10

Nrauj quaspuj kws yog lwm haiv tuabneeg

1Thaus Exala thov hab leeg lub txem quaj hab qaug rua ntawm Vaajtswv lub tuam tsev, muaj cov pejxeem coob coob tsw has quaspuj quasyawg hab mivnyuas tuaj huv cov Yixayee tuaj rua ntawm nwg. Puab kuj quaj mob sab kawg. 2Mas Yehi‑ee tug tub Sekhaniya kws yog Elaa caaj ceg has rua Exala tas, “Peb tau faav xeeb rua peb tug Vaajtswv lawm hab yuav lwm haiv tuabneeg huv lub tebchaws nuav tej ntxhais. Txawm yog muaj le nuav los nwgnuav cov Yixayee tseed muaj chaw vaam. 3Vem le nuav ca peb cog lug rua peb tug Vaajtswv tas peb yuav nrauj tej quaspuj nuav huvsw hab tej mivnyuas kws puab yug, lawv le yawm hlub koj hab cov kws paub ntshai peb tug Vaajtswv tej lug nkaw taw qha. Ca ua lawv le txuj kevcai lauj. 4Ca le sawv tseeg ua vem yog koj le num, peb nrug koj koom teg, ca le ua khov kho hab ua moog.” 5Tes Exala txawm sawv tseeg hab kuas cov pov thawj hlub hab cov Levi hab cov Yixayee suavdawg cog lug twv tas puab yuav ua lawv le tau has tseg lawm. Puab txawm cog lug twv.
6Tes Exala txawm txaav ntawm Vaajtswv lub tuam tsev moog rua huv Eliyasi tug tub Yehauhanaa chaav. Thaus nwg lug rua huv lawm, nwg tsw noj ncuav tsw haus dej tsua qhov nwg quaj txug qhov kws cov kws poob tebchaws rov lug hov faav xeeb. 7Muaj lug tshaaj tawm moog thoob plawg Yuta hab Yeluxalee rua cov kws poob tebchaws rov lug suavdawg kuas tuaj txoos ua ke rua huv Yeluxalee. 8Yog leejtwg tsw tuaj rua peb nub hov lawv le cov thawj hab cov kev txwj quas laug has mas yuav txeeb nwg cuab txhaj cuab taam huvsw hab tug hov yuav raug muab txav tawm huv cov kws poob tebchaws rov lug moog.
9Yuta hab Npeeyamee cov txwvneej suavdawg tuaj txoos ua ke rua huv Yeluxalee rua peb nub ntawd, yog lub cuaj hlis nub tim neeg nkaum. Cov pejxeem suavdawg nyob tsawg rua huv lub tshaav puam huv Vaajtswv lub tuam tsev. Puab tshee quas nyo rua zaaj nuav hab qhov kws naag lug hlub heev. 10Mas tug pov thawj Exala sawv tseeg has rua puab tas, “Mej tau faav xeeb hab yuav lwm haiv tuabneeg tej ntxhais ua quaspuj, mej txhad le tsaav cov Yixayee lub txem luj tuaj. 11Nwgnuav mej ca le leeg txem rua Yawmsaub kws yog mej tej laug tug Vaajtswv hab ua lawv le nwg lub sab nyam. Ca le cais mej tawm huv lwm haiv tuabneeg huv lub tebchaws nuav hab tawm huv cov quaspuj kws yog lwm haiv tuabneeg.”
12Ib tsoom pejxeem suavdawg teb suab nrov has tas, “Yog le koj has, peb yuav ua lawv le koj has ntaag. 13Tassws cov pejxeem coob heev hab yog lub caij naag lug heev, peb nyob tsw taug ntawm tshaav puam nuav. Yuav tu kuas tav rua ib nub ob nub nuav tsw tau, vem peb tub ua txhum zaaj nuav ntau heev lawm. 14Thov ca peb cov thawj nyob cov pejxeem chaw tu zaaj nuav, hab ca txhua tug kws nyob huv peb tej moos kws tau yuav lwm haiv tuabneeg ua quaspuj tuaj lawv le kws teem ca rua puab, hab cov kev txwj quas laug hab cov kws tu plaub huv txhua lub moos nrug puab tuaj ua ke moog txug thaus kws peb tug Vaajtswv txujkev npau tawg heev thim ntawm peb moog lawd.” 15Tsuas yog Axahee tug tub Yaunathaa hab Thiva tug tub Yaxeya tawm tsaam zaaj nuav xwb, hab Mesulaa hab Sanpethai kws yog ib tug Levi tuaj ob tug tog.
16Cov kws poob tebchaws rov lug kuj ua lawv le ntawd. Mas tug pov thawj Exala xaiv tsaa cov thawj huv txhua cum ib cum ib tug yog txhua tug kws tub has npe lawm. Mas nub xab ib lub kaum hli puab nyob tsawg tshuaj saib zaaj nuav, 17mas thaus txug nub xab ib lub ib hlis puab tshuaj saib txhua tug txwvneej kws yuav lwm haiv tuabneeg ua quaspuj lawd tav.
18Cov pov thawj caaj ceg kws yuav lwm haiv tuabneeg muaj le nuav. Yauxanta tug tub Yesua caaj ceg hab nwg cov kwvtij yog Ma‑axeya, Eliyexaw, Yali hab Kentaliya. 19Puab cog lug tas puab yuav nrauj puab tej quaspuj tseg hab puab muab ib tug txwv yaaj ua kevcai ntxuav puab kev txaug kev txhum. 20Imaw caaj ceg yog Hanani hab Xenpantiya. 21Halee caaj ceg yog Ma‑axeya, Eliya, Semaya, Yehi‑ee, hab Uxiya. 22Pasaw caaj ceg yog Eli‑aunai, Ma‑axeya, Yisama‑ee, Nethanee, Yauxanpa hab Elaxa.
23Cov Levi yog Yauxanpa, Sime‑i, Khelaya (kws yog Khelitha), Pethahiya, Yuta hab Eliyexaw. 24Cov kws hu nkauj yog Eliyasi. Cov zuv tej rooj loog yog Salu, Thelee hab Uli.
25Hab cov Yixayee mas Palau caaj ceg yog Lamiya, Ixiya, Makhiya, Miyamee Ele‑axa, Makhiya hab Npenaya. 26Elaa caaj ceg yog Mathaniya, Xekhaliya, Yehi‑ee, Anti, Yelemau hab Eliya. 27Xathu caaj ceg yog Eli‑aunai, Eliyasi, Mathaniya, Yelemau, Xanpa hab Axixa. 28Npenpai caaj ceg yog Yehauhanaa, Hananiya, Xanpai hab Athalai. 29Npani caaj ceg yog Mesulaa, Malu, Antaya, Yasu, Se‑aa hab Yelemau. 30Paha Mau‑a caaj ceg yog Ana, Khela, Npenaya, Ma‑axeya, Mathaniya, Npexalee, Npinu‑i hab Manaxe. 31Halee caaj ceg yog Eliyexaw, Isiya, Makhiya, Semaya, Sime‑oo, 32Npeeyamee, Malu hab Semaliya.
33Hasu caaj ceg yog Mathenai, Mathatha, Xanpa, Elifele, Yelemai, Manaxe hab Sime‑i. 34Npani caaj ceg yog Ma‑antai, Alaav, U‑ee, 35Npenaya, Npenteya, Kheluhi, 36Vaniya, Melemau, Eliyasi, 37Mathaniya, Mathenai hab Ya‑axu. 38Npinu‑i caaj ceg yog Sime‑i, 39Selemiya, Nathaa, Antaya, 40Manantenpai, Sasai, Salai, 41Axalee, Selemiya, Semaliya, 42Salu, Amaliya hab Yauxej. 43Nenpau caaj ceg yog Ye‑i‑ee, Mathithiya, Xanpa, Xenpina, Yantai, Yau‑ee hab Npenaya.
44Cov tuabneeg nuav suavdawg yuav lwm haiv tuabneeg le ntxhais ua quaspuj, mas puab muab tej quaspuj mivnyuas hov nrauj huvsw.