4

Yesu Buangh Zuqc Dauh Saa^maa^lie Janx-Muangz

1Faa^li^si Mienh haiz gorngv Yesu duqv sai-gorx gauh camv yaac tengx sai-gorx jiex wuom nyei leiz gauh camv Yo^han. 2Mv baac zien sic se maiv zeiz Yesu tengx mienh jiex wuom nyei leiz. Kungx ninh nyei sai-gorx mbuo tengx hnangv. 3Yesu hiuv duqv mienh hnangv naaiv nor gorngv, ninh ziouc cuotv Yu^ndie Saengv aengx nzuonx Gaa^li^li. 4Ninh haiz hnangv haaix oix zuqc yangh Saa^maa^lie Saengv nzuonx.
5Gan Saa^maa^lie Saengv mingh gau, taux norm mungv heuc Sikaa, leih Yaakopv bun ninh nyei dorn, Yosepv, wuov nzong ndau maiv go. 6Yaakopv nyei wuom-kuotv yaac yiem wuov norm dorngx. Yesu yangh gau jauv, kouv haic, ziouc zueiz njiec wuom-kuotv hlen. Wuov zanc lungh aav lamh deix aanx aqv.
7Maaih dauh Saa^maa^lie Janx-muangz mingh wuov wuom-kuotv zaangh wuom. Yesu gorngv mbuox ninh, “Dorc aac, tov meih bun deix wuom yie hopv oc.” 8(Doix jienv wuov norm ziangh hoc sai-gorx mbuo bieqc mungv maaiz ga'naaiv nyanc.)
9Wuov dauh Saa^maa^lie muangz gorngv, “Meih Yiutai Mienh fungc tov yie Saa^maa^lie m'sieqv dorn bun wuom meih hopv?” (Weic zuqc Yiutai Mienh maiv caux Saa^maa^lie Janx jiu tong.)
10Yesu dau, “Se gorngv meih hiuv duqv Tin-Hungh bun nyei zingh nyeic, yaac hiuv duqv tengx meih tov wuom hopv se dongh haaix dauh, meih ziouc tov ninh, ninh yaac oix bun yungz maengc nyei wuom meih hopv.”
11Wuov dauh m'sieqv dorn gorngv, “Domh Gorx aah! Meih liemh maiv maaih haaix nyungc cie wuom. Wuom-kuotv yaac ndo nyei. Yungz maengc nyei wuom meih mingh haaix lorz daaih? 12Yie mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv, Yaakopv, zorqv naaiv norm wuom-kuotv liouh yie mbuo longc. Ninh ganh caux ninh nyei dorn-jueiv, saeng-kuv yietc zungv yaac hopv naaiv norm wuom-kuotv nyei wuom. Meih zoux gauh hlo jiex Yaakopv fai?”
13Yesu dau, “Haaix dauh hopv naaiv norm wuom-kuotv nyei wuom, nqa'haav jaang aengx haih nqaatv nyei. 14Mv baac haaix dauh hopv yie bun nyei wuom, jaang yietc liuz maiv haih nqaatv. Yie oix bun wuov nyungc wuom yiem ninh nyei hnyouv hnangv yietc zingv wuom baetv cuotv daaih nor, bun ninh duqv yietc liuz nyei maengc.”
15Wuov dauh m'sieqv dorn aengx gorngv, “Domh Gorx aah! Tov bun deix naaic nyungc wuom yie hopv maah! Yie ziouc yietc liuz jaang maiv nqaatv yaac maiv zuqc daaih naaiv zaangh wuom.”
16Yesu mbuox ninh, “Nzuonx mingh heuc meih nyei nqox caux jienv daaih naaiv maah!”
17Wuov dauh Janx-muangz dau, “Yie maiv maaih nqox.”
 Yesu gorngv, “Meih gorngv maiv maaih nqox gengh zeiz nyei.
18Meih longc jiex biaa torngx nqox mi'aqv. Ih zanc longc jienv naaiv dauh yaac maiv zeiz meih nyei nqox. Meih nyei waac gengh zien nyei.”
19Janx-muangz gorngv, “Domh Gorx aah! Yie buatc meih zoux dauh ⟨douc waac mienh.⟩ 20Yie mbuo nyei ong-taaix yiem naaiv norm mbong zaangc Tin-Hungh, mv baac meih mbuo Yiutai Mienh gorngv horpc zuqc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh zaangc Tin-Hungh.”
21Yesu gorngv mbuox ninh, “Dorc aah! Sienx yie nyei waac maah! Ziangh hoc oix taux, meih mbuo maiv yiem naaiv norm mbong yaac maiv yiem Ye^lu^saa^lem baaix Zaangc Diex. 22Meih mbuo Saa^maa^lie Mienh maiv hiuv duqv meih mbuo zaangc haaix dauh. Mv baac yie mbuo Yiutai Mienh zaangc haaix dauh yie mbuo hiuv nyei, weic zuqc njoux en yiem Yiutai Mienh daaih. 23Wuov norm ziangh hoc oix taux, zungv taux daaih aqv. Zien-zien buoqc zaangc Zaangc Diex wuov deix, oix longc Singx Lingh yaac longc zien leiz zaangc, weic zuqc Zaangc Diex lorz naaiv nyungc mienh zaangc ninh. 24Tin-Hungh se Singx Lingh. Zaangc Tin-Hungh nyei mienh oix zuqc longc Singx Lingh caux zien leiz zaangc.”
25Wuov dauh Janx-muangz gorngv mbuox ninh, “Yie hiuv duqv Me^si^yaa, dongh mbuox heuc Giduc wuov dauh, oix daaih. Taux daaih wuov zanc ninh zungv oix mbuox nzengc nyungc-nyungc yie mbuo.”
26Yesu gorngv, “Dongh ih zanc caux meih gorngv jienv waac naaiv dauh se dongh wuov dauh aqv.”

Sai-Gorx Mbuo Mingh Mungv Nzuonx Daaih Aqv

27Wuov zanc sai-gorx mbuo nzuonx daaih buatc Yesu caux wuov dauh Janx-muangz gorngv waac ziouc hnamv maiv mengh baeqc.Mv baac maiv maaih haaix dauh naaic wuov dauh m'sieqv dorn, “Meih daaih lorz haaix nyungc?” fai naaic Yesu, “Zoux haaix nyungc caux ninh gorngv waac?”
28Wuov dauh Janx-muangz ziouc guangc jienv ninh nyei nie-ha'louh wuov, nzuonx mungv mingh mbuox yiem mungv nyei mienh, 29“Meih mbuo daaih mangc gaax, maaih dauh mienh ninh gorngv nzengc yie zoux jiex nyei nyungc-nyungc sic. Naaiv dauh maiv zeiz Giduc fai?” 30Zuangx mienh ziouc cuotv mungv mingh mangc Yesu.
31Janx-muangz nzuonx mingh wuov zanc, sai-gorx mbuo heuc Yesu, “Sai-Diex aah! Nyanc hnaangx aqv.”
32Mv baac Yesu mbuox ninh mbuo, “Nyanc hopv yie maaih nyei. Dongh yie maaih nyei wuov nyungc nyanc hopv meih mbuo maiv hiuv.” 33Sai-gorx mbuo laanh naaic laanh, “Maaih mienh dorh hnaangx daaih bun ninh nyanc fai ni?”
34Yesu dau, “Yie nyei nyanc hopv se yie ei jienv paaiv yie daaih wuov dauh nyei za'eix zoux, yaac zoux ziangx ninh nyei gong. 35Meih mbuo maaih joux waac gorngv, ‘Aengx maaih biei hlaax nyieqc siou gaeng-zuangx nyei ziangh hoc taux aqv.’ Yie mbuox meih mbuo longx-longx nyei mangc wuov ndeic. Cun-gaeng zuoqc, siou duqv aqv. 36Ih zanc siou gaeng-zuangx nyei mienh duqv ninh mbuo nyei gong-zinh yaac siou gaeng-zuangx weic bun duqv yietc liuz nyei maengc. Zuangx nyei mienh caux siou nyei mienh ziouc lomh nzoih a'hneiv. 37Weic zuqc mienh gorngv, ‘Maaih dauh zuangx, maaih dauh siou,’ wuov joux waac za'gengh zien. 38Yie paaiv meih mbuo mingh siou dongh meih mbuo maiv ndortv qaqv zuangx nyei. Ganh dauh ndortv qaqv zuangx mv baac meih mbuo baeqc baeqc duqv ninh nyei qaqv.”

Saa^maa^lie Mienh Sienx Camv Nyei

39Wuov norm mungv nyei Saa^maa^lie Mienh camv nyei sienx Yesu weic zuqc wuov dauh Saa^maa^lie Janx-muangz zoux zorng-zengx gorngv, “Ninh gorngv cuotv nzengc yie zoux jiex nyei nyungc-nyungc sic.” 40Hnangv naaic, Saa^maa^lie Mienh daaih lorz Yesu wuov zanc, ninh mbuo tov Yesu caux ninh mbuo yiem wuov. Yesu ziouc caux ninh mbuo yiem i hnoi. 41Weic Yesu gorngv nyei waac aengx maaih mienh camv nyei sienx ninh.
42Naaiv deix mienh gorngv mbuox wuov dauh m'sieqv dorn, “Ih zanc yie mbuo maiv zeiz weic meih gorngv nyei waac sienx. Yie mbuo ganh haiz ninh gorngv yaac hiuv duqv naaiv laanh mienh za'gengh zoux baamh mienh nyei Njoux Ziouv.”

Yesu Zorc Longx Domh Jien Nyei Dorn

43Jiex liuz wuov deix i hnoi, Yesu cuotv jauv mingh Gaa^li^li Saengv. 44Yesu ganh gorngv jiex, “Douc waac mienh yiem ganh nyei deic-bung, ganh nyei mienh maiv taaih ninh.” 45Taux Gaa^li^li Saengv, Gaa^li^li Mienh zipv ninh, weic zuqc ninh mbuo yaac mingh Ye^lu^saa^lem jiex ⟨Siex Maengc Zipv⟩ ziouc duqv buatc Yesu zoux nyei yietc zungv sic.
46Yesu aengx nzuonx Gaa^li^li Saengv, Kaanaa Laangz, dongh zinh ndaangc ninh longc wuom zoux benx a'ngunc diuv wuov norm laangz. Maaih dauh hungh nyei domh jien, ninh nyei dorn yiem Kaa^be^naa^um Mungv butv baengc mi'aqv. 47Domh jien haiz gorngv Yesu yiem Yu^ndie Saengv daaih taux Gaa^li^li, ninh ziouc mingh lorz, tov Yesu mingh Kaa^be^naa^um zorc ninh nyei dorn. Ninh nyei dorn butv baengc oix daic haic aqv.
48Yesu gorngv mbuox ninh, “Se gorngv meih mbuo maiv duqv buatc yie zoux jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic, meih mbuo zungv maiv sienx yie.”
49Domh jien gorngv, “Domh Gorx aah! Tov meih gan yie mingh maah! Nzauh heix yie nyei dorn haih daic.”
50Yesu gorngv, “Meih gunv nzuonx aqv. Meih nyei dorn longx aqv.”
 Wuov dauh jien sienx Yesu nyei waac ziouc nzuonx mi'aqv.
51Nzuonx gau, buatc ninh nyei bou mbuo daaih mbuox ninh, “Ih zanc meih nyei dorn longx mi'aqv.”
52Ninh naaic ninh nyei bou, “Yie nyei dorn ziangh haaix longx?” Ninh mbuo dau, “A'hnoi nqa'haav aanx yietc norm ziangh hoc sin laangh mi'aqv.”
53Wuov dauh dorn nyei die ziouc jangx zuqc za'gengh doix Yesu gorngv mbuox ninh, “Meih nyei dorn longx aqv,” wuov norm ziangh hoc. Ninh caux ninh nyei yietc biauv mienh ziouc sienx Yesu nzengc.
54Naaiv se Yesu yiem Yu^ndie Saengv mingh Gaa^li^li Saengv zoux da'nyeic nzunc mbuoqc horngh haic nyei jangx-hoc.