5

Oix Zuqc Zanc-Zanc Zoux Bungx Nqoi Nyei Mienh

1Weic bun mbuo zoux bungx nqoi nyei mienh, Giduc tengx mbuo duqv bungx nqoi mi'aqv. Oix zuqc liepc duqv wuonv zoux bungx nqoi nyei mienh, maiv dungx aengx zoux nzunc nouh.
2Muangx longx oc. Yie, Baulo, mbuox meih mbuo, se gorngv meih mbuo gan ⟨jiex gaatv nyei leiz,⟩ se hnangv Giduc maiv lamh longc, tengx maiv duqv yietc deix meih mbuo. 3Yie aengx mbuox dauh dauh gan jiex gaatv nyei leiz nyei mienh, ndongc haaix zungv oix zuqc ei nzengc leiz-latc nyei diuh diuh leiz. 4Meih mbuo oix gan leiz-latc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv nyei mienh aah! Meih mbuo leih ndutv Giduc mi'aqv, bungx ndortv Tin-Hungh nyei en. 5Mv baac mbuo maaih lamh hnamv oix duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv, mbuo ziouc longc sienx fim kaux Singx Lingh jorm hnyouv nyei zuov. 6Weic zuqc mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh, jiex gaatv nyei leiz fai maiv jiex gaatv nyei leiz maiv tengx haaix nyungc. Longc jienv nyei maaih nduqc nyungc hnangv, se oix zuqc maaih sienx fim biux mengh cuotv daaih bun laanh hnamv laanh.
7Zinh ndaangc meih mbuo sienx duqv longx. Haaix dauh dangv jienv meih mbuo, nduov meih mbuo maiv gan zien leiz? 8Nduov meih mbuo se maiv zeiz Tin-Hungh, weic zuqc ninh heuc meih mbuo daaih. 9Maaih waac gorngv, “Diqv dien ⟨bingv⟩ zoux bun ziangh ndunh njuov butv nzengc.” 10Mv baac yie kaux Ziouv sienx dingc meih mbuo caux yie maiv oix maaih ganh nyungc hnyouv. Jiuv lunc meih mbuo wuov dauh, maiv gunv dongh haaix dauh, zungv oix zuqc Tin-Hungh dingc zuiz.
11Gorx-youz aac, se gorngv yie corc zunh mbuox mienh oix zuqc jiex gaatv nyei leiz nor, yie weic haaix diuc corc zuqc mienh zoux doqc yie? Se gorngv yie hnangv naaic zunh nor, yie zunh Yesu yiem ziepc nzaangc jaax daic nyei leiz ziouc maiv maaih haaix nyungc bun mienh nqemh aqv. 12Feix duqv jiuv lunc meih mbuo wuov deix mienh maiv daan jiex gaatv hnangv, zungv im nzengc ninh mbuo ganh aqv.
13Zuangx gorx-youz aac, Tin-Hungh heuc meih mbuo daaih zoux bungx nqoi nyei mienh. Meih mbuo duqv bungx nqoi mv baac maiv dungx weic naaiv sueih ganh ei ganh nyei hnyouv hanc zoux. Daaux nzuonx oix zuqc laanh hnamv laanh ziouc laanh fu-sux laanh, 14weic zuqc leiz-latc yietc zungv nzutv zunv juangc diuh, se
  “Oix zuqc hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor.”
15Se gorngv meih mbuo zoux hnangv hieh zoih, laanh ngaatc laanh, laanh naqv laanh, oix zuqc faix fim. Nziex meih mbuo laanh zoux bun laanh zutc nzengc.

Oix Zuqc Bun Singx Lingh Dorh Mbuo

16Yie gorngv nyei eix leiz se hnangv naaiv. Oix zuqc bun Singx Lingh dorh meih mbuo. Maiv dungx ei ganh nyei hnyouv hanc zoux. 17Mienh nyei hnyouv hanc zoux nyei se maiv doix Singx Lingh oix zoux nyei. Singx Lingh oix zoux nyei yaac maiv doix mienh nyei hnyouv hanc zoux. Naaiv deix i nyungc zoux win-wangv cingx daaih meih mbuo oix zoux nyei, maiv haih zoux. 18Mv baac se gorngv Singx Lingh dorh meih mbuo, meih mbuo ziouc maiv yiem leiz-latc ga'ndiev.
19Mienh ei ganh nyei hnyouv hanc zoux se buatc duqv mengh nyei hnangv naaiv. Zoux buangh liouh nyei sic, zoux maiv cing-nzengc, zoux maiv luonx horngc nyei sic, 20baaix miuc-fangx, bungx faatv, laanh nzorng laanh benx win-wangv, nzaeng jaax mborqv jaax, mueic jieqv, qiex jiez, nzaeng zoux hlo, bun nqoi zoux ziex guanh, 21hanc mienh, diuv nquin, gapv zunv zoux waaic sic lo haaix. Naaiv deix waac yie gorngv mbuox jiex meih mbuo nyei, ih zanc yie aengx gorngv nzunc. Haaix dauh zoux naaiv nyungc sic, maiv haih duqv ⟨Tin-Hungh zoux Ziouv gunv ninh mbuo.⟩
22Mv baac Singx Lingh bun nyei se, bun mienh maaih hnyouv hnamv mienh, bun mienh maaih njien-youh, maaih baengh orn, maaih noic, maaih hnyouv korv-lienh mienh, zoux longx nyei sic, maaih ziepc zuoqv nyei hnyouv, 23zoux hnyouv suonc, haih gunv duqv ganh. Naaiv deix yietc zungv jauv leiz-latc maiv haangh. 24Za'gengh zoux Giduc Yesu nyei mienh wuov deix, zorqv ninh mbuo baamh mienh nyei eix, dongh ninh mbuo nyei hnyouv oix zoux nyei caux hnyouv hanc zoux nyei yietc zungv ding liuz ziepc nzaangc jaax mi'aqv.
25Mbuo kaux Singx Lingh ziangh jienv, ziouc oix zuqc bun Singx Lingh dorh mbuo. 26Maiv dungx taaih ganh hlo, laanh cuoqv laanh, laanh hanc laanh.