22

1“Ơ phung ayŏng adei leh anăn phung ama, dôk hmư̆ bĕ klei kâo blŭ mgang kâo pô ti anăp diih.” 2Tơdah diñu hmư̆ Y-Pôl blŭ kơ diñu hlăm klei Hêbrơ, diñu lŏ dôk kriêp hĭn. Leh anăn Y-Pôl lač:
3 “Kâo jing sa čô Yuđa arăng kkiêng ti ƀuôn Tars hlăm čar Silisi, ƀiădah kâo hriê kơ prŏng hlăm ƀuôn anei, jing sa čô hriăm mơ̆ng Y-Gamaliêl djŏ tui si klei bhiăn phung aê drei, hur har kơ Aê Diê msĕ si jih jang diih hruê anei. 4 Kâo ngă jhat tơl bi mdjiê phung tui Êlan anei, kă leh anăn krư̆ hlăm war wăt êkei leh anăn mniê. 5Kơ klei anăn khua ngă yang prŏng leh anăn phung khua mduôn phat kđi dưi hưn bi sĭt. Kâo mă tŭ leh hră mơ̆ng phung anăn mơĭt kơ phung ayŏng adei ti ƀuôn Damas leh anăn kâo nao ti ƀuôn anăn čiăng mă čăp phung đăo tinăn leh anăn đoh ba diñu kơ ƀuôn Yêrusalem kơ klei bi kmhal.”

Y-Pôl Hưn Klei Ñu Đăo

(BɃK 9:1-19; 26:12-18)

6“Êjai kâo êbat nao giăm truh kơ ƀuôn Damas hlăm brô yang hruê dơ̆ng, bhiâo riâo rit mâo klei mngač ktang mơ̆ng adiê mtrang jŭm kâo. 7Kâo lĕ buh ti lăn leh anăn hmư̆ asăp lač kơ kâo, ‘Ơ Y-Sôl, Ơ Y-Sôl, si ngă ih ngă jhat kơ kâo lĕ?’ 8Kâo lŏ wĭt lač, ‘Hlei ih, Ơ Khua Yang?’ Ñu lač kơ kâo, ‘Kâo jing Yêsu ƀuôn Nasaret, Pô ih dôk ngă jhat.’ 9Phung nao mbĭt hŏng kâo ƀuh klei mngač, ƀiădah amâo hmư̆ ôh asăp pô dôk blŭ hŏng kâo. 10Leh anăn kâo lač, ‘Ya kâo srăng ngă, Ơ Khua Yang?’ Khua Yang lač kơ kâo, ‘Kgŭ nao bĕ kơ ƀuôn Damas, leh anăn tinăn arăng srăng hưn jih klei kâo čuăn kơ ih ngă.’ 11Kyua klei mngač ktang anăn kâo amâo dưi ƀuh ôh, phung nao mbĭt hŏng kâo djă ti kngan leh anăn atăt kâo kơ ƀuôn Damas.
12Mâo sa čô bi anăn Y-Ananias, mnuih kpă ênô tui si klei bhiăn, mâo hing ang jăk ti anăp jih jang phung Yuđa dôk ti ƀuôn Damas. 13Ñu hriê dôk giăm kâo, lač, ‘Ơ ayŏng Y-Sôl, brei ih lŏ dưi ƀuh mngač.’ Hlăk anăn mtam kâo lŏ ƀuh mngač leh anăn dlăng kơ ñu. 14Ñu lač, ‘Aê Diê phung aê drei čuăn leh ih brei thâo klei ñu čiăng, brei ƀuh Pô Kpă, leh anăn brei hmư̆ asăp ƀăng êgei gơ̆ blŭ; 15kyuadah ih srăng jing pô hưn bi sĭt kơ gơ̆ ti anăp jih jang mnuih klei ih ƀuh leh anăn hmư̆ leh. 16Ară anei, ya ih dôk guôn? Kgŭ bĕ, tŭ klei ƀaptem, leh anăn bi doh klei soh ih, êjai iêu wah lač kơ anăn Khua Yang.’ ”

Klei Aê Diê Iêu Y-Pôl Mtô kơ Phung Tue

17“Tơdah kâo lŏ wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem leh anăn dôk wah lač hlăm sang kkuh mpŭ, kâo mâo klei bi ƀuh, 18leh anăn ƀuh Khua Yang lač kơ kâo, ‘Kbiă bĕ djăl mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem, kyuadah diñu amâo srăng tŭ ôh klei ih hưn bi sĭt kơ kâo.’ 19Kâo lač, ‘Ơ Khua Yang, diñu pô thâo leh kơ kâo krư̆ leh anăn čăm phung đăo kơ ih hlăm grăp boh sang bi kƀĭn. 20 Hlăk arăng tuh êrah Y-Êtiên, pô hưn bi sĭt kơ ih, kâo msĕ mơh dôk dơ̆ng giăm tinăn ư ai klei diñu ngă, leh anăn kiă čhiăm ao phung bi mdjiê gơ̆.’ 21Ñu lač kơ kâo, ‘Đuĕ nao bĕ, kyuadah kâo srăng tiŏ nao ih kbưi phă phung tue.’ ”
22Arăng dôk hmư̆ Y-Pôl truh ti klei blŭ anăn. Hlăk anăn diñu dơ̆ng ur lač, “Bi luč hĕ mnuih msĕ snăn mơ̆ng lăn ala! Ñu amâo năng dôk hdĭp ôh!” 23Êjai diñu ur kraih leh anăn êyuh čhiăm ao leh anăn ƀui ƀruih lăn hlăm êwa angĭn, 24khua kahan prŏng mtă arăng atăt ba Y-Pôl hlăm kđông leh anăn čăm hŏng klei hnuăt čiăng thâo ya ngă phung lu ur snăn bi kdơ̆ng hŏng ñu. 25Ƀiădah tơdah arăng kă leh čiăng čăm ñu, Y-Pôl lač kơ khua kahan sa êtuh čô dôk dơ̆ng tinăn, “Bhiăn mơ̆ ih čăm sa čô Rôm ka phat kđi ôh?” 26Tơdah khua kahan hmư̆ klei Y-Pôl blŭ snăn, gơ̆ nao hưn kơ khua kahan prŏng, lač, “Ya ih srăng ngă? Kyuadah êkei anei jing sa čô mnuih Rôm.” 27Snăn khua kahan prŏng hriê leh anăn lač kơ Y-Pôl, “Hưn bĕ kơ kâo, ih jing sa čô Rôm mơ̆?” Y-Pôl lač, “Sĭt nik.” 28Khua kahan prŏng lŏ wĭt lač, “Kâo blei klei dưi jing sa čô Rôm hŏng ênoh prăk lu.” Y-Pôl lač, “Ƀiădah kâo jing sa čô Rôm mơ̆ng amĭ kkiêng.” 29Snăn phung čiăng ksiêm êmuh ñu đuĕ mtam mơ̆ng ñu; leh anăn khua kahan prŏng huĭ msĕ mơh, kyuadah gơ̆ thâo kơ Y-Pôl jing sa čô Rôm leh anăn gơ̆ kă leh ñu.

Y-Pôl Ti Anăp Phung Khua Phat Kđi Yuđa

30Ƀiădah hruê mgi kyuadah khua kahan prŏng čiăng thâo sĭt ya klei phung Yuđa kčŭt kơ Y-Pôl, gơ̆ kleh ñu, leh anăn mtă kơ phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn jih jang phung khua phat kđi bi kƀĭn, leh anăn gơ̆ atăt ba Y-Pôl leh anăn brei ñu dôk ti anăp phung anăn.