5

A-na-nia và Sa-phi-ra

1A-na-nia đồng ý với vợ là Sa-phi-ra đem bán tài sản, 2cất bớt một số tiền, rồi trao phần còn lại cho các sứ đồ. 3Nhưng Phê-rơ hỏi: “A-na-nia, sao anh để Sa-tan xâm chiếm tâm hồn, xui anh dối Chúa Thánh Linh, giữ lại một phần tiền bán đất? 4Khi chưa bán, đất đó chẳng phải thuộc quyền sở hữu của anh sao? Lúc bán rồi, anh vẫn có quyền sử dụng tiền đó. Tại sao anh âm mưu việc ác trong lòng? Đây không phải anh dối người, nhưng dối Chúa!” 5A-na-nia nghe xong liền ngã xuống, tắt thở. Người nào nghe tin ấy đều khiếp sợ. 6Các thanh niên đứng dậy khâm liệm xác A-na-nia, mang đi chôn. 7Độ ba giờ sau, vợ A-na-nia đến, không hay biết việc mới xảy ra. 8Phê-rơ hỏi: “Xin chị cho biết đây có phải tất cả sổ tiền bán đất không?” Chị đáp: “Thưa đúng, đó là tất cả tiền bán đất!” 9Phê-rơ nói: “Tại sao anh chị đồng lòng thách thức Thánh Linh của Chúa? Này, những người chôn chồng chị đã về đến ngoài cửa, họ cũng sẽ đem chị đi luôn!” 10Sa-phi-ra lập tức ngã nhào dưới chân Phê-rơ và tắt thở. Các thanh niên bước vào, thấy chị đã chết, liền đem ra mai táng bên chồng. 11Cả Hội thánh đều kinh hãi. Người ngoài nghe chuyện đều khiếp sợ.

Nhiều người bệnh được chữa lành

12Các sứ đồ làm nhiều phép lạ và việc kỳ diệu giữa nhân dân. Tất cả tín hữu đều đồng tâm hội họp tại hành lang Sa-lô-môn. 13Người ngoài không ai dám đến họp, dù mọi người đều kính phục những người theo Chúa. 14Số nam nữ tín hữu cứ tăng thêm mãi. 15Người ta khiêng người bệnh ra đường, đặt trên giường hay trên cáng, để khi Phê-rơ đi qua, bóng ông cũng che được một số người. 16Dân chúng ở các thành phố gần thủ đô cũng lũ lượt kéo đến, mang theo người bệnh và người bị quỷ ám; tất cả đều được chữa lành.

Các sứ đồ bị bắt

17Thầy Tế lễ tối cao và các phụ tá thuộc phái Sa-đức vô cùng ghen ghét các sứ đồ, 18nên bắt họ giam vào ngục. 19Nhưng đêm ấy, một thiên sứ mở cổng ngục đem họ ra, căn dặn: 20“Hãy vào Đền thờ, công bố cho dân chúng nghe Lời Hằng sống.” 21Tảng sáng các sứ đồ vào Đền thờ giảng dạy. Thầy Tế lễ tối cao và các phụ tá đến, triệu tập Hội đồng Quốc gia, gồm toàn thể các nhà lãnh đạo Do-thái, rồi ra lệnh giải các sứ đồ ra xét xử. 22Nhưng bọn tuần cảnh vào ngục không thấy họ đâu cả, liền trở về trình: 23“Chúng tôi thấy ngục thất khóa kỹ càng, lính canh gác ngoài cửa. Nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai cả!” 24Viên chỉ huy đội tuần cảnh Đền thờ và các thầy trưởng tế đều lúng túng, không biết xử trí thế nào. 25Ngay lúc ấy, có người đến báo cáo: “Những người bị giam đã vào trong Đền thờ, dạy dỗ dân chúng.” 26Viên chỉ huy và đội tuần cảnh bắt giải các sứ đồ đi, nhưng không dám dùng bạo lực vì sợ dân chúng ném đá.
27Họ giải các sứ đồ ra trước Hội đồng Quốc gia. Thầy Tế lễ tối cao chất vấn: 28“Chúng ta đã truyền lệnh nghiêm cấm các anh nhân danh Người ấy giảng dạy, nhưng bây giờ đạo lý của các anh đã tràn ngập thủ đô. Các anh muốn bắt chúng ta chịu trách nhiệm về máu của Người ấy sao?” 29Nhưng Phê-rơ và các sứ đồ trả lời: “Chúng tôi phải vâng lời Thượng Đế hơn vâng lời loài người. 30Thượng Đế của tổ tiên chúng ta đã cho Chúa Giê-xu sống lại, mặc dù các ông đã giết Ngài trên cây thập tự. 31Thượng Đế đã đưa Ngài lên địa vị tột đỉnh, tôn Ngài làm Lãnh tụ và Chúa Cứu Thế. Nhờ đó dân Y-sơ-ra-ên có cơ hội hối cải và được tha tội. 32Chúng tôi là nhân chứng biết rõ việc ấy. Thánh Linh mà Thượng Đế ban cho những người vâng lời Ngài cũng làm chứng với chúng tôi.”

Luật gia Ga-ma-liên

33Nghe xong, các nhà lãnh đạo Do-thái giận bầm gan, tím ruột, định tâm giết các sứ đồ. 34Nhưng Ga-ma-liên, giáo sư luật khoa, thuộc phái Biệt-lập, được nhân dân kính trọng, từ hàng ghế Hội đồng đứng lên, ra lệnh đem các sứ đồ ra ngoài trong chốc lát. 35Ông nói: “Thưa Hội đồng, xin quý vị thận trọng khi xét xứ những người này. 36Trước đây, Thêu-đa nổi loạn, xưng hùng xưng bá, chiêu tập độ 400 người. Nhưng nó bị giết, tất cả bè đảng đều tan rã. 37Sau đó, Giu-đa ở Ga-li-lê nổi dậy vào thời kỳ kiểm tra dân số, kéo theo khá đông người, nhưng rồi nó cũng chết và thủ hạ đều tan rã. 38Cho nên, trường hợp những người này, tôi xin quý vị hãy tránh xa và mặc họ, vì nếu mưu lược và phong trào này do họ phát động, tự nó sẽ sụp đổ. 39Nhưng nếu là do Thượng Đế, quý vị đã không thể nào tiêu diệt, trái lại, quý vị còn vô tình chiến đấu chống lại Thượng Đế.” 40Hội đồng nghe theo lời khuyên, cho giải các sứ đồ vào, sai đánh đòn và nghiêm cấm không cho nói đến danh Giê-xu nữa.
41Các sứ đồ được tự do ra về, vui mừng sung sướng vì được công nhận là người xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa. 42Mỗi ngày, họ cứ tiếp tục dạy dỗ và truyền giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu tại Đền thờ và trong nhà các tín hữu.