5

Y-Ananias Jêh Ri H'Saphira

1Ƀiălah geh du huê amoh păng Y-Ananias du ai nau đah ur păng, H'Saphira tăch neh. 2Jêh tâm nchră đah ur, păng djôt prăk du kô̆ rnoh neh, jêh ri kô̆ hôm păng njŭn ăn ta jâng phung kôranh oh mon. 3Y-Pêtrôs lah ma păng: "Hơi Y-Ananias, mâm ƀư ăn Satan mbêng nuih n'hâm may? May mƀruh ma Brah Huêng Ueh tât djôt prăp du kô̆ rnoh tăch neh. 4Tơlah may ê tăch neh nây, di lĕ păng ăt hôm ma may? Tơlah jêh may tăch, may mâu dơi djôt prăp hĕ prăk nây? Mâm ƀư nuih n'hâm may mĭn tâm ban pô nây? May mƀruh mâu di ma bunuyh ôh, ƀiălah may mƀruh ma Brah Ndu yơh." 5Dôl Y-Ananias tăng nau ngơi nây păng chalôt ta neh jêh ri khĭt. Lĕ rngôch phung tăng nau nây klach hâu ngăn. 6Phung bu klâu ndăm, dâk put nklâm săk jăn păng, jêh ri tung hăn tâp lơi.
7Klăp lah tâm pe mông jêh ma nây, ur Y-Ananias lăp, păng mâu hŏ gĭt moh nau tât jêh, 8Y-Pêtrôs ôp păng: "Nkoch ma gâp, di lĕ khân ay tăch neh nây rnoh dŭm aơ?" Ur păng plơ̆ lah: "Nanê̆ dŭm rnoh nây." 9Y-Pêtrôs lah ma păng: "Mâm ƀư khân ay jêng du ai nau ŭch rlong uănh Brah Huêng Ueh Kôranh Brah? Ri, nteh jâng phung hăn tâp jêh sai ay bu tăng ta bôk mpông. Khân păng mra tung tâp ay đŏng tâm ban lĕ." 10Ƀâtlât ta nây păng chalôt ta jâng Y-Pêtrôs jêh ri khĭt phung bu klâu ndăm sĭt, jêh ri saơ đŏng ur păng khĭt. Bu tung păng hăn tâp dăch ta môch sai păng. 11Geh nau klach toyh ngăn ma lĕ rngôch phung ngih Brah Ndu nđâp ma phung tăng lư nau nây.

Lư N'găr Nau Mhe Mhan Ueh Lơ Hâu Âk

12Phung kôranh oh mon ƀư âk nau khlay jêh ri nau tâm mbên khlay ta năp phung ƀon lan. Lĕ rngôch khân păng tâm rƀŭn ta nkual Salômôn. 13Mâu geh bunuyh êng ôh janh lăp ndrel ma khân păng, ƀiălah phung ƀon lan tâm rnê ma khân păng hâu ngăn. 14Phung chroh ma Kôranh Brah jêng lơ hâu nđâp ma bu ur bu klâu. 15Pôri bu tung njŭn leo âk bunuyh ji dơm ta trong sâng, ăn bêch ta klơ sưng toyh mâu lah jê̆, gay ma tơlah Y-Pêtrôs prot rgăn ta nây gui păng dơi nkŭm lĕ khân păng ƀaƀă. 16Tâm ban lĕ phung ƀon lan gŭ jŭm văr ta nây, hăn ta ƀon Yêrusalem njŭn leo phung ji kuet, jêh ri phung brah mhĭk lơh, jêh ri lĕ rngôch dơi bah dadê.
17Rnôk nây kôranh ƀư brah toyh jêh ri lĕ rngôch phung băl păng, nâm bu ntĭt, phung Sađusê dâk tâm rdâng bêng ma nau tâm nach. 18Khân păng nhŭp kôranh oh mon jêh ri krŭng tâm ndrung bu nă. 19Ƀiălah dôl măng geh du huê tông păr ueh Brah Ndu, pơk mpông ndrung bu nă, jêh ri ăn luh du, păng lah: 20"Hăn hom lăp tâm ngih brah Yuđa, jêh ri mbơh ma phung ƀon lan, lĕ rngôch nau ngơi rêh aơ." 21Jêh tăng nau nây ôi ơm, khân păng lăp tâm ngih brah Yuđa, jêh ri ntơm nti lah. Ƀiălah kôranh ƀư brah toyh jêh ri phung băl păng tât. Khân păng tâm rƀŭn phung kôranh phat dôih, jêh ri lĕ rngôch phung bubŭnh buranh tâm phung Israel. Jêh ri khân păng njuăl hăn, gay ma njŭn leo du huê nây tă bơh ndrung bu nă. 22Phung tahan hăn, ƀiălah mâu hôm saơ phung nây tâm ndrung bu nă ôh. Phung tahan sĭt, jêh ri mbơh ma phung kôranh pô aơ: 23"Hên saơ jêh ndrung bu nă nchăng nâp ngăn, jêh ri phung tahan gak ăt gŭ padih ƀiălah mpông jêh pơk, hên mâu saơ du huê bunuyh tâm nây ôh."
24Jêh tăng nau nây kôranh chiă uănh ngih brah Yuđa, jêh ri phung n'gâng kôranh ƀư brah, geh nau uh ah, yor ma phung oh mon nây, jêh ri yor ma nau mra tât. 25Ƀiălah geh du huê văch tât jêh ri lah: "Ri, phung bunuyh khân may krŭng jêh tâm ndrung, aƀaơ khân păng gŭ nti ma phung ƀon lan tâm ngih brah Yuđa." 26Jêh ma nây kôranh tahan hăn ndrel ma phung tahan chiă jêh ri nhŭp phung oh mon, ƀiălah mâu ƀư mhĭk ôh, yorlah khân păng klach ma phung ƀon lan klŭp lŭ ma khân păng. 27Jêh nhŭp, khân păng njŭn leo ta kôranh phat dôih, jêh ri phung kôranh ƀư brah toyh ôp pô aơ: 28"Hên buay khân may ktang ngăn, mâu ăn nti lah ma amoh bunuyh nây ôh, ƀiălah khân may ƀư bêng jêh, ƀon Yêrusalem nau khân may nti. Khân may ŭch ăn tŭp mham bunuyh nây ta hên."
29Y-Pêtrôs jêh ri kôranh oh mon plơ̆ lah: "Ăn he tông bâr Brah Ndu, mâu di ma bunuyh ôh. 30Brah Ndu phung mbơ̆ he ăn jêh Brah Yêsu dâk rêh Nơm khân păng nkhĭt jêh ta si tâm rkăng. 31Brah Ndu chông jêh Nơm nây ăn gŭ mpeh pama jêng hđăch jêh ri Nơm Tâm Rklaih, gay ăn ma phung Israel nau tâm rmal nau tih, jêh ri nau yô̆ an ma nau tih. 32Bi phung hên, hên jêng phung mbơh lĕ nau hên saơ nây, tâm ban ma Brah Huêng Ueh, Nơm Brah Ndu ăn ma phung tông bâr ma Păng."
33Jêh tăng nau nây khân păng khek ngăn, khân păng tâm nchră gay ma nkhĭt lơi phung nây. 34Ƀiălah geh du huê Pharisi tâm amoh Y-Gamaliel, kôranh phat dôih, nơm bu vay yơk, păng dâk ta năp phung phat dôih, đă bu ăn phung oh mon luh ƀât. 35Jêh ri păng lah: "Hơi phung Israel, njrăng hom ma nau khân may mra ƀư ma phung aơ. 36Rnôk lor geh Y-Thiôdas yơk êng ma păng nơm, tât geh tâm puăn rhiăng nuyh tĭng ndô̆ păng, ƀiălah bu nkhĭt Păng jêh ri lĕ rngôch bunuyh nkhah du jêh ri kan khân păng mâu jêng ôh. 37Jêh nau aơ ăt geh đŏng Y-Yuđas n'gor Galilê, tâm rdâng rnôk bu kơp rnoh bunuyh, jêh ri păng kuăl âk bunuyh tĭng ndô̆ păng. Păng khĭt jêh ri lĕ rngôch bunuyh tĭng ndô̆ păng nkhah du êng êng. 38Aƀaơ aơ, gâp lah ma khân may, lơi hôm tĭng phung nây ôh, khân đi păng. Tơlah nau nti aơ mâu lah kan aơ luh tă bơh bunuyh, păng mra rai êng păng nơm. 39Ƀiălah, tơlah luh tă bơh Brah Ndu, khân may mâu mra dơi ƀư rai phung nây ôh, klach lah khân may tâm lơh đah Brah Ndu!" 40Khân păng dơn nau Y-Gamaliel lah. Khân păng kuăl tay phung kôranh oh mon lăp, jêh ri đă bu dong phung nây ma mâng jêh ri buay mâu ăn ngơi ma amoh Brah Yêsu ôh, jêh ri mƀơk khân păng.
41Phung oh mon du luh tă bơh phung phat dôih. Khân păng răm ngăn yorlah bu kơp khân păng khư dơn nau rêh ni yor amoh Brah Yêsu. 42Jêh ri ăp nar tâm ngih brah Yuđa mâu lah tâm ăp ngih, khân păng nti lah mbơh nau mhe mhan ueh Brah Yêsu Krist mâu rlu ôh.