11

Tơlơi Lazaros Djai

1Hlak anŭn, hơmâo sa čô mơnuih anăn Lazaros hlak ruă. Ñu dŏ pơ plei Bêthania, jing plei HʼMari hăng amai ñu HʼMartha dŏ. 2HʼMari jing pô tơdơi anai pik ia ƀâo hiam ƀơi tơkai Khua Yang laih anŭn sut tơkai Khua Yang hăng ƀŭk ñu. Ayŏng ñu Lazaros anŭn, jing pô hlak ruă. 3Tui anŭn, dua adơi amai anŭn pơkiaŏ mơnuih nao laĭ pơthâo kơ Yêsu tui anai, “Ơ Khua ăh, giăng mah Ih hlak dŏ ruă.”
4Tơdang Yêsu hơmư̆ tơlơi anŭn, Ñu laĭ tui anai, “Tơlơi kơñăm kơ tơlơi ruă duăm anŭn jing ƀu djơ̆ kơ tơlơi ñu khŏm djai ôh. Samơ̆ tơlơi ruă anŭn truh yơh kiăng kơ mơnuih mơnam či thâo krăn kơ tơlơi hiư̆m kơtang mơyang Ơi Adai jing laih anŭn kơ tơlơi Ñu kiăng kơ ƀing arăng pơpŭ pơyom kơ Kâo, jing Ană Ñu, yuakơ tơlơi truh anŭn.” 5Yêsu khăp kơ HʼMartha, kơ HʼMari adơi ñu laih anŭn kơ Lazaros mơ̆n. 6Tơdang Ñu hơmư̆ kơ tơlơi Lazaros ruă, Ñu dŏ glaĭ pơ anih Ñu hlak dŏ anŭn dua hrơi dơ̆ng.
7Giŏng anŭn, Ñu laĭ kơ ƀing ding kơna Ñu tui anai, “Brơi kơ ƀing ta wơ̆t glaĭ bĕ pơ kwar Yudea.”
8Ƀing ding kơna Ñu laĭ tui anai, “Ơ Nai ăh, hlâo kơ anai ƀiă ƀing Yehudah gir hơduah glŏm boh pơtâo kơ Ih, tui anŭn ră anai Ih khŏm anăm wơ̆t glaĭ pơ anih anŭn dơ̆ng tah!”
9Yêsu pơhiăp tui anai, “Rĭm čô thâo kơ tơlơi hơmâo pluh-dua rơwang mông amăng sa hrơi! Hlơi pô rơbat tơdang hrơi, ñu anŭn ƀu tơhneč ôh, yuakơ ñu dưi ƀuh yua mơ̆ng tơlơi bơngač yang hrơi yơh. 10Samơ̆ tơdah ñu rơbat tơdang mlam, ñu anŭn či tơhneč hĭ yơh, yuakơ ñu ƀu hơmâo tơlơi bơngač ôh.”
11Tơdơi kơ Ñu pơhiăp laih kơ tơlơi anŭn, Ñu laĭ kơ ƀing gơñu dơ̆ng tui anai, “Gơyut ta Lazaros hơmâo pĭt laih, samơ̆ Kâo či nao râo mơdưh ñu.”
12Ƀing ding kơna Ñu laĭ tui anai, “Ơ Khua ăh, tơdah ñu dŏ pĭt, sĭt ñu či plai ƀiă yơh.” 13Yêsu laĭ kơ tơlơi anŭn kiăng pơhiăp pơhơmutu kơ tơlơi djai Lazaros, samơ̆ ƀing ding kơna pơmĭn kơ tơlơi Yêsu kơnơ̆ng laĭ kơ tơlơi pĭt yang đăr đôč.
14Tui anŭn, Yêsu pơhiăp rơđah hăng ƀing gơñu tui anai, “Lazaros djai laih, 15samơ̆ yuakơ ƀing gih yơh Kâo mơak kơ tơlơi Kâo ƀu dŏ pơ anih anŭn, kiăng kơ ƀing gih dưi đaŏ kơnang kơ Kâo. Brơi kơ ƀing ta nao pơ ñu bĕ.”
16Giŏng anŭn, Thômas, arăng ăt iâu Didumos, pơhiăp hăng abih bang ƀing ding kơna pơkŏn tui anai, “Brơi kơ ƀing ta ăt nao hrŏm hăng Nai bĕ, kiăng kơ ƀing ta či djai hrŏm hăng Ñu mơ̆n.”

Yêsu Pơjuh Alum Ƀing Amai Adơi Anŭn

17Tơdang Yêsu truh laih, Ñu thâo krăn arăng hơmâo dơ̱r laih Lazaros pă̱ hrơi laih. 18Plei Bêthania ƀu ataih ôh mơ̆ng plei Yerusalaim, anŭn jing ƀiă hloh kơ dua rơwang juă yơh. 19Laih anŭn hơmâo lu biă mă ƀing Yehudah rai kiăng kơ pơjuh alum HʼMartha hăng HʼMari yuakơ ayŏng gơñu rơngiă laih. 20Tơdang HʼMartha hơmư̆ kơ tơlơi Yêsu hlak rai, ñu tơbiă nao čơkă Ñu yơh, samơ̆ HʼMari ăt dŏ amăng sang.
21HʼMartha laĭ kơ Yêsu tui anai, “Ơ Khua ăh, tơdah Ih hơmâo dŏ laih pơ anai, sĭt ayŏng kâo ƀu či djai hĭ laih ôh. 22Samơ̆ kâo thâo kơ tơlơi wơ̆t tơdah tă anai, Ơi Adai či ngă brơi kơ Ih hơget tơlơi Ih rơkâo kơ tơlơi ayŏng kâo yơh.”
23Yêsu laĭ kơ ñu tui anai, “Ayŏng ih či hơdip dơ̆ng yơh.”
24HʼMartha laĭ tui anai, “Kâo thâo ñu či hơdip glaĭ dơ̆ng yơh tơdang Ơi Adai pơhơdip glaĭ ƀing mơnuih mơnam kiăng kơ phat kơđi ƀing gơñu.”
25Yêsu laĭ kơ ñu tui anai, “Kâo yơh jing Pô pơhơdip glaĭ ƀing mơnuih mơnam laih anŭn ngă kơ ƀing gơñu hơdip hlŏng lar. Hlơi pô đaŏ kơnang kơ Kâo ñu anŭn či hơdip dơ̆ng, wơ̆t tơdah ñu djai laih. 26Hlơi pô dŏ hơdip laih anŭn đaŏ kơnang kơ Kâo, bơngăt ñu anŭn ƀu či djai hĭ ôh. Ih đaŏ kơnang kơ tơlơi anŭn mơ̆?”
27HʼMartha laĭ glaĭ kơ Ñu tui anai, “Ơ Khua ăh, kâo đaŏ kơnang kơ tơlơi Ih jing Pô Krist, Ană Ơi Adai, jing Pô khŏm rai pơ lŏn tơnah anai.”

Yêsu Hia

28Tơdơi kơ HʼMartha laĭ laih tơlơi anŭn, ñu đuaĭ glaĭ pơ sang hăng iâu hơjăn adơi ñu HʼMari tui anai, “Nai ta dŏ pơ adih laih anŭn Ñu hlak iâu ih.” 29Tơdang HʼMari hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ñu tơgŭ ječ ameč đuaĭ nao pơ Yêsu yơh. 30Hlak anŭn, Yêsu aka mŭt amăng plei ôh, samơ̆ Ñu ăt dŏ pơ anih HʼMartha hơmâo bưp laih Ñu anŭn. 31Tơdang ƀing Yehudah, jing ƀing hlak dŏ amăng sang kiăng pơjuh alum HʼMari, ƀuh HʼMari tơgŭ tơbiă nao ječ ameč, tui anŭn ƀing gơñu đuaĭ tui ñu yơh yuakơ ƀing gơñu pơmĭn huĭdah HʼMari nao pơ anih pơsat kiăng kơ čŏk hia.
32Tơdang HʼMari nao truh pơ anih Yêsu dŏ hăng ƀuh Ñu, HʼMari bon ƀơi tơkai Yêsu hăng laĭ tui anai, “Ơ Khua ăh, tơdah Ih ăt dŏ pơ anai mơ̆n, sĭt ayŏng kâo ƀu djai hĭ ôh.”
33Tơdang Yêsu ƀuh gơ̆ hia wơ̆t hăng ƀing Yehudah đuaĭ tui gơ̆ ăt hia mơ̆n, Ñu glưh pran jua biă mă hăng ƀing gơ̆. 34Ñu tơña tui anai, “Pơpă anih ƀing gih hơmâo dơ̱r laih ñu lĕ?”
 Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ơ Khua ăh, rai lăng bĕ!”
35Yêsu hia.
36Giŏng anŭn, ƀing Yehudah pơlaĭ, “Lăng adih, Ñu khăp biă mă kơ Lazaros!”
37Hơmâo đơđa mơnuih amăng ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ñu dưi pơsuaih hĭ mơta pô bum, sĭt Ñu ăt ngă brơi kơ pô anai ƀu djai mơ̆n.”

Yêsu Ngă Kơ Lazaros Jing Hĭ Hơdip Dơ̆ng

38Yuakơ tơlơi ƀing gơñu pơhiăp anŭn, Yêsu glưh pran jua dơ̆ng, Ñu nao pơ anih pơsat. Pơsat anŭn jing sa boh pa̱r čư̆ arăng pioh sa boh pơtâo kơđŏl hĭ ƀơi bah amăng. 39Yêsu pơđar tui anai, “Tơglŭng đuaĭ hĭ bĕ boh pơtâo anŭn.”
 HʼMartha, jing adơi pô djai anŭn, laĭ tui anai, “Samơ̆ Ơ Khua ăh, truh pơ tă anai atâo anŭn ƀâo brŭ laih, yuakơ atâo anŭn dŏ amăng pơsat anŭn pă̱ hrơi laih.”
40Giŏng anŭn, Yêsu laĭ kơ ñu tui anai, “Ih hơmâo wơr bĭt hĭ laih tơlơi Kâo pơtă laih kơ ih kơ tơlơi tơdah ih đaŏ kơnang kơ Kâo, ih či ƀuh hiư̆m yom prŏng Ơi Adai jing yơh!”
41Tui anŭn, ƀing gơñu tơglŭng đuaĭ hĭ boh pơtâo. Giŏng anŭn, Yêsu angak đĭ pơ adai laih anŭn iâu laĭ tui anai, “Ơ Ama, Kâo bơni kơ Ih yuakơ Ih hơmâo hơmư̆ laih Kâo. 42Kâo thâo Ih hơmư̆ Kâo nanao, samơ̆ Kâo laĭ tui anŭn yuakơ tơlơi tŭ yua kơ ƀing mơnuih dŏ jum dar Kâo anai yơh, kiăng kơ ƀing gơñu đaŏ kơnang kơ tơlơi Ih hơmâo pơkiaŏ rai laih Kâo.”
43Tơdang Yêsu pơhiăp giŏng laih tơlơi anŭn, Ñu iâu kraih tui anai, “Ơ Lazaros, tơbiă bĕ!” 44Mơnuih djai anŭn tơbiă rai, tơkai tơngan gơ̆ dŏ pŏn hăng khăn sŏm laih anŭn khăn klŭm jum dar ƀô̆ mơta gơ̆.
 Yêsu pơđar kơ ƀing gơñu tui anai, “Yaih hĭ bĕ khăn pơyua ƀơi ñu laih anŭn brơi kơ ñu nao bĕ.”

Ƀing Khua Djă̱ Akŏ Ƀing Yehudah Kiăng Pơdjai Hĭ Yêsu

(Mathiơ 26:1-5; Markôs 14:1, 2; Luk 22:1, 2)

45Hơnŭn yơh, lu ƀing Yehudah, jing ƀing hơmâo nao čuă ngui pơjuh pơalum HʼMari, hơmâo ƀuh laih bruă Yêsu ngă, ƀing gơñu đaŏ kơnang kơ Yêsu mơtam yơh. 46Samơ̆ hơmâo đơđa ƀing mơnuih pơkŏn nao pơ ƀing Pharisai hăng pơruai glaĭ kơ ƀing Pharisai hơdôm tơlơi Yêsu hơmâo ngă laih. 47Giŏng anŭn, ƀing khua ngă yang prŏng hăng ƀing Pharisai pơƀut glaĭ hrŏm hơbĭt abih bang ƀing mơnuih pơkŏn amăng tơpul Sanhedrin gơñu kiăng kơ pơčrŏng sai kơ hơdră ƀing gơñu či ngă kơ tơlơi Yêsu.
 Ƀing gơñu pơtơña kơ tơdruă tui anai, “Hơget tơlơi ƀing ta či ngă kơ Ñu lĕ? Yuakơ Pô anŭn hlak ngă lu tơlơi mơsêh mơyang biă mă.
48Tơdah ƀing ta lui brơi kơ Ñu tŏ tui ngă tui anŭn, abih bang mơnuih či đaŏ kơnang kơ Ñu, laih anŭn ƀing Rôm či rai pơrai hĭ sang yang ta wơ̆t hăng lŏn čar ta mơ̆n.”
49Giŏng anŭn, sa čô amăng ƀing gơñu anăn Kaiaphas, jing pô khua ngă yang prŏng hloh amăng rơnŭk anŭn, pơhiăp tui anai, “Ƀing gih ƀu thâo hơget gĕt ôh! 50Ƀing gih ƀu thâo kơnăl ôh kơ tơlơi hiam hloh yơh kơ ƀing gih kơ tơlơi sa čô mơnuih djai pơala brơi kơ abih bang ană plei ta hloh kơ lŏn čar či răm rai hĭ hlo̱m ƀo̱m yua mơ̆ng ƀing Rôm.”
51Ñu pơhiăp tơlơi anŭn ƀu djơ̆ tui hăng ñu pô ôh, samơ̆ tơdang ñu jing pô khua ngă yang prŏng hloh rơnŭk anŭn, ñu laĭ lui hlâo kơ tơlơi Yêsu či djai brơi kơ lŏn čar ƀing Yehudah yơh, 52laih anŭn ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kơ lŏn čar ƀing Yehudah đôč ôh, samơ̆ ăt kơ abih bang ƀing mơnuih hơdip amăng khul lŏn čar pơkŏn jing ƀing či lŏm kơ Ơi Adai, kiăng kơ ba glaĭ ƀing gơñu hrŏm hơbĭt jing hĭ sa grup. 53Tui anŭn, čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anŭn, ƀing gơñu čơdơ̆ng pơkra hơdră jơlan kiăng pơdjai hĭ Yêsu yơh.
54Hơnŭn yơh, Yêsu ƀu hơmâo pơrơđah Ñu pô dơ̆ng tah amăng ƀing Yehudah. Kơđai glaĭ, Ñu đuaĭ nao sa boh tring jĕ ƀơi tơdron ha̱r, jing pơ plei Ephraim. Pơ anih anŭn yơh Ñu dŏ hăng ƀing ding kơna Ñu.
55Tơdang jĕ či truh biă mă yơh kơ hrơi phet Tơlơi Găn ƀing Yehudah, hơmâo lu mơnuih amăng rĭm boh plei nao pơ plei Yerusalaim kơ tơlơi phiăn pơrơgoh hĭ gơñu pô hlâo kơ hrơi phet Tơlơi Găn. 56Ƀing gơñu hơduah sem Yêsu laih anŭn ƀing gơñu dŏ amăng anih wăl tơdron sang yang pơtơña kơ tơdruă gơñu tui anai, “Hơget ƀing gih pơmĭn lĕ? Ñu ƀu či rai pơ tơlơi Phet anai ôh hă?” 57Samơ̆ ƀing khua ngă yang prŏng hăng ƀing Pharisai hơmâo pơtă laih kơ tơlơi tơdah hlơi pô ƀuh Yêsu dŏ pơpă, ñu anŭn khŏm pơruai glaĭ kơ ƀing gơñu kiăng kơ ƀing gơñu dưi mă hĭ Yêsu.