11

La-xa-rơ Bị Bịnh và Qua Ðời

1Có một người bị bịnh tên là La-xa-rơ ở Bê-tha-ni, làng của Ma-ry và Ma-thê chị nàng. 2Ma-ry nầy là người đã xức dầu cho Chúa và lấy tóc nàng lau chân Ngài; La-xa-rơ anh nàng bị bịnh. 3Hai chị em nhờ người đến với Ngài và thưa, “Lạy Chúa, nầy, người Ngài mến thương đang bịnh.”
4Khi Ðức Chúa Jesus nghe vậy, Ngài nói, “Bịnh nầy không đến nỗi chết, nhưng vì vinh hiển của Ðức Chúa Trời, để qua đó Con Ðức Chúa Trời được tôn vinh.”
5Ðức Chúa Jesus yêu thương Ma-thê và em gái nàng và La-xa-rơ. 6Tuy nhiên khi nghe tin La-xa-rơ bị bịnh, Ngài vẫn ở nơi Ngài đang ở thêm hai ngày. 7Sau đó Ngài nói với các môn đồ, “Chúng ta hãy trở lại Giu-đê.”
8Các môn đồ nói với Ngài, “Thưa Thầy, người Do-thái mới tìm cách ném đá Thầy ở đó, mà bây giờ Thầy muốn trở lại đó sao?”
9Ðức Chúa Jesus đáp, “Ban ngày chẳng phải có mười hai giờ sao? Nếu ai đi giữa ban ngày, người ấy sẽ không vấp, vì nhờ ánh sáng mặt trời người ấy trông thấy sự vật. 10Nhưng nếu ai đi trong ban đêm, người ấy có thể vấp, vì không có ánh sáng cho mình.” 11Nói như vậy xong, Ngài phán với họ, “La-xa-rơ bạn chúng ta đang ngủ. Ta phải đi để đánh thức anh ấy dậy.”
12Các môn đồ nói với Ngài, “Lạy Chúa, nếu anh ấy ngủ, anh ấy sẽ khỏe lại.” 13Nhưng Ðức Chúa Jesus nói về cái chết của La-xa-rơ, mà họ tưởng Ngài nói về giấc ngủ thường. 14Vì thế Ðức Chúa Jesus nói rõ với họ, “La-xa-rơ đã chết rồi. 15Ta mừng cho các ngươi, vì Ta không có mặt ở đó để các ngươi có thể tin. Bây giờ chúng ta hãy đến thăm anh ấy.”
16Thô-ma, người được gọi là Con Sinh Ðôi, nói với các bạn cùng làm môn đồ với ông, “Chúng ta hãy đến đó để chết chung với Thầy.”

Sự Sống Lại và Sự Sống

17Khi Ðức Chúa Jesus đến nơi, Ngài biết La-xa-rơ đã được chôn trong mộ bốn ngày rồi.
18Vả, làng Bê-tha-ni ở gần Thành Giê-ru-sa-lem, chỉ cách thành chừng ba cây số. 19Có nhiều người Do-thái đến thăm Ma-thê và Ma-ry để an ủi họ về việc anh của họ qua đời. 20Khi nghe tin Ðức Chúa Jesus đến, Ma-thê đi ra gặp Ngài, nhưng Ma-ry còn ngồi trong nhà. 21Ma-thê nói với Ðức Chúa Jesus, “Lạy Chúa, nếu Ngài có ở đây, anh con đã không chết. 22Nhưng con biết, ngay bây giờ, nếu Ngài xin Ðức Chúa Trời bất cứ điều gì, Ðức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài.”
23Ðức Chúa Jesus nói với nàng, “Anh ngươi sẽ sống lại.”
24Ma-thê thưa với Ngài, “Con biết anh ấy sẽ sống lại trong cuộc phục sinh vào ngày cuối cùng.”
25Ðức Chúa Jesus nói với nàng, “Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin Ta sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. 26Còn ai đang sống mà tin Ta sẽ không bao giờ chết. Ngươi tin điều đó không?”
27Nàng trả lời Ngài, “Lạy Chúa, có, con tin rằng Ngài là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời, Ðấng phải đến thế gian.”

Chúa Khóc

28Ma-thê nói xong, nàng đi về, và nói riêng với Ma-ry em nàng, “Thầy đang ở đây và gọi em.”
29Khi nghe vậy, nàng vội vàng đứng dậy và đến gặp Ngài. 30Lúc ấy Ðức Chúa Jesus chưa vào trong làng, nhưng Ngài còn đứng tại nơi đã gặp Ma-thê. 31Những người Do-thái đang ở trong nhà để an ủi Ma-ry thấy nàng đứng dậy và vội vã ra đi, họ đi theo nàng, vì họ tưởng nàng muốn đến mộ để khóc. 32Ma-ry đến nơi Ðức Chúa Jesus đang đứng. Vừa khi thấy Ngài, nàng phủ phục nơi chân Ngài và nói, “Lạy Chúa, nếu Ngài có ở đây, anh con đã không chết.”
33Khi Ðức Chúa Jesus thấy nàng khóc, và những người Do-thái đi với nàng khóc, Ngài bồi hồi xúc động 34và hỏi rằng, “Các ngươi chôn anh ấy ở đâu?”
 Họ trả lời Ngài, “Lạy Chúa, xin Ngài đến xem.”
35Ðức Chúa Jesus khóc. 36Người Do-thái nói với nhau, “Xem kìa, Ngài yêu mến ông ấy biết bao!” 37Nhưng một vài người trong họ nói, “Ngài đã mở mắt cho người mù thấy được lại không thể làm cho người nầy khỏi chết sao?”

Chúa Kêu La-xa-rơ Sống Lại

38Ðức Chúa Jesus lại xúc động trong lòng; Ngài bước đến phần mộ. Vả, phần mộ là một cái hang, và có một tảng đá nằm chắn ở cửa hang. 39Ðức Chúa Jesus phán, “Hãy lăn tảng đá ấy đi.”
 Ma-thê em gái người chết thưa với Ngài, “Lạy Chúa, anh ấy đã có mùi, vì anh ấy đã chết bốn ngày rồi.”
40Ðức Chúa Jesus nói với nàng, “Ta há chẳng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin, ngươi sẽ thấy vinh hiển của Ðức Chúa Trời sao?”
41Vậy họ lăn tảng đá ra. Ðức Chúa Jesus ngước mắt lên và nói, “Lạy Cha, Con cảm ơn Cha vì Cha nhậm lời Con. 42Dù Con biết Cha luôn nhậm lời Con, nhưng Con nói ra như vậy để đám đông đứng quanh đây tin rằng chính Cha đã sai Con.”
43Sau khi nói như thế, Ngài kêu lớn tiếng, “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!”
44Người chết bước ra, tay chân còn quấn vải liệm, và mặt vẫn còn phủ khăn. Ðức Chúa Jesus phán, “Hãy gỡ ra, và để anh ấy đi.”

Âm Mưu Giết Chúa

45Nhiều người Do-thái đến thăm Ma-ry thấy việc Ðức Chúa Jesus đã làm thì tin Ngài. 46Nhưng vài người trong họ đi gặp những người Pha-ri-si và báo cho họ những gì Ðức Chúa Jesus đã làm.
47Các trưởng tế và những người Pha-ri-si triệu tập một phiên họp của Hội Ðồng Lãnh Ðạo và nói, “Chúng ta phải làm gì đây? Vì người nầy đã làm quá nhiều phép lạ. 48Nếu chúng ta cứ để như thế, dân sẽ tin người ấy hết, rồi người Rô-ma sẽ đến hủy diệt nơi nầy và cả nước chúng ta.”
49Một người trong Hội Ðồng tên là Cai-a-pha, làm thượng tế năm ấy, phát biểu, “Quý vị chẳng biết gì cả. 50Sao không nghĩ rằng thà một người chết cho toàn dân còn hơn cả nước phải bị hủy diệt là có lợi cho chúng ta hơn?” 51Ông ta nói điều đó chẳng phải tự ý mình, nhưng vì ông là thượng tế đương nhiệm, nên ông đã nói tiên tri về việc Ðức Chúa Jesus sẽ chịu chết cho cả nước, 52và không những cho cả nước, nhưng cũng để quy tụ con cái của Ðức Chúa Trời tản lạc khắp nơi về làm một. 53Vậy kể từ hôm đó, họ âm mưu với nhau để giết Ngài.
54Vì thế Ðức Chúa Jesus không còn đi lại công khai giữa người Do-thái nữa, nhưng Ngài đi về miền quê, đến một thành tên là Ép-ra-im, gần đồng hoang, và ở đó với các môn đồ Ngài.
55Bấy giờ Lễ Vượt Qua của người Do-thái đến gần. Nhiều người từ các miền quê đi lên Giê-ru-sa-lem trước Lễ Vượt Qua để thanh tẩy. 56Họ tìm kiếm Ðức Chúa Jesus, và khi đứng trong đền thờ, họ nói với nhau, “Quý vị nghĩ thế nào? Ông ấy sẽ lên dự lễ không?” 57Bấy giờ các trưởng tế và những người Pha-ri-si đã ra lịnh rằng hễ ai biết Ðức Chúa Jesus ở đâu, người ấy phải báo cáo cho họ ngay, để họ đến bắt Ngài.