4

1Nub hov xyaa tug quaspuj yuav txeeb ib tug quasyawg hab has tas, “Peb yuav nrhav peb noj, hab peb yuav nrhav peb naav, tsuas yog ca luas hu peb npuas koj lub npe xwb. Thov koj muab peb txujkev txaaj muag tshem.”

Yeluxalee yuav nyob zoo rua tom hauv ntej

2Nub hov Yawmsaub tug ceg yuav zoo nkauj hab ci ntsaa quas ab, hab tej qoob loos huv lub tebchaws hov yuav ua rua cov Yixayee kws dim txujsa nyob khaav quas ntxhas hab tau koob meej. 3Cov kws tshuav huv Xi‑oo hab cov kws tseed nyob huv Yeluxalee kuj yuav hu tas dawb huv, yog txhua tug kws sau npe ca tas yuav muaj txujsa huv Yeluxalee. 4Yawmsaub yuav ntxuav Xi‑oo tej ntxhais kev phem kev qas moog, hab yuav swv nwg tug fwjchim txav txem hab fwjchim hlawv ntxuav Yeluxalee tej ntshaav kws lug khub huv lub nroog moog. 5Yawmsaub yuav tswm ib tauv fuab rua thaus nruab nub hab ib twv paa nchu hab nplaim tawg ci rua thaus mo ntuj kuas nyob thoob plawg rua sau lub roob Xi‑oo hab nyob sau ib tsoom tuabneeg kws tuaj txoos ua ke. Yuav muaj daim vuag kws vuv tau roog tug fwjchim ci ntsaa ab thoob plhawv huvsw. 6Yuav ua ntxoo roog tshaav ntuj kub thaus nruab nub, hab ua lub chaw nraim cev hab nraim cua daaj cua dub hab naag.