4

  1Amăng hrơi mông anŭn či hơmâo kơnơ̆ng ƀiă đah rơkơi đôč,
   tui anŭn či hơmâo tơjuh čô đah kơmơi
  djă̱ păn ƀơi sa čô đah rơkơi
   laih anŭn laĭ,
  “Ƀing gơmơi jing mlâo mlañ yuakơ ƀu hơmâo rơkơi ôh,
   rơkâo kơ ih brơi kơ ih brơi kơ ƀing gơmơi jing hĭ bơnai ih
   kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ tơlơi mlâo mlañ gơmơi!
  Ƀing gơmơi či ƀơ̆ng mă gơnam ƀơ̆ng gơmơi pô
   laih anŭn hơduah mă sum ao gơmơi pô.”

Messiah Jing Than Kơyâo Yahweh

2Amăng hrơi mông anŭn Than Kơyâo Yahweh či jing hiam rô̆ laih anŭn ang yang yơh. Boh bơnga hiam mơ̆ng khul đang hơma anih lŏn anŭn či jing tơlơi pơgao ang laih anŭn tơlơi ang yang kơ ƀing dŏ so̱t amăng ƀing Israel yơh. 3Arăng či yap kơnăl kơ ƀing gơñu jing ƀing dŏ tŏng ten hăng Yahweh. Ƀing hlơi pô dŏ dơnơ̆ng amăng anih Ziôn, jing abih bang ƀing dŏ amăng plei Yerusalaim, ƀing anŭn yơh jing ƀing hơmâo anăn amăng hră yap anăn ƀing hơdip amăng plei Yerusalaim. 4Khua Yang či mă pơđuaĭ hĭ tơlơi soh ƀing đah kơmơi Ziôn kar hăng rao rơgoh hĭ tơlơi grĭ grañ hăng ia laih anŭn ăt pơrơgoh hĭ tơlơi pơdjai mơnuih mơ̆ng plei Yerusalaim mơ̆n yua mơ̆ng tơlơi ñu phat kơđi ƀing gơñu laih anŭn mă pơđuaĭ hĭ tơlơi soh gơñu kar hăng apui ƀơ̆ng hĭ yơh. 5Giŏng anŭn, Yahweh či pơgang hĭ abih bang Čư̆ Ziôn wơ̆t hăng ƀing mơnuih pơƀut glaĭ pơ anih anŭn kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ Ñu. Ñu či pha brơi kơthul asăp go̱m tơdang hrơi laih anŭn apui pơčrang tơdang mlam yơh. Sĭt khul gơnam anŭn či jing kar hăng sa bơnăl go̱m prŏng kiăng kơ pơgang abih bang tơlơi ang yang plei Yerusalaim. 6Bơnăl go̱m anŭn či jing tơlơi pơgang laih anŭn jing anih tơui pơgang mơ̆ng pơđiă hlơr tơdang hrơi laih anŭn jing anih đuaĭ kơdŏp yơh mơ̆ng angĭn rơbŭ hăng hơjan yơh.