5

Aa^naa^nie Caux Sapc^fi^laa

1Aengx maaih dauh mienh, mbuox heuc Aa^naa^nie, caux ninh nyei auv, Sapc^fi^laa, maaic nzong ninh mbuo nyei ndau. 2Aa^naa^nie nzepv cuotv deix maaic ndau nyei nyaanh liouh ninh ganh longc. Ninh nyei auv yaac hiuv nyei. Ninh aengx dorh deix mingh jiu bun ⟨gong-zoh⟩ mbuo.
3Bide gorngv, “Aa^naa^nie aah! Meih zoux haaix nyungc bun Saadaan gunv meih, bun meih maaih hnyouv gorngv-baeqc nduov Singx Lingh ziouc nzepv cuotv deix maaic ndau nyei nyaanh? 4Maiv gaengh maaic se meih nyei ndau maiv zeiz? Naaiv deix ndau maaic liuz se meih ganh nyei nyaanh maiv zeiz? Haaix nyungc bun meih nyei hnyouv hnamv cuotv hnangv naaiv nor zoux? Meih maiv zeiz gorngv-baeqc nduov mienh, meih gorngv-baeqc nduov Tin-Hungh.”
5Aa^naa^nie haiz naaiv deix waac, ninh liemh zeih king njiec ndau daic mi'aqv. Haaix dauh haiz naaiv deix sic za'gengh! gamh nziex haic. 6Yiem wuov nyei mienh lunx mienh dongz sin zorqv ndie-damh, damh jienv Aa^naa^nie nyei sei, gaeng mingh biopv.
7Aengx nqaeqv aav lamh deix buo norm ziangh hoc, ninh nyei auv yaac bieqc daaih. Ninh liemh maiv hiuv duqv naaiv deix sic cuotv. 8Bide naaic ninh, “Mbuox yie maah! Meih mbuo maaic ndau nyei nyaanh duqv mbuoqc naaiv hnangv?”
 Ninh dau, “Zeiz nyei, duqv mbuoqc naaiv hnangv.”
9Bide ziouc gorngv mbuox ninh, “Meih mbuo i hmuangv weic haaix diuc dongh hnyouv seix Ziouv nyei Singx Lingh? Mangc gaax! Biopv meih nyei nqox wuov deix mienh nzuonx taux gaengh ndaangc aqv loh! Ninh mbuo yaac oix zuqc gaeng meih cuotv aqv.” 10Wuov dauh auv liemh zeih king njiec Bide nyei zaux-hlen daic mi'aqv. Wuov deix mienh lunx mienh bieqc daaih buatc ninh daic mi'aqv, ziouc gaeng ninh cuotv mingh biopv ninh nyei nqox nyei ga'hlen. 11Zuangx jiu-baang caux haiz naaiv deix jauv-louc nyei mienh za'gengh! gamh nziex haic aqv.

Gong-Zoh Mbuo Zoux Jangx-Hoc Caux Mbuoqc Horngh Nyei Sic

12Gong-Zoh mbuo yiem zuangx mienh mbu'ndongx zoux jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic camv nyei. Sienx Yesu nyei zuangx mienh haaix zanc yaac gapv zunv yiem Saa^lo^morn nyei Bingx Laangh Dorngx. 13Ga'nyiec nyei mienh maiv gaamv caux ninh mbuo gapv zunv mv baac zuangx mienh taaih ninh mbuo. 14Sienx Ziouv nyei mienh m'jangc m'sieqv gunv zoux gunv tim bieqc camv. 15Weic gong-zoh mbuo zoux nyei jangx-hoc, mienh dorh butv-baengc mienh cuotv jauv-hlen bun ninh mbuo bueix jiuc bueix ziqc, yiem wuov zuov Bide jiex jauv wuov zanc, haih duqv ninh nyei dongh linh lamh zuqc ninh mbuo. 16Yiem nitv Ye^lu^saa^lem wuov deix mungv nyei mienh, dorh butv-baengc mienh caux maaih hieh guaiv mienv kuonx morh ninh mbuo wuov deix. Yietc zungv yaac zorc longx nzengc.

Zoux Hlo Nyei Yiutai Mienh Zoux Doqc Gong-Zoh Mbuo

17Zoux gau, domh sai mienh caux ninh nyei yietc zungv doic, dongh ⟨Saa^ndu^si⟩ wuov jauv mienh, hanc haic gong-zoh mbuo. 18Ninh mbuo ziouc zorqv gong-zoh mbuo dorh mingh wuonx jienv domh zuangx loh. 19Mv baac naaic muonz maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh daaih koi loh gaengh dorh ninh mbuo cuotv mi'aqv, 20mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo mingh wuov zaangc Tin-Hungh nyei biauv zorqv naaiv siang-maengc nyei jauv-louc yietc zungv gorngv bun zuangx mienh muangx oc.”
21Lungh mbiouz-mbiouz njang hnangv, ninh mbuo ziouc ei jienv naaiv deix waac bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux zuangx mienh aqv.
⟨Domh⟩ sai mienh aengx caux ninh yiem wuov nyei mienh doic daaih zunv. Ninh mbuo heuc ⟨Domh⟩ nyei mienh, se I^saa^laa^en nyei zuangx mienh gox, daaih nzoih yaac paaiv baeng mingh wuov loh dorh gong-zoh mbuo daaih.
22Mv baac mingh taux wuov, baeng lorz maiv buatc gong-zoh mbuo. Ninh mbuo ziouc nzuonx gunv sic mienh wuov gorngv, 23“Yie mbuo taux wuov loh yaac buatc forv jienv longx nyei. Baeng yaac zuov jienv gaengh ndaangc nyei, mv baac yie mbuo koi gaengh bieqc mingh, maiv buatc yietc dauh mi'aqv.” 24Goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei baeng-bieiv caux ⟨Domh⟩ mbuo haiz naaiv deix waac, ninh mbuo hnamv maiv tong, maiv hiuv duqv naaiv deix sic nqa'haav oix hnangv haaix nor.
25Wuov zanc maaih laanh mienh daaih gorngv, “Muangx gaax! Meih mbuo zorqv wuonx jienv loh wuov deix mienh, ih zanc yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov njaaux mienh aex.” 26Baeng-bieiv caux jienv ninh nyei baeng ziouc mingh dorh gong-zoh mbuo daaih, mv baac maiv zoux ciouv bun gong-zoh mbuo. Baeng gamh nziex zuangx mienh haih zorqv la'bieiv zong ninh mbuo mv bei.
27Baeng dorh gong-zoh daaih souv jienv gunv sic mienh nyei nza'hmien. Domh sai mienh ziouc zaah naaic ninh mbuo. 28Ninh gorngv, “Yie mbuo hatc meih mbuo cin-maanc maiv dungx longc naaiv norm mbuox njaaux mienh ni! Mangc gaax! Meih mbuo njaaux nyei leiz zunh buangv Ye^lu^saa^lem Zingh aqv niaa. Liemh wuov laanh mienh daic nyei sic meih mbuo oix hoic yie mbuo ndaam-dorng.”
29Bide caux wuov deix gong-zoh mbuo dau, “Yie mbuo oix zuqc muangx Tin-Hungh, maiv zeiz muangx mienh. 30Meih mbuo zorqv Yesu ding jienv ziepc nzaangc jaax daix ninh, mv baac yie mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh bun ninh aengx nangh daaih. 31Tin-Hungh taaih ninh faaux hlang, bun ninh zueiz jienv Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx zoux Bieiv Zeiv yaac zoux Njoux Ziouv, bun I^saa^laa^en Mienh goiv hnyouv duqv Tin-Hungh guangc ninh mbuo nyei zuiz. 32Yie mbuo weic naaiv deix sic zoux zorng-zengx. Tin-Hungh ceix Singx Lingh bun muangx ninh nyei waac nyei mienh. Singx Lingh yaac caux yie mbuo zoux zorng-zengx.”
33Gunv Sic Wuic nyei mienh haiz naaiv deix waac, ninh mbuo qiex jiez! haic. Hnangv haaix yaac oix daix gong-zoh mbuo aqv. 34Mv baac maaih dauh ⟨Faa^li^si Mienh,⟩ mbuox heuc ⟨Faa^li^si Mienh,⟩ zoux njaaux leiz nyei fin-saeng. Zuangx mienh yaac taaih ninh. Ninh yiem Gunv Sic Wuic souv jiez daaih mbuox mienh dorh gong-zoh mbuo cuotv dangh ga'nyiec. 35Ninh ziouc gorngv mbuox Gunv Sic Wuic nyei zuangx mienh, “I^saa^laa^en gorx-youz aah! Meih mbuo oix zoux haaix nyungc bun naaiv deix mienh mv baac oix zuqc longx-longx nyei hnamv ndaangc. 36Zinh ndaangc maaih dauh, mbuox heuc Tu^ndaatc, ceng ninh ganh zoux hlo. Aengx maaih leih maiv go feix baeqv dauh mienh gan ninh. Mv baac nqa'haav ninh zuqc mienh daix daic. Gan ninh nyei mienh nzaanx nzengc, ziang naaic baac nzengc mi'aqv.
37“Nqa'haav faaux mienh houz wuov zanc, maaih dauh Gaa^li^li Mienh, mbuox heuc Yu^ndaatc, yuoqc mienh camv gan ninh. Mv baac ninh fih hnangv nyei zuqc mienh daix daic. Gan ninh wuov deix mienh ziang naaic nzaanx nzengc mi'aqv. 38Hnangv naaic, ih zanc cuotv daaih nyei sic yie kuinx meih mbuo maiv dungx zoux haaix nyungc bun naaiv deix mienh. Bungx ninh mbuo mingh aqv. Se gorngv ninh mbuo zoux nyei caux hnamv nyei yiem baamh mienh cuotv nor, ziouc baaic nzengc mi'aqv. 39Mv baac se gorngv yiem Tin-Hungh daaih nor, meih mbuo za'gengh maiv haih hingh ninh mbuo. Nziex meih mbuo ganh caux Tin-Hungh mborqv jaax hnangv.”
40Gunv sic nyei mienh ziouc ei ⟨Gaa^maa^li^en⟩ nyei waac zoux aqv. Ninh mbuo heuc gong-zoh mbuo bieqc daaih bun mienh longc biaav-bin mborqv, aengx hatc ninh mbuo maiv dungx longc Yesu nyei mbuox gorngv haaix nyungc. Hatc liuz ziouc bungx ninh mbuo mingh aqv. 41Gong-zoh mbuo cuotv wuic mingh ninh mbuo njien-youh haic, weic zuqc Tin-Hungh funx ninh mbuo puix duqv weic Yesu nyei Mbuox diev nyaiv. 42Ninh mbuo hnoi-hnoi yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv yaac zueih mienh nyei biauv, maiv dingh liouh nyei njaaux jienv mingh yaac zunh kuv fienx gorngv Yesu zoux Giduc.