5

Ananias thiab Xafilas

1Muaj ib tug txivneej hu ua Ananias, nws tus pojniam hu ua Xafilas. Ananias muab nkawd thaj av muag, 2Ananias thiab nws tus pojniam koom siab muab cov nyiaj ntawd ib txhia khaws cia lawm thiab coj ib co tuaj rau cov timthawj. 3Petus hais rau Ananias hais tias, “Ananias, ua li cas koj yuav cia dab Ntxwgnyoog kav koj lub siab kom koj dag Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv? Cov nyiaj uas koj muag koj thaj av, koj twb muab ib co khaws cia lawm los sav? 4Thaum koj tsis tau muag koj thaj av, thaj av ntawd yeej yog koj li; thaum koj muab muag lawm, cov nyiaj yeej yog koj li thiab. Ua li cas koj yuav muaj lub siab ua li ntawd? Tsis yog koj dag neeg, tiamsis yog koj dag Vajtswv!” 5Thaum Ananias hnov Petus hais li ntawd, tamsim ntawd Ananias txawm vau hlo thiab tuag kiag lawm; thaum sawvdaws hnov zaj no, sawvdaws ntshai kawg li. 6Cov tub hluas txawm los muab Ananias lub cev qhwv thiab kwv coj mus faus lawm.
7Tom qab ntawd yuav luag peb txoos teev, Ananias tus pojniam tuaj txog, tiamsis nws tsis paub hais tias muaj tej xwm ntawd li. 8Petus hais rau Xafilas hais tias, “Koj qhia rau kuv saib, neb muag neb thaj av tau nyiaj li ntawd xwb tiag los?”.
 Xafilas teb hais tias, “Yog, yeej tau li ntawd xwb tiag.”
9Petus hais rau Xafilas hais tias, “Ua li cas koj thiab koj tus txiv yuav koom ua ib lub siab dag Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv? Koj saib, cov neeg uas kwv koj tus txiv mus faus tabtom los txog ntawm qhovrooj; lawv yuav kwv koj mus faus ib yam nkaus thiab!” 10Tamsim ntawd Xafilas txawm vau hlo rau ntawm Petus kotaw thiab tuag lawm. Thaum cov tub hluas los txog, lawv pom hais tias Xafilas twb tuag lawm, ces lawv txawm kwv nws mus faus nrog nws tus txiv ua ke. 11Cov ntseeg thiab tej neeg uas hnov zaj no, lawv ntshai kawg li.

Cov Timthawj Kho Tej Neeg Muaj Mob

12Cov timthawj ua tej txujci uas xav tsis thoob ntau yam rau sawvdaws pom. Cov ntseeg niaj hnub tuaj nyob ua ke ntawm qhov chaw uas hu ua Xalumoos lub qab khav. 13Txawm yog tsis muaj leejtwg los koom nrog cov ntseeg los sawvdaws qhuas cov ntseeg kawg li. 14Thiab pheej muaj neeg los ntseeg Vajtswv coob zuj zus, tsis hais pojniam lossis txivneej. 15Cov neeg uas pom tej txujci uas cov timthawj ua, lawv coj tej neeg muaj mob tuaj tso rau ntawm ntug kev. Lawv muab pam thiab muab lev pua rau cov neeg mob ntawd pw, lawv ua li ntawd lawv xav hais tias thaum Petus taug kev tuaj, Petus tus duab yuav roos cov neeg mob ntawd qee leej. 16Tsis yog li ntawd xwb cov neeg coob coob uas nyob hauv tej zog uas nyob ibncig lub nroog Yeluxalees tseem coj lawv tej neeg uas muaj mob thiab tej neeg uas raug dab tuaj rau cov timthawj kho, cov neeg ntawd txhua tus puavleej zoo huv tibsi.

Cov Timthawj Raug Kev Tsimtxom

17Yog li ntawd, tus Povthawj Hlob thiab cov Xadukais uas yog nws tib pab thiaj ntxub cov timthawj thiab tuav hauv ua phem rau cov timthawj, 18lawv txawm ntes cov timthawj coj mus kaw rau hauv tsev lojcuj. 19Tiamsis hmo ntawd tus Tswv ib tug timtswv los qhib lub tsev lojcuj tej qhovrooj thiab coj cov timthawj tawm mus. 20Nws hais rau lawv hais tias, “Nej cia li tawm mus sawv hauv lub Tuamtsev thiab qhia lub neej tshiab no rau sawvdaws mloog.” 21Cov timthawj txawm ua li ntawd, lawv thiaj sawv ntxov mus qhia cov neeg uas tuaj rau hauv lub Tuamtsev.
 Tus Povthawj Hlob thiab cov neeg uas yog nws tib pab txawm hu cov Yudais tej nomtswv thiab cov txwjlaug tuaj ua ke sablaj, lawv txib neeg mus coj cov timthawj hauv tsev lojcuj los cuag lawv.
22Tiamsis thaum cov neeg uas lawv txib mus txog hauv tsev lojcuj, lawv tsis pom cov timthawj lawm. Lawv txawm rov qab los hais rau cov nomtswv hais tias, 23“Thaum peb mus txog ntawm lub tsev lojcuj, peb pom lub qhovrooj tseem kaw zoo zoo, thiab muaj ntsuasphoo xauv huv tibsi. Cov tubrog uas zov los tseem sawv ntawm qhovrooj zov. Tiamsis thaum peb qhib qhovrooj mus txog hauv, tsis pom ib tug neeg nyob hauv li!” 24Thaum cov tubrog uas zov lub Tuamtsev tus thawj thiab cov thawj ntawm cov povthawj hnov lawv hais li ntawd, lawv xav tsis thoob li xyov cov timthawj dua twg lawm. 25Tamsim ntawd txawm muaj ib tug txivneej tuaj hais rau lawv hais tias, “Nej mloog kuv hais, cov neeg uas nej muab kaw rau hauv tsev lojcuj, nimno lawv tabtom qhia sawvdaws hauv lub Tuamtsev!” 26Tus thawj tubrog txawm coj nws cov tubrog mus ntes cov timthawj coj rov los, tiamsis cov tubrog tsis ua phem rau cov timthawj, rau qhov lawv ntshai nyob tsam cov pejxeem muab pobzeb ntaus lawv.
27Lawv coj cov timthawj los sawv tabmeeg cov nomtswv thiab tus Povthawj Hlob taug cov timthawj zaj. 28Nws hais rau lawv hais tias, “Peb twb txwv tu nrho hais tias nej tsis txhob tuav tus txivneej no lub npe qhia li no los sav; ua li cas nej tseem qhia thiab? Nej saib, tej uas nej qhia twb nrov ncha mus thoob plaws lub nroog Yeluxalees lawm. Nej tseem muab lub txim uas lawv tua tus txivneej ntawd rau peb ris thiab!”
29Petus thiab cov timthawj teb hais tias, “Peb yeej yuav mloog Vajtswv lus heev dua li mloog neeg lus. 30Nej muab nws ntsia rau saum tus ntoo khaublig thiab muab nws tua, tiamsis tom qab ntawd peb cov yawgkoob tug Vajtswv twb ntsa nws sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. 31Thiab Vajtswv kom nws mus nyob ntawm Vajtswv sab xis; Vajtswv tsa nws ua tus Thawj thiab ua tus Cawmseej. Vajtswv ua li ntawd kom cov Yixalayees tso lawv tej kev txhaum tseg, Vajtswv thiaj yuav zam txim rau lawv. 32Tej no peb thiab Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv yeej ua tau timkhawv. Vaj Ntsujplig yog tus uas Vajtswv pub rau cov neeg uas mloog Vajtswv lus.”
33Thaum cov nomtswv hnov li ntawd, lawv chim heev; lawv xav muab cov timthawj tua povtseg tamsim ntawd. 34Tiamsis cov nomtswv ntawd muaj ib tug hu ua Nkamaliyees, nws yog cov Falixais thiab yog ib tug xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai uas sawvdaws hwm heev. Nws sawv thiab kom luag coj cov timthawj tawm mus ib pliag nraum zoov, 35ces nws txawm hais rau cov nomtswv hais tias, “Cov kwvtij Yixalayees, nej tsis txhob rawm ua li cas rau cov neeg no, nej yuav tsum ua tib zoo taug lawv zaj tso. 36Nej puas nco hais tias yav tas los The-udas khav hais tias nws yog ib tug neeg tseemceeb, thiab yuav luag muaj plaub puas leej tuaj nws tog, tiamsis nws raug luag muab tua tuag lawm. Ces cov neeg uas tuaj nws tog txawm khiav ua dog ua dig tas, nimno twb tsis hnov leejtwg hais txog nws li lawm. 37Tom qab ntawd thaum cov nomtswv tabtom sau cov pejxeem tej npe saib muaj coob npaum li cas, thaum ntawd muaj ib tug txivneej hu ua Yudas, nws yog neeg Kalilais. Nws tuaj ntxias cov pejxeem kom sawvdaws tuaj nws tog, tiamsis muaj neeg muab nws tua tuag lawm thiab, ces cov neeg uas tuaj nws tog txawm khiav ua dog ua dig tas lawm. 38Yog li ntawd, kuv hais rau nej hais tias nej cia li tso cov timthawj no mus, tsis txhob ua li cas rau lawv. Tej haujlwm uas lawv ua ntawd, yog neeg kom lawv ua xwb ces tej ntawd yeej yuav ploj mus, 39tiamsis yog Vajtswv kom lawv ua ces nej yuav kov tsis yeej lawv li. Yog nej tawmtsam lawv, nyob tsam yog nej tawmtsam Vajtswv!”
 Cov nomtswv pom zoo raws li Nkamaliyees hais.
40Lawv hu cov timthawj los; lawv muab cov timthawj nplawm thiab txwv tsis pub lawv tuav Yexus lub npe qhia leejtwg li, ces lawv txawm tso cov timthawj mus lawm. 41Thaum cov timthawj tawm ntawm cov nomtswv mus, lawv zoo siab kawg li, rau qhov Vajtswv pom zoo cia cov uas qhia Yexus zaj raug kev txajmuag. 42Lawv niaj hnub mus qhia Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus uas yog tus Mexiyas hauv lub Tuamtsev thiab hauv lawv tej tsev rau sawvdaws mloog.