơ̆, “Ơ mniê, đăo bĕ kơ kâo, mông giăm truh leh diih amâo srăng kkuh mpŭ ôh kơ Ama ti dlông čư̆ anei, kăn djŏ ti ƀuôn Yêrusalem rei. 22Diih kkuh mpŭ kơ pô diih amâo thâo kral ôh; bi hmei dê hmei kkuh mpŭ kơ Pô hmei thâo kral leh, kyuadah klei bi mtlaih kbiă hriê mơ̆ng phung Yuđa. 23Ƀiădah mông giăm truh, leh anăn truh leh, tơdah phung kkuh mpŭ sĭt nik srăng kkuh mpŭ kơ Ama hŏng mngăt leh anăn hŏng klei sĭt nik, kyuadah phung kkuh mpŭ msĕ snăn yơh Ama čiăng. 24Aê Diê jing Mngăt Myang, leh anăn hlei pô čiăng kkuh mpŭ kơ Ñu, brei kkuh mpŭ hŏng mngăt leh anăn hŏng klei sĭt nik.” 25Mniê anăn lač kơ Yêsu, “Kâo thâo leh Yang Mêsi srăng truh (Pô anăn arăng pia Yang Krist); tơdah Ñu truh, Ñu srăng bi êdah kơ drei jih jang klei.” 26Yêsu lač kơ ñu, “Kâo gơ̆ yơh, pô dôk blŭ hŏng ih, jing Pô anăn.”
27Hlăk anăn phung ƀĭng kna Ñu truh. Digơ̆ bi kngăr ƀuh hĕ Ñu dôk blŭ hŏng sa čô mniê, ƀiădah amâo mâo sa čô êmuh kơ Ñu ôh, “Ya ih čiăng?” amâodah, “Si ngă ih dôk blŭ hŏng gơ̆ lĕ?” 28Snăn mniê anăn lui abŭ êa gơ̆, leh anăn nao kơ ƀuôn, lač kơ phung ƀuôn sang, 29“Hriê bĕ, dlăng sa čô êkei lač kơ kâo jih jang klei kâo tuôm ngă leh. Pô anei hĕ jing Yang Krist?” 30Diñu kbiă mơ̆ng ƀuôn leh anăn nao kơ Yêsu.
31Êjai anăn phung ƀĭng kna mgô̆ Yêsu, “Ơ Nai, huă ƀơ̆ng bĕ.” 32Ƀiădah Ñu lač kơ digơ̆, “Kâo mâo leh sa mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ƀiădah diih amâo thâo ôh.” 33Snăn phung ƀĭng kna bi lač hdơ̆ng digơ̆ pô, “Si ngă, mâo pô ba leh mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ Ñu hĕ?” 34Yêsu lač kơ digơ̆, “Mnơ̆ng kâo ƀơ̆ng huă jing klei ngă tui si Pô tiŏ hriê kâo čiăng, leh anăn bi leh bruă Ñu. 35Amâo djŏ hĕ diih lač, ‘Adôk pă mlan tơl truh yan puôt wiă’? Ƀiădah kâo lač kơ diih, kngưr dlăng bĕ ală diih, leh anăn ƀuh hma mâo mdiê ksă man wiă leh. 36Pô puôt wiă mă tŭ klei mưn, leh anăn mkăm mdiê pioh kơ klei hdĭp hlŏng lar; snăn pô buh leh anăn pô puôt wiă dưi hơ̆k mơak mđrăm mbĭt. 37Kyuadah snei, klei arăng khăng lač jing sĭt, ‘Sa čô buh, leh anăn sa čô mkăn puôt wiă.’ 38Kâo tiŏ nao diih puôt wiă mdiê diih amâo tuôm mă bruă ôh. Phung mkăn mă bruă leh, leh anăn diih mŭt leh hlăm bruă diñu.”
39Mâo lu phung Samari hlăm ƀuôn anăn đăo kơ Yêsu kyua klei mniê anăn hưn, “Ñu hưn kơ kâo jih jang klei kâo ngă leh.” 40Snăn tơdah phung Samari truh kơ Yêsu, digơ̆ akâo kơ Ñu dôk mbĭt hŏng digơ̆. Leh anăn Ñu dôk tinăn dua hruê. 41Mâo lu hĭn mnuih đăo kyua klei Yêsu mtô. 42Digơ̆ lač kơ mniê anăn, “Hmei đăo leh amâo djŏ kyua knŏng klei ih hưn ôh, ƀiădah kyua hmei pô hmư̆ leh, leh anăn hmei thâo sĭt Pô anăn jing Pô Bi Mtlaih lăn ala.”
43Leh êgao dua hruê, mơ̆ng anăn Yêsu đuĕ nao kơ čar Galilê. 44 Kyuadah Yêsu pô tuôm lač leh arăng amâo mpŭ ôh kơ khua pô hưn êlâo hlăm čar ñu pô. 45 Snăn tơdah Ñu truh ti čar Galilê, phung Galilê jum Ñu, kyuadah digơ̆ ƀuh leh jih jang klei Ñu ngă leh hlăm ƀuôn Yêrusalem ti hruê knăm, kyuadah wăt digơ̆ mơh nao leh kơ hruê knăm anăn.

Yêsu Bi Hlao Anak Êkei Sa Čô Khua Prŏng

46 Snăn Ñu lŏ nao kơ ƀuôn Kana hlăm čar Galilê, anôk Ñu bi mbliư̆ êa jing kpiê. Ti ƀuôn Kapernum mâo sa čô khua prŏng mâo anak êkei dôk ruă. 47Tơdah gơ̆ hmư̆ leh kơ Yêsu kbiă hriê mơ̆ng čar Yuđa truh ti čar Galilê, gơ̆ nao kwưh kơ Yêsu brei trŭn nao bi hlao anak êkei gơ̆, kyuadah anak êkei gơ̆ giăm djiê leh. 48Snăn Yêsu lač kơ gơ̆, “Tơdah diih amâo ƀuh ôh klei bi knăl mdê leh anăn klei yuôm bhăn, diih amâo srăng đăo ôh.” 49Khua anăn lač kơ Yêsu, “Khua ơi, trŭn hriê bĕ, huĭ êlâo kơ anak kâo djiê.” 50Yêsu lač kơ gơ̆, “Nao bĕ ih; anak êkei ih ăt dôk hdĭp.” Êkei anăn đăo kơ klei Yêsu blŭ leh kơ gơ̆, leh anăn gơ̆ đuĕ wĭt. 51Êjai gơ̆ êbat ti êlan, phung dĭng buăl gơ̆ bi tuôm hŏng gơ̆ leh anăn hưn kơ anak êkei gơ̆ ăt dôk hdĭp. 52Snăn gơ̆ êmuh diñu ya mông anak êkei gơ̆ dơ̆ng lưh. Diñu lač kơ gơ̆, “Mbruê ti sa mông tlam gơ̆ hlao êngoh.” 53Ama êkei anăn thâo jing djŏ mông anăn Yêsu lač leh kơ gơ̆, “Anak êkei ih dôk hdĭp.” Snăn gơ̆ pô leh anăn jih jang mnuih hlăm sang gơ̆ đăo sơăi. 54Anăn jing klei bi knăl yuôm bhăn tal dua Yêsu ngă tơdah leh Ñu kbiă mơ̆ng čar Yuđa nao kơ čar Galilê.