10

Ăn năn, lìa bỏ tội

1Trong khi E-xơ-ra phủ phục trước Đền thờ, cầu nguyện, xưng tội, khóc lóc như vậy, một đám đông người Y-sơ-ra-ên gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ con, họp lại chung quanh ông, cũng khóc lóc nức nở.
2Sê-ca-nia (con Giê-hi-ên, thuộc dòng Ê-lam) nói với E-xơ-ra: "Chúng tôi có tội với Thượng Đế, cưới vợ ngoại tộc. Dù thế, Y-sơ-ra-ên vẫn còn hy vọng. 3Chúng tôi xin cam kết với Thượng Đế, bỏ vợ ngoại tộc và con cái do họ sinh ra. Chúng tôi xin vâng lời ông và những người kính sợ Thượng Đế dạy bảo. Xin cứ chiếu luật thi hành. 4Xin ông đứng lên, can đảm hành động, vì đây là trọng trách của ông. chúng tôi sẽ ủng hộ ông."
5E-xơ-ra đứng lên, xin các thầy trưởng tế, và người Lê-vi và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên thề sẽ làm theo lời Sê-ca-nia vừa nói. Mọi người đều thề.
6Sau đấy, E-xơ-ra rời nơi ấy, vào phòng của Giô-ha-nan (con Ê-li-a-síp), không chịu ăn uống gì cả, lòng buồn phiền vì tội của những người đi đày về.
7Người ta truyền rao khắp đất Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, gọi tất cả những ai đi đày về, phải đến Giê-ru-sa-lem; 8trong ba ngày, người nào không đến, tài sản sẽ bị tịch thu và chính người ấy phải bị khai trừ, theo lệnh của các nhà lãnh đạo và trưởng lão. 9Trong vòng ba ngày, mọi người Giu-đa và Bên-gia-min đều đến họp tại Giê-ru-sa-lem. Lúc ấy nhằm ngày hai mươi tháng chín. Người ta đến ngồi tại công trường trước Đền thờ, lòng run sợ vì vụ này, và vì trời mưa rất lớn. 10Thầy tế lễ E-xơ-ra đứng lên tuyên bố với mọi người: "Anh em có tội vì cưới vợ ngoại tộc. Tội này làm gia tăng tội lỗi của Y-sơ-ra-ên. 11Bây giờ anh em hãy thú tội với Thượng Đế Hằng Hữu của tổ tiên, và làm theo điều Ngài dạy, phân ly với người ngoại tộc đang sống trong xứ, và với vợ ngoại tộc." 12Mọi người lớn tiếng đáp: "Chúng tôi xin làm theo điều ông nói. 13Tuy nhiên, bây giờ trời mưa quá lớn, một đám đông đứng ngoài trời thế này không tiện. Hơn nữa, có rất nhiều người trong chúng tôi liên hệ trong vụ này, một hai ngày làm sao giải quyết xong? 14Xin các nhà lãnh đạo đứng ra tra xét vụ này cho nhân dân. Người nào có vợ ngoại tộc phải đến gặp các trưởng lão và thẩm phán của thành mình, vào một giờ định trước để giải quyết vụ này, cho đến khi cơn giận của Thượng Đế nguôi đi."
15,16Vậy, những người đi đày về thực hành quyết định trên. Chỉ có Giô-na-than (con A-sa-ên) và Gia-xi-gia (con Tiếc-va) phản đối việc này, và ý kiến của họ được Mê-su-lam và Sáp-bê-tai, người Lê-vi ủng hộ. Thầy tế lễ, E-xơ-ra và một số trưởng tộc họ được chỉ định đích danh để tra xét vụ này. Ngày mồng một tháng mười họ bắt tay vào việc, 17,18đến ngày mồng một tháng giêng cuộc điều tra hoàn tất. Và đây là danh sách các thầy tế lễ cưới vợ ngoại tộc: Ma-a-xê-gia, Ê-li-ê-xe, Gia-ríp và Ghê-đa-lia (thuộc dòng Giê-sua, con cháu Giô-xa-đác và anh em ông này). 19Họ thề bỏ vợ và dâng cừu đực làm lễ chuộc lỗi. 20Thuộc dòng Y-mê có Ha-na-ni và Xê-ba-dia. 21Thuộc dòng Ha-rim có Ma-a-xê-gia, Ê-li, Sê-ma-gia, Giê-hi-ên và U-xia. 22Thuộc dòng Pha-su-rơ có Ê-li-ô-ê-nai, Ma-a-xê-gia, Ích-ma-ên, Na-tha-na-ên, Giô-xa-bát và Ê-lê-a-sa.
23Danh sách những người Lê-vi: Giô-xa-bát, Si-mê-ri, Kê-la-gia (tức Kê-li-ta), Phê-ta-hia, Giu-đa và Ê-li-ê-xe. 24Trong số các ca sĩ có Ê-li-a-síp. Trong số những người gác cổng có Sa-lum, Tê-lem và U-ri. 25Sau cùng là danh sách các thường dân cưới vợ ngoại tộc: Thuộc dòng Pha-rốt có Ra-mia, Y-xia, Manh-ki-gia, Mi-gia-min, Ê-lê-a-sa, Manh-ki-gia và Bô-na-gia.
26Thuộc dòng Ê-lam có Mát-ta-nia, Xa-cha-ri, Giô-hi-ôn, Áp-đi, Giô-rê-mốt và Ê-li. 27Thuộc dòng Xát-tu có Ê-li-ô-ê-nai, Ê-lia-síp, Mát-ta-lia, Giê-rê-mốt, Xa-bát và A-xi-xa.
28Thuộc dòng Bê-bai có Giô-ha-nan, Ha-na-nia, Xáp-bai và Át-lai.
29Thuộc dòng Ba-ni có Mê-su-lam, Ma-lúc, A-đa-gia, Gia-sút, Sê-anh và Ra-mốt
30Thuộc dòng Pha-hát Mô-áp có Át-na, Kê-lanh, Bê-na-gia, Ma-a-xê-gia, Mát-ta-lia, Bết-sa-lê-ên, Bin-mi và Ma-na-se.
31Thuộc dòng Ha-rim có Ê-li-ê-xe, Ích-si-gia, Manh-ki-gia, Sê-ma-gia, Si-mê-ôn, 32Bên-gia-min, Ma-lúc và Sê-ma-ria.
33Thuộc dòng Ha-sum có Mát-tê-nai, Mát-ta-ta, Xa-bát, Ê-li-phê-lết, Giê-rê-mai, Ma-na-se và Si-mê-i.
34Thuộc dòng Ba-ni có Ma-a-đai, Am-ram, U-ên, 35Bê-na-gia, Bê-đia, Kê-lu-hu,
36Va-nia, Mê-rê-mốt, Ê-li-a-síp, 37Mát-ta-nia, Mát-tê-nai, Gia-a-su.
38Thuộc dòng Bin-nui có Si-mê-i, 39Sê-lô-mia, Na-than, A-da-gia, 40Mác-na-đê-bai, Sa-sai, Sa-rai, 41A-sa-rên, Sê-lê-mia, Sê-ma-ria, 42Sa-lum, A-ma-ria, Giô-sép.
43Thuộc dòng Nê-bô có Giê-i-ên, Ma-ti-thia, Xa-bát, Xê-bi-na, Giát-đai, Giô-ên, Bê-na-gia.
44Đấy là những người có vợ ngoại tộc, và một số đã sinh con.