1

Vajntxwv Xailab tso cov Yuda rov mus

(2VKk. 36:22-23)

1Thawj xyoo uas vajntxwv Xailab kav Pawxia tebchaws, mas Yawmsaub tshoov Pawxia tus vajntxwv Xailab lub siab, xwv thiaj ua kom tiav raws li tej lus uas Yawmsaub kom Yelemi lub qhov ncauj hais, Xailab thiaj tshaj tawm thoob plaws nws lub tebchaws thiab muab sau cia hais tias, 2“Pawxia tus vajntxwv Xailab hais li no. Yawmsaub uas yog Vajtswv ntuj tau pub ib tsoom tebchaws huvsi hauv lub ntiajteb rau kuv, thiab nws hais kom kuv ua lub tuam tsev rau nws rau hauv lub nroog Yeluxalees uas nyob hauv Yuda tebchaws. 3Nej cov muaj leejtwg yog nws haiv neeg, thov nws tus Vajtswv nrog nraim tus ntawd nyob. Nws cia li rov mus rau Yeluxalees uas nyob hauv Yuda tebchaws thiab rov tsim kho Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv lub tuam tsev dua tshiab, Yawmsaub yog tus Vajtswv uas nyob hauv Yeluxalees. 4Thiab txhua tus uas tshuav nyob tsis hais nyob rau qhovtwg los cia cov neeg uas lawv nrog nyob ntawd pab nyiaj thiab kub thiab qhov txhia chaw thiab tsiaj txhu, muab tshaj tej uas zoo siab pub xyeem rau Vajtswv lub tuam tsev uas nyob hauv Yeluxalee.”
5Ces xeem Yuda thiab xeem Npeeyamee cov thawj hauv txhua cum thiab cov pov thawj thiab cov Levi, yog txhua tus uas Vajtswv tus Ntsuj Plig tau tshoov lub siab, thiaj npaj yuav mus ua Yawmsaub lub tuam tsev rau hauv Yeluxalees dua tshiab. 6Mas txhua tus uas nrog lawv nyob ua ke pab tej twj siv nyiaj thiab kub thiab qhov txhia chaw thiab tsiaj txhu thiab tej yam muaj nqes, tshaj tej uas zoo siab muab xyeem pub. 7Tej twj siv hauv Yawmsaub lub tuam tsev uas Nenpukhanexa twb coj hauv Yeluxalees mus cia rau hauv nws lub tsev uas teev dab, mas vajntxwv Xailab muab rho tawm los. 8Pawxia tus vajntxwv muab tej ntawd rho los cob rau Mileda uas yog tus ceev nyiaj, mas Mileda thiaj muab suav rau Senpaxa uas yog Yuda ib tug thawj. 9Tej ntawd muaj npaum li no. Peb caug lub tais kub, ib txhiab lub tais nyiaj, nees nkaum cuaj lub phaj, 10peb caug lub phaj kub, plaub puas kaum lub phaj nyiaj thiab lwm yam tais phaj ib txhiab lub. 11Tej twj taig uas muab kub muab nyiaj ua huvsi muaj tsib txhiab plaub puas lub. Tej no huvsi Senpaxa coj los rau thaum uas coj cov uas poob tebchaws hauv Npanpiloo rov los txog hauv Yeluxalees.